Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia fizyczna Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-GFP-WW Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geografia fizyczna Polski
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku) Lecture in Polish

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Poznanie różnorodności przyrody na terytorium Polski.

Prezentacja cech oraz funkcjonowania głównych typów krajobrazów Polski W części pierwszej zostaną zaprezentowane ogólne cechy przyrody Polski: budowa geologiczna, makroelementy rzeźby terenu, cechy sieci rzecznej, cechy klimatu, zróżnicowanie pokrywy glebowej, szata roślinna i antropogeniczne przekształcenia krajobrazu.

W części drugiej zostaną przedstawione typy krajobrazu Polski oraz ich funkcjonowanie.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1.) Położenie Polski na tle przyrodniczych jednostek przestrzennych Europy, w tym:

a. Na tle jednostek tektonicznych;

b. Na tle jednostek geomorfologicznych;

c. Na tle jednostek roślinnych;

d. Na tle jednostek klimatycznych;

2.) Rzeźba terenu i budowa geologiczna terytorium Polski;

a. Rzeźba i budowa geologiczna gór Polski (Karpaty, Sudety);

b. Rzeźba i budowa geologiczna wyżyn Polski;

c. Rzeźba i budowa geologiczna Niżu Polskiego;

3.) Sieć rzeczna i jeziora w Polsce;

4.) Cechy klimatu na terytorium Polski;

5.) Gleby Polski;

6.) Szata roślinna i świat zwierzęcy Polski;

7.) Asymetria przyrodnicza terytorium Polski;

8.) Typologia krajobrazu Polski;

9.) Typy krajobrazu Polski;

a. Krajobrazy nadmorskie;

b. Krajobrazy młodoglacjalne (pojezierne);

c. Krajobrazy staroglacjalne;

d. Krajobrazy wyżyn;

e. Krajobrazy pogórzy;

f. Krajobrazy gór;

10. Ochrona przyrody i krajobrazu w Polsce.

Szacunkowa liczba godzin, które student musi przeznaczyć na osiągnięcie założonych efektów uczenia się - 30 godzin wykładowych + ok. 20 godzin na przygotowanie się do egzaminu.

Literatura:

1. Geografia Fizyczna Polski; red. Andrzej Richling, Katarzyna Ostaszewska; PWN SA, Warszawa 2005.

2. Geografia regionalna Polski; Jerzy Kondracki; PWN, Warszawa 2000.

3. Przyroda Mazowsza; red. Andrzej Richling; Wyższa Szkoła im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku; Pułtusk; 2003

4. Treść wykładów!

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student zna rozmieszczenie cech poszczególnych komponentów przyrody na terytorium Polski;

Student zna podstawowe procesy decydujące powstaniu i funkcjonowaniu krajobrazów Polski;

Student zna główne typy krajobrazu Polski, wie jak one powstały i jak współcześnie funkcjonują.

UMIEJĘTNOŚCI

Student potrafi wskazać na terytorium Polski obszary cenne przyrodniczo i uzasadnić te wybory, a także obszary zdegradowane i wskazać tego przyczyny.

Student potrafi wskazać główne predyspozycje przyrodnicze dla działalności gospodarczej tkwiące w krajobrazach Polski.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu - test pisemny

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Sosnowska
Prowadzący grup: Andrzej Richling, Agnieszka Sosnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.