Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geomorfologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-GM Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geomorfologia
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Ocena KOŃCOWA z przedmiotu jest brana pod uwagę przy wyborze specjalności Geoekologia i geomorfologia

Na wykładzie przedstawiona jest charakterystyka podstawowych procesów egzogenicznych (wietrzenie, procesy krasowe, denudacyjne, fluwialne, glacjalne, peryglacjalne, eoliczne, litoralne) oraz efekty rzeźbotwórcze.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przrekazanie wiedzy dotyczącej genezy rzeźby; procesów, które doprowadziły do jej powstania oraz stosowanych metod badawczych.

Wykład rozpoczyna się od zagadnień wprowadzających, mówiących o miejscu geomorfologii wśród nauk przyrodniczych, historii badań nad rzeźbą terenu oraz o współczesnych kierunkach i metodach badań geomorfologicznych. Następnie scharakteryzowane są podstawowe czynniki warunkujące rozwój rzeźby - w tym wpływ litologii na rzeźbę. Kolejne zagadnienie prezentowane w ramach wykładu - to skutki rzeźbotwórcze wybranych procesów endogenicznych. Zjawiska krasowe są omawiane jako procesy uwarunkowane litologiczno - strukturalnie i klimatycznie

Po tym wprowadzeniu rozpoczyna się charakterystyka wybranych procesów egzogenicznych i powstałych w efekcie ich dzialania form. Procesy omawiane są w schemacie: działalność erozyjna, transportująca i akumulacyjna z uwzględnieniem zmieniajacych się warunków klimatycznych. Pierwszym omawianym procesem jest wietrzenie. Wprowadza się też pojęcie stoku, jako powierzchni działania procesów denudacyjnuch. Dalsza charakteystyka obejmuje grawitacyjne ruchy masowe oraz spływ powierzchniowy i jego skutki.

Kolejne omawiane zagadnienia to procesy i formy fluwialne. Prezentowane są między innymi typy dolin rzecznych, przełomy oraz etapy ksztaltowania się rzeźby fluwialno - denudacyjnej.

Następnie przechodzi się do procesów i form glacjalnych. Omawianie rozpoczyna charakterystayka lodowców i lądolodów ( w ujęciu typologicznym), następnie omówione są podstawowe procesy glacjalne kształtujące rzeźbę wysokogórską. Dużo miejsca poświęca się charakterystyce podstawowych procesów glacjalnych i fluwioglacjalnych ksztaltujących rzeżbę Polski w okresie zlodowaceń plejstoceńskich. Kolejne zagadnienie to procesy, struktury i formy peryglacjalne. W ramach tego problemu wprowadza się też pojęcie strefy peryglacjalnej.

Działalność rzeźbotwórcza wiatru pokazana jest poprzez procesy i formy eoliczne (rodzaje wydm, pustynie, powierzchnie lessowe). Następnie charakteryzowana jest rzeźba wybrzeży. Zaczyna się próbą zdefiniowania pojęcia strefy brzegowej, a następnie poprzez omówienie zasiegu i znaczenia falowanie oraz działania prądów przybrzeżnych. dochodzimy do charakterystyki podstawowych form abrazyjnych i akumaulacyjnych, a także do klasyfikacji wybrzeży.

Wykłady kończą się charakterystyką podstawowych typów morfoklimatycznych rzeźby.

Uzupełnienie, poszerzenie i utrwalenie wiedzy zdobytej na wykładzie odbywa się na ćwiczeniach.

Ćwiczenia poświęcone są rozpoznaniu głównych form rzeźby oraz określeniu cech metrycznych wybranych form w oparciu o mapy topograficzne. W ramach zajęć realizowane są zagadnienia z zakresu m.in. rzeźby: glacjalnej, fluwialnej, eolicznej, strukturalnej, krasowej, antropogenicznej. Wyniki analizy form wzbogacone o wiedzę zdobytą na wykładzie i podczas studiowania poleconych podręczników pozwalają studentom na określanie typów procesów morfogenetycznych kształtujących dany obszar.

Do każdego ćwiczenia, zależnie od tematu, student otrzymuje zestaw niezbędnych materiałów składających się z map topograficznych, map i przekrojów geologicznych, fotografii, zdjęć lotniczych. Każde ćwiczenie składa się z dwóch części: graficznej i opisowo-interpretacyjnej.

Nakład pracy studenta:

Wykład = 30 godzin

Samodzielne przygotowanie się do wykładu

(literatura) 0.5 godz. tygodniowo = 7.5 godziny

Ćwiczenia = 30 godzin

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń

1 godzina tygodniowo = 15 godzin

Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń i egzaminu = 30 godzin

Razem = 112.5 godziny

Literatura:

1. Galon R., 1979, Formy powierzchni Ziemi. Zarys geomorfologii, WSiP, Warszawa.

2. Migoń P., 2006, Geomorfologia, PWN, Warszawa.

3. Mycielska-Dowgiałło E., Korotaj-Kokoszczyńska M., Smolska E., Rutkowski J.,2001, Geomorfologia dynamiczna i stosowana, UW, Warszawa.

4. Summerfield M.A.,1993, Global geomorphology, New York.Bogacki 5. M, Musiał A, 1979, Ćwiczenia z geomorfologii ogólnej. Wyd. WGiSR UW, Warszawa.

5. Klimaszewski M., 1981 lub 1994, Geomorfologia, PWN, Warszawa.

6. Lindner L., 1992, Czwartorzęd, osady, metody badań, stratygrafia, PAE, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Wiedza

1.Zna podstawowe teorie oraz problematykę badawczą współczesnej geomorfologii.

2.Zna podstawowe procesy kształtujące rzeźbę.

3.Zna znaczenie procesów rzeźbotwórczych we współczesnym świecie.

Umiejętności

4.Umie wyjaśnić przyczyny, przebieg i skutki podstawowych procesów rzeźbotwórczych.

5.Umie pokazać zależności pomiędzy rozwojem procesów a warunkami środowiska.

6.Umie wykazać związki pomiędzy procesami rzeźbotwórczymi a działalnością człowieka.

Postawy

7.Rozumie na czym polega praca badawcza w terenie, odpowiedzialność za zebrany i zinterpretowany materiał.

8.Rozumie odpowiedzialność za podejmowaną działalność zmierzającą do dostosowania rzeźby do potrzeb człowieka.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena KOŃCOWA z przedmiotu jest brana pod uwagę przy wyborze specjalności GEOGRAFIA FIZYCZNA STOSOWANA

Egzamin końcowy pisemny.

Aby przystąpić do egzaminu trzeba mieć zaliczone ćwiczenia.

Ocena ćwiczeń: śródsemestralne pisemne testy kontrolne, końcowe zaliczenie pisemne, cotygodniowe prace zaliczeniowe, kontrola obecności.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Smolska
Prowadzący grup: Dorota Giriat, Maria Korotaj-Kokoszczyńska, Ewa Smolska, Irena Tsermegas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Smolska
Prowadzący grup: Dorota Giriat, Ewa Smolska, Irena Tsermegas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.