Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geografia regionalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-GREG
Kod Erasmus / ISCED: 01.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Geografia regionalna
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wybrane zagadnienia z geografii regionalnej: przyrodnicze uwarunkowania gospodarczej działalności człowieka w różnych regionach świata, w różnych warunkach środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego. Teoretyczne i praktyczne problemy oceny środowiska przyrodniczego dla gospodarki człowieka na przykładzie wybranych regionów.

Pełny opis:

Wykład:

Geografia regionalna w systemie nauk geograficznych. Wybrane problemy z geografii regionalnej: przyrodnicze uwarunkowania gospodarczej działalności człowieka w różnych warunkach środowiska przyrodniczego, dualizm funkcji środowiska przyrodniczego. Teoretyczne i praktyczne problemy oceny środowiska przyrodniczego dla gospodarki człowieka na przykładzie wybranych regionów.

Nowe kierunki w geografii regionalnej. Zagadnienia tematyczne w przeglądzie regionalnym – Europa Zachodnia, Europa Wschodnia, azjatycka część Rosji, Azja Wschodnia (Chiny), Azja Południowo-Wschodnia, Azja Południowa, Bliski Wschód, Afryka Południowa, Afryka na południe od Sahary, Ameryka, Australia, wyspy tropikalne.

Brak zaliczenia ćwiczeń uniemożliwia przystąpienie do egzaminu z wykładu. Tylko w przypadku pozytywnej oceny z egzaminu (minimum oceny dostatecznej) możliwe jest otrzymanie oceny końcowej wyliczanej w następujący sposób: ocena z ćwiczeń stanowi 45%, a ocena z wykładu stanowi 55% ostatecznej oceny z przedmiotu.

Ocena z ćwiczeń jest wystawiana na podstawie sumy punktów za 5 ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć (za każde po 10 pkt). Ćwiczenia są oddawane (w przypadku prac pisemnych) albo prezentowane (w przypadku referatów) dwa tygodnie po ich zadaniu. Każde dwa tygodnie zwłoki oznacza utratę 1 punktu z ćwiczenia. W sumie do zdobycia jest 50 pkt (zaliczenie od 30 pkt). Istnieje możliwość otrzymania dodatkowych pkt za aktywność (dodatkowy 1 pkt za zajęcia z wysoką aktywnością potwierdzoną przez prowadzącego).

Jedne zajęcia mogą być nieusprawiedliwione.

Szacowana liczba godzin, którą student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się.

Wykład: 1 ECTS (30 godz.) – godziny w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, tj. udział w zajęciach, 1 ECTS (30 godz.) - wkład własny studenta, w tym 10 godz. zapoznanie z literaturą, 20 godz. przygotowanie do egzaminu.

Ćwiczenia: 1 ECTS (30 godz.) – w tym: 15 godz. w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, tj. udział w zajęciach, 15 godz. - wkład własny studenta, przygotowanie ćwiczeń cząstkowych (prezentowanych podczas zajęć lub oddawanych w formie pisemnej)

Literatura:

Fouberg E.H., Moseley W.G., 2015, Understanding World Regional Geography, Wiley.

Gilbert A., 1988, The new regional geography in French and English-speaking countries, Progress in Human Geography, 12, 2, 208-228.

Kałuski S., 1997, Granice polityczne, naturalne i sztuczne - anachronizm czy aktualny problem, Prace i Studia Geograficzne, t. 19.

Kondracki J., 1995, O geografii regionalnej, Przegląd Geograficzny, LXVII, z.1-2.

Murphy A.B., O’Loughlin J., 2009, New Horizons for Regional Geography, Eurasian Geography and Economics, 50, 3, 241–251. DOI: 10.2747/1539-7216.50.3.241

Pudup M., 1988, Arguments within Regional Geography, Progress in Human Geography, 12, 3, 369-390.

Weber W., Yannas S., 2014, Lessons from vernacular architecture, London/New York: Routledge.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W01, K_W02, K_W03, K_U07, K_K04

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu przedmiotu student powinien:

- znać definicje i różnorodność koncepcji w geografii regionalnej;

- wskazywać podstawowe kryteria delimitacji regionów geograficznych,

- posiadać wiedzę na temat metod zależności - środowisko przyrodnicze a gospodarka człowieka na przykładzie wybranych regionów

- wskazać miejsce i znaczenie geografii regionalnej we współczesnych badaniach geograficznych

- scharakteryzować regiony geograficzne świta pod kątem zależności przyrodniczo-gospodarczych.

Po ukończeniu przedmiotu student powinien zdobyć następujące umiejętności:

- ocenić skutki różnorodnych czynników przyrodniczych na gospodarowanie człowieka w różnych typach środowisk;

- wykazać orientację w zakresie najnowszych koncepcji z zakresu geografii regionalnej;

- wykazać się znajomością metod pomiaru/oceny zjawisk wchodzących w skład geografii regionalnej.

Metody i kryteria oceniania:

Brak zaliczenia ćwiczeń uniemożliwia przystąpienie do egzaminu z wykładu. Tylko w przypadku pozytywnej oceny z egzaminu (minimum oceny dostatecznej) możliwe jest otrzymanie oceny końcowej wyliczanej w następujący sposób: ocena z ćwiczeń stanowi 45%, a ocena z wykładu stanowi 55% ostatecznej oceny z przedmiotu.

Ocena z ćwiczeń jest wystawiana na podstawie sumy punktów za 5 ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć (za każde po 10 pkt). Ćwiczenia oddawane są dwa tygodnie po ich zadaniu (każde dwa tygodnie zwłoki oznacza utratę 1 punktu).

Wykład: egzamin pisemny, w roku akademickim 2020/2021 przeprowadzony w formie zdalnej.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wites
Prowadzący grup: Anna Dudek, Maciej Jędrusik, Maciej Kałaska, Jerzy Makowski, Marcel Świerkocki, Tomasz Wites
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wites
Prowadzący grup: Anna Dudek, Maciej Jędrusik, Maciej Kałaska, Jerzy Makowski, Tomasz Wites
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)