Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Laboratorium Trójmiasta – miejska szkoła kompetencji społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-LTSL-WW
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Laboratorium Trójmiasta – miejska szkoła kompetencji społecznych
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty opcjonalne WGSR
Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Oferta kierowana jest do studentów studiów II stopnia na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych oraz studentów III roku studiów licencjackich na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych. Obowiązuje priorytet kolejności zgłoszeń mailowych z kompletnym formularzem rejestracyjnym.

Tryb prowadzenia:

w terenie

Skrócony opis:

Celem szkoły jest obserwacja złożoności procesów społecznych zachodzących w miastach oraz doskonalenie kompetencji społecznych:

● umiejętności organizacyjnych (samodzielne planowanie aktywności naukowej i w terenie),

● umiejętności komunikacyjnych takich jak: sztuka udziału w dyskusji, analizy i przetwarzania treści naukowych,

● współpracy w grupie,

● umiejętności liderskich,

● umiejętności świadomego dokonywania wyborów w życiu naukowym, a także analitycznych i zawodowych:

● umiejętności analizy różnorodnych źródeł badawczych ze szczególnym uwzględnieniem materiału jakościowego;

● umiejętności syntetyzowania wielodziedzinowych informacji pochodzących z różnorodnych źródeł badawczych (wywiad, obserwacja, analiza dokumentów, materiały wizualne).

● rozumienia złożoności i interdyscyplinarności procesów zachodzących w miastach i metropoliach ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki obszarów nadmorskich (wymiar krajobrazowy, społeczny, gospodarczy, przyrodniczy, kulturowy).

Pełny opis:

Szkoła letnia kładzie znaczny nacisk na różnorodne formy kształtowania kompetencji społecznych dzięki szerokiej ofercie zajęć warsztatowych i debat pozwalających na konfrontację poglądów i opinii z szerszym, bardziej zróżnicowanym forum aniżeli wąska grupa studencka standardowo uczestnicząca w zajęciach uniwersyteckich. Uczestnictwo w spotkaniach z ekspertami-praktykami z różnorodnych dziedzin, w seminarium realizowanym w Europejskim Centrum Solidarności, w konferencji naukowej oraz w debacie z udziałem włodarzy polskich miast (Zakopanego, Władysławowa i Sopotu) pozwoli na otwarcie perspektywy studentów na interakcje ze społecznością szerszą aniżeli środowisko akademickie.

Dodatkowym zadaniem szkoły letniej jest rozwój umiejętności i wiedzy w zakresie stosowania zróżnicowanych metod badawczych, w szczególności metod jakościowych (wywiadów z mieszkańcami Trójmiasta). Specyfika metody powoduje, że poza walorem edukacyjnym, jednocześnie treningowi poddane zostają umiejętności skutecznego nawiązania i potrzymania komunikacji.

Literatura:

Literatura zalecana:

Iwanowska, M., Łosiewicz, M. (2012) „Trójmiasto – trzy podobne czy różne miasta. Wybory na prezydentów miast w Gdańsku, Gdyni i Sopocie w 2010 roku” W: Ł. Tomczak (red.), Prezydenci miast: analiza rywalizacji w wyborach samorządowych (s. 137–161). Wrocław: Wydawnictwo MARINA. ISBN 978-83-61872-56-6.

Krukowska J., Lackowska M.(2016) „Metropolitalne kolory europeizacji. Instytucjonalizacja współpracy w funkcjonalnych obszarach miejskich w Polsce w świetle nowych instrumentów polityki spójności UE”. Studia Regionalne i Lokalne, 1(63): 82–107.

Michałowski L. (2010) „Trójmiasto. Jedna przestrzeń, trzy mity” w: Pamięć, przestrzeń, tożsamość, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, s.257-278.

Porażka A. (2023) Jedno z najlepszych miast do życia w Polsce. Jesień to idealna pora na odwiedzenie Gdańska, Gazeta.pl (https://weekend.gazeta.pl/weekend/7,189130, 30206018,jedno-z-najlepszych-miast-do-zycia-w-polsce-jesien-to-idealna.html)

Sagan I.,(2017) Miasto. Nowa kwestia i nowa polityka. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.

Sagan I., Canowiecki Z.,(2011) Między integracją a konkurencją. Gdańsko-Gdyński Obszar Metropolitalny, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student/Studentka po ukończeniu szkoły letniej:

- rozumie złożoność procesów i zjawisk następujących w przestrzeni miejskiej i metropolitalnej w aspekcie interakcji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a tkanką społeczną - P7S_WG; P7S_WK

- zna i rozumie zjawiska i mechanizmy dotyczące współpracy grupowej w realizowaniu projektu badawczego w przestrzeni miejskiej P7S_WG

- w stopniu pogłębionym rozumie znaczenie interdyscyplinarności w badaniach miejskich i związane z nią wyzwania ze szczególnym uwzględnieniem rejonów nadmorskich - P7S_WK

- wie, jak wygląda struktura instytucji i powiazań dziedzinowych we współczesnym zarządzaniu wielordzeniową metropolią w obszarze integracji usług publicznych, w szczególności multimodalnego transportu publicznego - P7S_WG

- rozumie w stopniu pogłębionym wyzwania związane z koniecznością pogodzenia na ograniczonej przestrzeni miejskiej celów społecznych, przyrodniczych i gospodarczych werbalizowanych przez różnorodnych interesariuszy - P7S_WK

- wie, jak wygląda struktura instytucji i powiazań dziedzinowych we współczesnym zarządzaniu ielordzeniową metropolią w obszarze integracji usług publicznych, w szczególności multimodalnego transportu publicznego - P7S_WG

- rozumie w stopniu pogłębionym wyzwania związane z koniecznością pogodzenia na ograniczonej przestrzeni miejskiej celów społecznych, przyrodniczych i gospodarczych werbalizowanych przez różnorodnych interesariuszy - P7S_WK

- wie, jak wygląda struktura instytucji i powiazań dziedzinowych we współczesnym zarządzaniu ielordzeniową metropolią w obszarze integracji usług publicznych, w szczególności multimodalnego transportu publicznego - P7S_WG

- rozumie w stopniu pogłębionym wyzwania związane z koniecznością pogodzenia na ograniczonej przestrzeni miejskiej celów społecznych, przyrodniczych i gospodarczych werbalizowanych przez różnorodnych interesariuszy - P7S_WK

UMIEJĘTNOŚCI

Student/Studentka po ukończeniu szkoły letniej:

- potrafi pracować w grupie: planować zadania dla poszczególnych członków grupy, egzekwować ich realizację, przyjmować rolę uczestnika i lidera współpracy grupowej w realizowanym projekcie - P7S_UO

- umie dobrać rodzaje źródeł możliwych do wykorzystania w interdyscyplinarnych badaniach miejskich, przetwarzać i syntetyzować pozyskane w ten sposób informacje - P7S_UW

- potrafi konstruktywnie uczestniczyć w wymianie poglądów w zróżnicowanym sektorowo i dziedzinowo środowisku odbiorców - P7S_UK

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Student/Studentka po ukończeniu szkoły letniej: - jest gotowy/a do wykorzystywania zdobytej wiedzy w pracy na rzecz inkluzywnej współpracy miedzy- i wewnątrzgrupowej - P7S_KR

- potrafi przyjmować różnorodne role w grupie, w której podejmuje się realizacji zadań i odróżnić cele grupowe od indywidualnych celów poszczególnych uczestników współpracy - P7S_KR

- jest przygotowany/a do działań na rzecz zachowania i poszanowania społecznego, przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa różnorodnych zespołów urbanistycznych - P7S_KO

- jest świadomy zasad etycznych, jakimi powinien się kierować badacz i pracownik w wykonywaniu zadań zawodowych w zróżnicowanym środowisku wielkomiejskim - P7S_KR

- jest gotów do werbalizowania i uzasadniania swojego stanowiska z zastosowaniem merytorycznej argumentacji prezentowanych treści i poglądów - P7S_KK

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem ukończenia szkoły letniej jest obecność na zajęciach przewidzianych programem, aktywny udział w ich planowaniu i realizacji, zaliczenie zadań indywidualnych i zespołowych oraz przesłanie pisemnej pracy ewaluacyjnej – podsumowującej efekty szkoły letniej. Praca ta nie będzie jednak

stanowiła podstawy oceny końcowej. Za obecność uznaje się frekwencję na poziomie nie niższym niż 90%. Oznacza to, że dopuszcza się nieobecności co najwyżej na 7 h zajęciowych z oferowanych 71 godzin regularnych zajęć.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs terenowy, 71 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Krukowska
Prowadzący grup: Joanna Krukowska, Marta Lackowska, Piotr Żuber
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs terenowy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)