Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Regiony świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-RGS
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Regiony świata
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Region, region społeczno-gospodarczy – główne zasady i kryteria delimitacyjne, polityczna mapa świata. Przyczyny i skutki społeczno-gospodarcze globalnych i regionalnych procesów demograficznych. Współczesne procesy integracyjne i dezintegracyjne o zasięgu regionalnym. Globalizacja życia społeczno-gospodarczego i jej przyczyny. Charakterystyki regionów świata - ich wewnętrzna spójność i zróżnicowanie oraz wyzwania rozwojowe.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Region, region społeczno-gospodarczy – definicje, sposoby delimitacji. Polityczna mapa świata. Regiony kulturowe. Międzynarodowa współpraca gospodarcza – organizacje regionalne i ponadregionalne.

2. Europa: Współczesne wyzwania (zmiany demograficzne, starzenie się społeczeństwa, migracje w i do Europy, miasta - obszary kurczenia się i dynamicznego wzrostu, sytuacja gospodarcza, polaryzacja społeczna w Europie, znaczenie Europy na arenie międzynarodowej, Europa wobec zmian klimatu)

3. Oceania - szczególne cechy społeczności i gospodarki wysp Oceanii, ze szczególnym uwzględnieniem ich przestrzennego zróżnicowania wynikającego z różnej genezy przyrodniczej, rozproszenia, izolacji i peryferyjnego położenia względem reszty świata. Ogólna charakterystyka będzie wzbogacona o przykłady z Polinezji Francuskiej.

4. Regiony wyspiarskie. Rozwój społeczno-ekonomiczny na obszarach wyspiarskich Pacyfiku, Oceanu Indyjskiego, Atlantyckiego oraz Karaibów (znaczenie rolnictwa, turystyki oraz funkcje rajów podatkowych). Przykłady europejskich obszarów wyspiarskich - Cypr oraz Malta. Znaczenie turystyki dla rozwoju gospodarczego obszarów wyspiarskich.

5. Azja Południowo-Wschodnia:

- dlaczego Azja Południowo-Wschodnia jest uznawana za osobny region? Porównanie najważniejszych cech wszystkich państw Azji Południowo-Wschodniej połączone z rozważaniami na temat tego, ile regionu jest w regionie, co te kraje łączy, a co dzieli.

- jak doszło do tego, że 17 tysięcy wysp stało się jednym państwem? Jak przyroda, ukształtowanie terenu, historia i kultury wpływają na kształt największego muzułmańskiego państwa świata.

6. Azja Wschodnia – Japonia - przemiany społeczno-demograficzne (starzenie się społeczeństwa, zmiany w strukturze narodowo-etnicznej, zmiany norm społecznych) i ekonomiczne (od cudu gospodarczego po stagnację w rozwoju, zmiany strukturalne w gospodarce i konsumpcyjne w społeczeństwie) w Japonii od II wojny światowej do współczesności. Japonia w międzynarodowych strukturach gospodarczych. Wpływ tsunami i katastrofy jądrowej w Fukushimie na funkcjonowanie społeczno-ekonomiczne kraju po 2011 roku.

7. Afryka na południe od Sahary – delimitacja regionu w różnych klasyfikacjach; podziały regionalne Afryki; charakterystyka środowiskowa, kulturowo-społeczna i gospodarcza państw regionu; obszary miejskie i wiejskie w Afryce; najważniejsze problemy XXI wieku.

8. Afryka Północna i Bliski Wschód – najważniejsze pojęcia i delimitacja regionu; cechy etniczno-kulturowe i demograficzne; specyfika społeczna i gospodarcza krajów Afryki Północnej i Półwyspu Arabskiego.

9. Ameryka Północna. Specyfika regionów społecznych i gospodarczych - wybrane regiony Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady. Regiony problemowe, w tym: rolnicze i eksploatacji złóż.

10. Ameryka Łacińska - Kraje Andyjskie - położenie geograficzne, wspólne elementy historii, cechy demograficzne społeczeństwa i gospodarki. O specyfice krajów andyjskich w dużej mierze decyduje „trudne środowisko przyrodnicze” – wysokie góry, piętrowość klimatyczno-roślinna, w którą „wpisane” jest rolnictwo, związane z górami zasoby mineralne – głównie rudy metali kolorowych, których eksploatacja sprzyja wysokiej randze przemysłu wydobywczego oraz znaczący odsetek ludności indiańskiej.

11. Ameryka Łacińska: cechy społeczno-gospodarcze wyróżniające wielki region Jukatan (trzy, południowe stany Meksyku: Quintana Roo, Jukatan i Campeche). Kierunki rozwoju regionu a wylesienie i sytuacja ludności tubylczej. Szanse i zagrożenia wynikające z realizacji wielkiej inwestycji infrastrukturalnej - Tren Maya.

Uwaga: powyższe zagadnienia to ogólny zakres tematyki a nie tytuły poszczególnych wykładów. Zagadnienia te mogą być omawiane na więcej niż jednych zajęciach.

Szacowana liczba godzin, którą student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się:

Wykład 2 ECTS, w tym:

1 ECTS (30 godz.) – godziny w bezpośrednim kontakcie z prowadzącymi, tj. udział w zajęciach

1 ECTS (20 godz.) - wkład pracy własnej studenta, zapoznanie z literaturą, kwerenda biblioteczna (10 godz.), przygotowanie do zaliczenia pisemnego, praca własna studenta (10 godz.).

Literatura:

Makowski J., Wites T. (red.), 2020, Geografia świata. Regiony, PWN, Warszawa.

Podhorodecka K., Wites T., 2024, Global Challenges - Social, Economic, Environmental, Political and Ethical, Spriger Geography

Knox P. L., S. A. Marston, 2013, Human Geography. Places and Regions In Global Context., Prientice Hall, Upper Saddle River

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W02, K_W05, K_U01, K_U07, K_K05

Po ukończeniu przedmiotu student powinien:

- znać definicje i różnorodność koncepcji regionu, regionu społeczno-gospodarczego

- wskazywać podstawowe determinanty szans i barier rozwoju regionów na świecie,

- posiadać wiedzę na temat metod delimitacji regionów i kryteriów warunkujących ich rozwój,

- wiedzieć jaką rolę odgrywają procesy globalne w ujęciu regionalnym

- wskazać miejsce i znaczenie światowych i regionalnych organizacji

- posiadać wiedzę na temat współczesnych zmian demograficznych zachodzących w skali globalnej oraz regionalnej (regiony), wymienić ich przyczyny i skutki

- scharakteryzować najważniejsze regiony społeczno-gospodarcze świata z ich cechami wyróżniającymi na tle innych wydzieleń przestrzennych

Po ukończeniu przedmiotu student powinien zdobyć następujące umiejętności:

- ocenić skutki różnorodnych procesów rozwojowych i ich wpływ na międzynarodowe organizacje regionalne

- ocenić zależności między wzrostem liczby ludności na świecie a rozwojem gospodarczym

- wykazać orientację w zakresie delimitacji regionów, w tym regionów społeczno-gospodarczych

- zdobyć orientację w kierunku strategii i metod zapobiegania niekorzystnym przemianom gospodarczym;

- rozumieć zależności w kształtowaniu się procesów globalizacji.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne testowe uwzględniające materiał realizowany podczas wykładu. Do zaliczenia testu wymagane jest uzyskanie 50% punktów.

Zaliczenie poprawkowe odbywa się na tych samych zasadach jak zaliczenie w I terminie.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Podhorodecka
Prowadzący grup: Anna Dudek, Maciej Jędrusik, Maciej Kałaska, Jerzy Makowski, Katarzyna Podhorodecka, Dorota Rucińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Podhorodecka
Prowadzący grup: Anna Dudek, Maciej Kałaska, Katarzyna Podhorodecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)