Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie (Ścieżka fizycznogeograficzna)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-SEM-SF
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie (Ścieżka fizycznogeograficzna)
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (ścieżka fizycznogeograficzna) - sem. 6
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przygotowanie do pisania pracy licencjackiej. Wybór tematu pracy licencjackiej, zebranie materiałów źródłowych i literatury przedmiotu.

Dyskusja dotycząca metod badawczych, adekwatnych do realizacji podjętego zagadnienia oraz interpretacja uzyskanych wyników. Opanowanie podstaw redakcji tekstu oraz prezentowania koncepcji pracy i wyników badań.

Pełny opis:

Seminarium licencjackie służy przekazaniu studentom studiów pierwszego stopnia informacji dotyczących dostępnych baz danych meteorologicznych, klimatologicznych i pokrewnych, zasad dotyczących właściwego doboru metod badawczych w zależności od dostępnych materiałów źródłowych i celu opracowania, krytycznego podejścia do pozyskanych materiałów oraz uzyskanych wyników, odniesienia ich do wyników otrzymanych przez innych Autorów, wyciągania prawidłowych wniosków z przeprowadzonych analiz. Są omawiane szczegółowo zasady przygotowywania pracy licencjackiej (struktura, układ, proporcje, przypisy, literatura, strona edytorska). Jest dyskutowany stan wiedzy w zakresie podjętych zagadnień. Na konkretnych przykładach jest omawiana poprawność koncepcji badań. Studenci opanowują zasady prezentacji poszczególnych etapów realizowanych prac dyplomowych.

Literatura:

Plit F., 2007. Jak pisać prace licencjackie i magisterskie z geografii, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 88.

WeinerJ., 2012, Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s.157.

Literatura przedmiotu adekwatna do podjętych tematów badawczych

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W02, K_W03, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U08, K_U12, K_K01, K_K02,

WIEDZA:

- definiuje główne kierunki badawcze i osiągnięcia współczesnej geografii i rozumie związki między dyscyplinami nauk przyrodniczych i społecznych,

UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi opracować diagnozę stanu komponentów środowiska oraz oceniać skutki oddziaływań na społeczeństwo i środowisko,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- umie działać w sposób przedsiębiorczy w przygotowywaniu i realizacji projektów przyrodniczych, ekologicznych i w zakresie gospodarowania środowiskiem.

Metody i kryteria oceniania:

Seminarium jest zaliczane na podstawie:

1. obecności,

2. aktywnego udziału w zajęciach (referowanie postępów pracy, aktywny udział w dyskusji),

3. opracowania protokołu z wybranego seminarium.

Zaliczenie seminarium odbywa się po zatwierdzeniu przez opiekuna ostatecznej wersji pracy licencjackiej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elwira Żmudzka
Prowadzący grup: Maksym Łaszewski, Iwona Szumacher, Irena Tsermegas, Elwira Żmudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elwira Żmudzka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)