Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

System geoekologiczny miasta

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-SGM-WF Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: System geoekologiczny miasta
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty specjalności "Geografia fizyczna stosowana" opcjonalne
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Podstawowe wiadomości z przedmiotów fizycznogeograficznych (klimatologia, gleboznawstwo, hydrologia, geomorfologia), ekologii, biologii.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas zajęć praktycznych przedstawiane i analizowane są zagadnienia dotyczące wybranych problemów funkcjonowania krajobrazu na obszarze Warszawy, potrzeb ochrony i praktycznego wykorzystania.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z funkcjami ekologicznymi, społecznymi i gospodarczymi pełnionymi przez tereny zieleni w mieście. Na zajęcia będzie stosowana metoda określania miejskich usług ekosystemowych. Studenci będą inwentaryzować tereny zieleni na wybranych przez siebie terenach, określać ich usługi i planować optymalne sposoby zagospodarowania.

Nakład pracy studenta:

15h - obecność na zajęciach (ćwiczenia)

15h - praca własna (zapoznanie się z zalecaną literaturą, przygotowanie do zajęć, przygotowanie projektu)

30h ogółem (lub więcej, zależnie od systematyczności w pracy podczas semestru etc. cech indywidualnych studenta)

Literatura:

Kaliszuk E., 2005 - Funkcje systemu przyrodniczego miasta w kształtowaniu warunków środowiska przyrodniczego na przykładzie Warszawy. Prace i Studia Geograficzne, Tom 36

Opracowanie ekofizjograficzne do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Warszawy, 2006

Środowisko przyrodnicze Warszawy, 1990, PWN, Warszawa.

Szulczewska B., Kaliszuk E., 2005 - Koncepcja systemu przyrodniczego miasta: geneza, ewolucja i znaczenie praktyczne. Teka Kom. Arch. Urb. Stud. Krajobr. – PAN,

Wisła w Warszawie, 2000, Biuro Zarzadu m.st. Warszawy, Wydział Planowania Przestrzennego i Architektury, Warszawa

Zimny H. 2005. Ekologia miasta. Agencja Reklamowo-wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk, Stare Babice

Millenium Ecosystem Assessment, 2005. Ecosystems and human well-being. Synthesis report

TEEB (2011), Poradnik TEEB dla miast: usługi ekosystemów w gospodarce miejskiej, wydanie polskie: Fundacja Sendzimira, Kraków.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. K_W04 Zna rolę i znaczenie zasobów przyrody dla funkcjonowania człowieka oraz rozumie wzajemne związki przyroda-społeczeństwo

2. K_W06 Ma rozszerzoną wiedzę o najważniejszych wspólczesnych problemach przyrodniczych i społecznych w skali lokalnej, regionalnej, globalnej oraz wyjaśnia ich genezę oraz konsekwencje

3. K_W08 Wykazuje znajomość zasad zagospodarowania przestrzennego w skali lokalnej i regionalnej zgodnie z zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego.

4. K_W09 Rozpoznaje konflikty funkcjonalno-przestrzenne wyjaśnia przyczyny i proponuje optymalne sposoby ich rozwiązania

5. K_W14 Ma wiedzę o najnowszych trendach w rozwoju badań naukowych z zakresu geoekologii i geomorfologii w Polsce i za granicą oraz zastosowaniach osiągnięć naukowych w praktyce

UMIEJĘTNOŚCI

1. K_U01 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu geoekologii i geomorfologii do opisu i rozwiązania problemu badawczego

2. K_U07 Potrafi opracować diagnozę stanu komponentów środowiska oraz oceniać skutki oddziaływań na środowisko

3. K_U06 Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać wzajemne relacje między zjawiskami i procesami społecznymi i przyrodniczymi na różnych obszarach

4. K_U09 Potrafi przedstawić ustnie wyniki badań z pomocą prawidłowo opracowanej prezentacji

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. K_K01 Rozumie potrzebę poszerzania kompetencji zawodowych i aktualizacji wiedzy z zakresu geoekologii i geomorfologii wzbogaconej o wymiar interdyscyplinarny

2. K_K04 Rozumie szczególną rolę społeczną nauki i potrzebę upowszechniania dokonań naukowych z zakresu geoekologii i geomorfologii

3. K_K02 Potrafi współdziałać i pracować w grupie pełniąc w niej różne role i przewidywać skutki swojej działalności

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności, ocena ciągła bieżącego przygotowania do zajęć i aktywności, udział w pracach terenowych i kameralnych, projekt będacy podsumowaniem wyników obserwacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Grabowski
Prowadzący grup: Wojciech Lewandowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Grabowski
Prowadzący grup: Tomasz Grabowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.