Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Topografia - szkolenia terenowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-TSTER Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Topografia - szkolenia terenowe
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student przystępujący do zajęć powinien posiadać niezbędną wiedzę topograficzną: orientacja w terenie, praca z mapą w terenie.

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Ocena z przedmiotu jest brana pod uwagę przy wyborze specjalności GEOINFORMATYKA

Ćwiczenia polegają na wykonaniu wielkoskalowego sytuacyjno-wysokościowego zdjęcia terenu o bardzo urozmaiconej, młodoglacjalnej rzeźbie.

Celem zajęć jest poznanie zasad prowadzenia prac topograficznych, nabycie umiejętności posługiwania się odbiornikami GPS i pracy z mapą w terenie (czytanie i interpretacja).

Pełny opis:

Miejscem ćwiczeń jest teren młodoglacjalny w okolicy Olecka na Suwalszczyźnie. Walor dydaktyczny tego terenu polega na dużym nagromadzeniu niewielkich, urozmaiconych form, co stwarza optymalne warunki przyswajania wiedzy z zakresu topografii – wiedzy podstawowej w kształceniu geografów.

Zadaniem prowadzącym do tego celu jest opracowanie sytuacyjno-wysokościowego zdjęcia terenu oraz wniesienie treści sytuacyjnej na podstawie własnych pomiarów GPS. Studenci nabywają umiejętność pracy z urządzeniami GPS oraz oprogramowaniem pozwalającym na przetwarzanie i gromadzenie wyników pomiarów terenowych.

Zapoznają się z podstawami teorii wykonywania pomiarów geodezyjnych w zakresie zapewniającym możliwość wykonywania prawidłowych pomiarów GPS (systemy i układy odniesień przestrzennych).

Zadaniem studentów jest wykonanie szkicu sytuacyjno-wysokościowego w skali 1:2 000 z uwzględnieniem rysunku poziomicowego, co wymaga zrozumienia i interpretacji terenowego obrazu rzeźby. Samodzielne wykonanie poziomicowego rysunku rzeźby uczy jej analizy, oceny stosunków wysokościowych i przedstawienia tego w konwencji kartograficznej i w rezultacie przygotowuje geografa do posługiwania się mapą topograficzną jako narzędziem badawczym.

Literatura:

Pasławski J.(red), Wprowadzenie do kartografii i topografii, Wydawnictwo Nowa Era, Wrocław 2006

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W08, K_W09, K_U04, K_U05, K_U06, K_U09, K_K02, K_K04, K_K06

Student potrafi posługiwać się mapą i odbiornikiem GPS w terenie.

Potrafi zorientować mapę, szacować odległości i deniwelacje.Potrafi wykonać prosty szkic terenowy. Obserwuje formy terenu, potrafi przedstawić je za pomocą rysunku poziomicowego.

Analizuje rzeźbę terenu, geograficznie uzasadnia obecność określonych form terenowych.

Pracuje w grupie, potrafi współpracować.

Zna oprogramowanie pozwalające na przetwarzanie i gromadzenie wyników pomiarów terenowych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie wykonanych prac terenowych i laboratoryjnych. Nie dopuszcza się częściowej nieobecności na zajęciach.

Ocena KOŃCOWA z przedmiotu jest brana pod uwagę przy wyborze specjalności GEOINFORMATYKA.

W terminie poprawkowym student jest zobowiązany spełnić warunki zaliczenia przedmiotu.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs terenowy, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Korycka-Skorupa
Prowadzący grup: Izabela Gołębiowska, Jolanta Korycka-Skorupa, Paweł Kowalski, Tomasz Nowacki, Bożena Ogorzelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs terenowy - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs terenowy, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Korycka-Skorupa
Prowadzący grup: Bożena Gołębiowska, Izabela Gołębiowska, Jolanta Korycka-Skorupa, Tomasz Nowacki, Bożena Ogorzelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs terenowy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.