Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia odkryć geograficznych I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1FHO1-OG
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia odkryć geograficznych I
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geografii
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na wykładzie prezentowane są zagadnienia związane z postępującym poszerzaniem horyzontu geograficznego: od starożytności do końca epoki wielkich odkryć geograficznych.

Pełny opis:

Wykład ma na celu pokazanie etapów, kierunków i sposobów poznawania świata. Ukazane są zmiany (poszerzanie) horyzontu geograficznego różnych narodów od starożytności do XV wieku. Omawiane są czynniki stymulujące poznawanie świata, prezentowane są konkretne wyprawy oraz sylwetki odkrywców ( w układzie chronologicznym). Charakterystyka każdego etapu poznania świata rozpoczyna się krótkim wprowadzeniem - przypomnieniem podstawowych informacji o stopniu poznania świata (w danym momencie), układzie sił politycznych, rozwoju cywilizacyjnym (możliwościach technicznych) oraz stopniu uniezależnienia się od sił przyrody.

Przy prezentowaniu wypraw cytowane są fragmenty zachowanych opisów podróży, mapy i szkice, ale także omawiane są reakcje współczesnych na informacje o nowo odkrytej ziemi, czy odkryciu innej cywilizacji.

W trakcie wykładów przedstawiane są także przeszkody jakie musiał pokonać podróżnik - odkrywca wyruszający w nieznane - poza granice poznanego świata.

Literatura:

1. D.J. Boorstin, Odkrywcy dzieje ludzkich odkryć i wynalazków; 2001.

2. K. Farrington, Największe podboje i wyprawy świata;

3. L. Bergreen, Poza krawędź świata; 2005.

4. P. Małyszko, Wielkie podróże; 2007.

5.T. Słabczyński, Encyklopedia odkryć i odkrywców; 2004.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA

1. zna najważniejsze etapy poszerzania horyzontu geograficznego

2. zna sylwetki głównych odkrywców - podróżników

3. zna zachowane materialy kartograficzne dokumentujące poznanie świata

UMIEJĘTNOŚCI

1. umie wyjaśnić przyczyny i skutki głównych wypraw

POSTAWY

1. ocenia cechy charakteru podróżników

2. ocenia znaczenie wiarygodności, bezstronności i rzetelności w opisach nowoodkrytych terenów.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Przygotowanie pracy pisemnej - eseju - na podany temat. W eseju przy ocenie brana jest także pod uwagę strona ilustracyjna (mapy).

Praktyki zawodowe:

.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Korotaj-Kokoszczyńska
Prowadzący grup: Maria Korotaj-Kokoszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Korotaj-Kokoszczyńska
Prowadzący grup: Maria Korotaj-Kokoszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)