Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geomorfologia Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-GMP-GK-W
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Geomorfologia Polski
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru WGSR, dzienne studia II stopnia - sem. zimowy
Przedmioty do wyboru, dzienne studia II stopnia (Geoekologia i geomorfologia) - sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia przeznaczone dla studentów, którzy w toku dotychczasowych studiów nabyli podstawową wiedzę z zakresu geologii ogólnej, geomorfologii ogólnej i dynamicznej, hydrologii, klimatologii i geoekologii.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład obejmuje charakterystykę rzeźby wybranych regionów Polski, służącą pokazaniu czynników i procesów, jakie przyczyniły się do powstania i decydują o współczesnych przekształceniach form występujących w obrębie jednostek o różnej genezie.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z typologicznym i regionalnym zróżnicowaniem rzeźby Polski. W trakcie wykładów przedstawione zostaną zagadnienia związane z morfogenezą i współczesną dynamiką rzeźby wszystkich głównych jednostek geomorfologicznego podziału Polski. Treść wykładu obejmuje też szczegółowe omówienie wybranych jednostek niższego rzędu, w tym zwrócenie uwagi na tektoniczne, litologiczne i klimatyczne uwarunkowania rozwoju ich rzeźby oraz jej współczesne przekształcenia naturalne i antropogeniczne.

Nakład pracy studenta:

Wykład – 30 godzin

Samodzielne przygotowanie do kolejnych zajęć – 1 godz. tygodniowo; razem 15 godzin

Przygotowanie do egzaminu – 10 godzin

Łącznie – 55 godzin.

Literatura:

Opracowania ogólne:

Klimaszewski M. (red.), 1972. Geomorfologia Polski, t. 1: Polska południowa. Góry i wyżyny. PWN, Warszawa.

Galon R. (red.), 1972. Geomorfologia Polski, t. 2: Niż Polski. PWN, Warszawa.

Różycki S.Z., 1972. Plejstocen Polski Środkowej na tle przeszłości w górnym trzeciorzędzie. PWN, Warszawa.

Mojski J.E., 2005. Ziemie polskie w czwartorzędzie. Zarys morfogenezy. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.

Stankowski W., 1996. Wstęp do geologii kenozoiku. Wyd. Naukowe UAM, Poznań.

Mizerski W., 2009. Geologia Polski. PWN, Warszawa.

Stupnicka E., 2008. Geologia regionalna Polski. Wyd. UW, Warszawa.

Literatura szczegółowa dotycząca rzeźby poszczególnych regionów będzie podawana na bieżąco podczas kolejnych wykładów.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

wiedza:

• zna podstawowe cechy rzeźby wybranych regionów Polski,

• orientuje się w głównych współczesnych kierunkach badawczych polskiej geomorfologii,

• zna kryteria dokonywania typologicznych klasyfikacji rzeźby,

umiejętności:

• umie wyjaśnić przyczyny zróżnicowania rzeźby głównych stref morfologicznych Polski,

• wie gdzie poszukiwać informacji o rzeźbie poszczególnych regionów Polski,

• zna najważniejsze opracowania kartograficzne z zakresu geomorfologii Polski,

kompetencje społeczne:

• docenia walory rzeźby różnych regionów kraju.

Metody i kryteria oceniania:

1. Esej - cechy charakterystyczne rzeźby wybranego regionu z uwzględnieniem etapów rozwoju

2. Test z przewagą pytań otwartych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Korotaj-Kokoszczyńska
Prowadzący grup: Maria Korotaj-Kokoszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Korotaj-Kokoszczyńska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)