Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Globalizacja a środowisko przyrodnicze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-GSP-GL
Kod Erasmus / ISCED: 07.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0539) Fizyka (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Globalizacja a środowisko przyrodnicze
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geografia świata) - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Poznanie złożonych relacji między procesami globalizacji a środowiskiem przyrodniczym. Historia tych relacji. Człowiek jako podmiot i przedmiot relacji ze środowiskiem. Krytyczne podejście do obiegowych interpretacji.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu jest ukazanie i przedyskutowanie relacji między procesami globalizacji a środowiskiem przyrodniczym, przede wszystkim w sytuacjach konfliktowych, między gospodarczymi, społecznymi i kulturowymi następstwami globalizacji a środowiskiem przyrodniczym (antropopresja). Zmiany dokonujące się w środowisku, w różnych strefach klimatycznych, w różnych typach środowiska, w różnych kontekstach społeczno-gospodarczych. Czy wszystkie zmiany w środowisku uwarunkowane są procesami globalizacji.

Pełny opis:

Jest to wykład o wzajemnych relacjach między globalizacją (definiowaną na innych przedmiotach wykładanych na uczelni), a rozumianą najczęściej jako ogół procesów prowadzących do coraz większej współzależności i integracji państw, społeczeństw, gospodarek i kultur („tworzenie się jednego świata", „światowego społeczeństwa”) a unikatowym środowiskiem przyrodniczym Ziemi stanowiącym szczególnego rodzaju interaktywną „scenę”, na której toczy się życie społeczne i gospodarcze.

Zarówno czynniki środowiskowe jak i procesy globalizacji (w tym rosnące znaczenie organizacji ponad- i międzynarodowych, w szczególności ponadnarodowych korporacji) odgrywają określone role (nie do końca rozpoznane, rozumiane i uświadamiane). Zakres swobody aktorów ograniczony jest możliwościami sceny (Ziemia jest tylko jedna).

Nieznajomość istniejących ograniczeń i/lub nieliczenie się z nimi rodzi sytuacje kryzysowe i konflikty, powodujące rozwój nowych, nieprzewidywanych wcześniej form ryzyka, wzrost nierówności społecznych w skali globu czy też w skali poszczególnych społeczeństw. Przykładami takich sytuacji mogą być istniejące (lub potencjalne) konflikty o zasoby naturalne (paliwa kopalne, woda), degradacja środowiska (w tym deterioracja terenów rolniczych, pastwisk), następstwa masowej turystyki i wiele innych negatywnych zjawisk, jak choćby pustynnienie, „dziura ozonowa”, globalne zmiany klimatu. W ten sposób formuje się, niewątpliwie dyskusyjna, wizja współczesnego społeczeństwa jako „społeczeństwa ryzyka”. To ryzyko dotyczy nie tylko problemów ekonomicznych, ale także zdrowia publicznego i środowiska przyrodniczego.

Wykłady są i będą przede wszystkim krytycznym przeglądem sytuacji konfliktowych między społecznymi, gospodarczymi i kulturowymi następstwami globalizacji a środowiskiem przyrodniczym (dokonującymi się w nim zmianami) w różnych strefach klimatycznych i w różnych typach środowiska. Podstawowe pytania wymagające znalezienia odpowiedzi, to: Jakie są przyczyny zmian na styku człowiek – przyroda ocenianych jako niekorzystne? Jakie są możliwe odpowiedzi człowieka w takich sytuacjach konfliktowych? (jakie strategie „na przeżycie” może człowiek rozwinąć).

Łącznie przedmiot obejmuje 45 godz. zajęć (30 + 15) - jest to bezpośredni kontakt z prowadzącymi, czyli udział w zajęciach. Przygotowanie prac pisemnych i referatów - 10 godz. Studiowanie literatury - 5 godzin. Wymienione godziny nie obejmują konsultacji z prowadzącymi zajęcia, które są realizowane na życzenie studentów.

Literatura:

Archer, D., 2011, Globalne ocieplenie. Zrozumieć prognozę, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 196

Bąkiewicz, A., U. Żuławska, (Red.), 2010, Rozwój w dobie globalizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 616

Craig, J.R., D.J. Vaughan, B.J. Skinner, 2003, Zasoby Ziemi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 502

Czerny, M., 2012, (Red.), Bieda i bogactwo we współczesnym świecie. Studia z geografii rozwoju, Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 357

Czerny, M., 2005, Globalizacja a rozwój. Wybrane zagadnienia geografii społeczno-gospodarczej świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 240

Duxbury, A.C., A.B. Duxbury, K.A. Sverdrup, 2002, Oceany świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 636

Graniczny, M., W. Mizerski, 2009, Katastrofy przyrodnicze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 198

Haliżak, E., R. Kuźniar, J. Symonides, (Red.), 2003, Globalizacja a stosunki międzynarodowe, Oficyna wydawnicza Branta, Bydgoszcz, s. 370 Kempny, M., 1998, Globalizacja. W: Encyklopedia socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa, s. 241

Kuciński, K., 2002, Gospodarka globalna, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań, s. 271

Landes, D. S., 2000, Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa, s 732

Mannion, A.M., 2001, Zmiany środowiska Ziemi. Historia środowiska przyrodniczego i kulturowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 450

Otok, S., 2012, Geografia polityczna. Geopolityka – ekopolityka – globalistyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s 220

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W04, K_W05, K_W19, K_U04, K_U05, K_K05,

Efekty specjalnościowe: S2_W04, S2_W05,S2_W14, S2_U04, S2_U05, S2_K05

Student dzięki wykładom i przestudiowanej literaturze rozumie znaczenie podstawowych terminów i pojęć związanych z globalizacją (różne aspekty globalizacji), środowiskiem przyrodniczym i działalnością człowieka (różnymi jego aktywnościami) i sprawnie posługuje się nimi. Zna rolę i znaczenie zasobów przyrody dla funkcjonowania człowieka oraz wzajemne związki przyroda - człowiek. Zna literaturę przedmiotu i potrafi znaleźć potrzebne informacje. Zna koncepcje geograficzne wyjaśniające zróżnicowanie zjawisk na powierzchni Ziemi. Potrafi dokonać charakterystyki różnych form gospodarki, dostrzega ewolucję gospodarki w skali świata i w skali regionalnej (globalizacja) i zdaje sobie sprawę z zagrożeń dla środowiska przyrodniczego (globalne zmiany klimatu) jakie zmiany gospodarcze niosą. Zna współczesne trendy w rozwoju badań naukowych oraz zastosowania osiągnięć naukowych w badaniach o Ziemi i środowisku.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa. Podstawą zaliczenia jest pozytywna ocena na egzaminie ustnym. W ciągu całego semestru podczas wykładów, często przeradzających się w dyskusję (studenci są "wciągani w dyskusję", skłaniani do komentowania bieżących wydarzeń), dokonywana jest bieżąca ocena jakości wystąpień studentów. Zaangażowanie w prowadzone zajęcia jest oceniane jako bardzo pozytywnie. Jakość zadawanych pytań i wygłaszanych komentarzy (generalnie jakość dyskusji) to 1/5 końcowej oceny. Na koniec zajęć przewidziany jest egzamin ustny (80% oceny). W razie niemożności jego przeprowadzenia będzie to egzamin pisemny - forma eseju przygotowanego w określonym czasie.

Praktyki zawodowe:

nie są przewidziane

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Makowski
Prowadzący grup: Anna Dudek, Jerzy Makowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Makowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)