Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geografia turystyczna strefy śródziemnomorskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-GTS-GL-W
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geografia turystyczna strefy śródziemnomorskiej
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia II stopnia (Geografia świata) - sem. letni
Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia II stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Poznanie problematyki turystycznej obszarów strefy śródziemnomorskiej

Pełny opis:

Celem zajęć jest wykształcenie umiejętności niezbędnych do kompleksowej oceny środowiska strefy śródziemnomorskiej dla potrzeb turystyki oraz stanu zagospodarowania tej strefy.

Podstawowe zagadnienia:

1. Zasięg i zasady wyznaczania strefy śródziemnomorskiej (kryteria historyczne, klimatyczne, hydrologiczne, administracyjne).

2. Środowisko przyrodnicze jako czynnik rozwoju turystyki w tej strefie:

klimat,

ukształtowanie powierzchni – dominacja obszarów górskich,

rozczłonkowanie linii brzegowej

zjawiska wulkaniczne i sejsmiczne.

3. Znaczenie Morza śródziemnego dla rozwoju turystyki

4. Historia świata śródziemnomorskiego jako czynnik rozwoju turystyki

5. Współpraca rolnictwa i przemysłu z turystyką w regionie.

6. Turystyczni "potentaci" i "wschodzące gwiazdy" regionu.

Nakład pracy studenta:

Wykład 15 godzin (godziny w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym)

Samodzielne zapoznanie studentów z literaturą 15 godzin (wkład własny studenta)

Przygotowanie prezentacji/eseju 15 godzin (wkład własny studenta)

Przygotowanie do zaliczenia 10 godzin (wkład własny studenta)

Razem 55 godzin

Nakład pracy studenta:

Wykład 15 godzin

Przygotowanie prezentacji/eseju 20 godzin

Razem 35 godzin

Literatura:

Jędrusik M., Makowski J., Plit F., 2010, "Geografia turystyczna świata. Nowe trendy. Regiony turystyczne", Warszawa, Wydawnictwa UW

"Geografia turystyczna świata", 2000, pod red. J. Warszyńkiej, Warszawa, PWN, część 1

Braudel F., 2004, „Morze Śródziemne i świat śródziemnomorski w epoce Filipa II”, T 1 i 2, KiW, Warszawa

Semple E. C., 1931, The Geography of the Mediterranean Region: Its Relation to Ancient History, Henry Holt & Co., New York

Efekty uczenia się:

K_W03, K_W04, K_W05, K_W11, K_U01, K_U04, K_U07, K_U11, K_K02, K_K05

S2_W03, s2_W04, S2_W05, S2_W11, S2_U01, S2_U04, S2_U07, S2_U11, S2_K02, S2_K05

Student:

WIEDZA – zna i rozumie:

- rozumie i charakteryzuje złożone procesy społeczne, ekonomiczne, polityczne i kulturowe w społecznościach terytorialnych i ich znaczenie dla turystyki w obszarach śródziemnomorskich (K_W03)

- rolę i znaczenie zasobów przyrody dla rozwoju turystyki w obszarach śródziemnomorskich (K_W04)

- koncepcje geograficzne wyjaśniające zróżnicowanie zjawisk i procesów w warunkach śródziemnomorskich (K_W05)

- współczesne problemy przyrodnicze strefy śródziemnomorskiej w skali lokalnej, regionalnej, globalnej oraz wyjaśnia ich genezę oraz konsekwencje (K_W11)

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

- wykorzystywać krytycznie literaturę naukową i inne źródła, także w języku obcym w zakresie geografii turystycznej strefy śródziemnomorskiej (K_U07)

- wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i rozwiązania problemów z zakresu geografii turystycznej obszarów śródziemnomorskich (K_U01)

- prawidłowo interpretować i wyjaśniać wzajemne relacje między zjawiskami i procesami społecznymi oraz przyrodniczymi specyficznymi dla strefy śródziemnomorskiej (K_U04)

- przygotować na podstawie literatury i/lub własnych badań pracę pisemną i prezentację na wybrany temat z zakresu geografii turystycznej strefy śródziemnomorskiej (K_U11)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – rozumie:

- wartość różnorodności geosfery oraz postępuje z poczuciem odpowiedzialności za stan ekosystemów i zasobów strefy śródziemnomorskiej (K_K05)

- wartość różnorodności kulturowej strefy śródziemnomorskiej i przestrzega zasad zachowania wynikających z szacunku i życzliwości wobec przedstawicieli innych kultur (K_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

- przygotowanie prezentacji na wybrany temat (80%)

- udział w dyskusjach (20%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Tsermegas
Prowadzący grup: Irena Tsermegas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Tsermegas
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)