Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gleba w krajobrazie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-GwK-GK
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gleba w krajobrazie
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geoekologia i geomorfologia) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien znać czynniki i procesy glebotwórcze®cze oraz główne typy gleb występujące w Polsce i ich podstawowe właściwości.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas konwersatorium przedstawiane jest miejsca i rola gleby w systemie krajobrazowym, a także zasady opisu, systematyki i interpretacji gleb. Zajęcia mają formę kameralną.

Pełny opis:

Podczas konwersatorium prezentowane jest miejsce gleby w geosystemie krajobrazowym i jej rola jako komponentu wskaźnikowego, zarówno w warunkach naturalnych, jak i zmienionych pod wpływem działalności człowieka. Celem zajęć jest rozwinięcie umiejętności interpretacji profilu glebowego jako wskaźnika stanu geosystemu oraz interpretacji wyników analiz laboratoryjnych. Ponadto doskonalona jest wiedza studenta na temat systematyki i zasad opisu gleb Polski i świata, ułatwiająca korzystanie z archiwalnych i nowych źródeł informacji oraz wykonywanie charakterystyki gleb w pracach magisterskich.

Nakład pracy studenta:

15h - obecność na zajęciach (konwersatorium)

25h - praca własna (powtarzanie materiału, zapoznanie się z zalecaną literaturą, przygotowanie się do zajęć i zaliczeń)

40h ogółem (lub więcej, zależnie od systematyczności w pracy podczas semestru etc. cech indywidualnych studenta)

Literatura:

• Bednarek R., Dziadowiec H., i in., 2004, Badania ekologiczno-gleboznawcze, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN.

• Brogowski Z., Czerwiński Z., 1997, Materiały do ćwiczeń z gleboznawstwa, Wyd. SGGW Warszawa.

• Charzyński P., 2006, Testing WRB on Polish Soils, Toruń, Ass. of Polish Adult Educators.

• Klasyfikacja zasobów glebowych świata (World Reference Base for Soil Resources), Toruń, Polskie Tow. Gleboznawcze, 2003.

• Systematyka gleb Polski., 2019,

• Podręczniki do gleboznawstwa i geografii gleb; artykuły w języku polskim, niemieckim i angielskim (dobór lektur zależny od grupy).

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W01, K_W02, K_W04, K_W10, K_W11, K_U01, K_U04, K_U05, K_K01, K_K05

Efekty specjalnościowe: S3_W01, S3_W02, S3_W04, S3_W05, S3_W13, S3_U01, S3_U06, S3_U07, S3_U09, S3_K01, S3_K05

Najważniejsze, kierunkowe efekty kształcenia:

WIEDZA

1. Rozumie i charakteryzuje złożone procesy litosfery, atmosfery, litosfery, hydrosfery, pedosfery i biosfery

2. Zna koncepcje z zakresu geoekologii i geomorfologii wyjaśniające zróżnicowanie zjawisk i procesów na powierzchni Ziemi

3. Zna zaawansowane metody i techniki pozwalające wykorzystać i kształtować potencjał środowiska przyrodniczego

4. Wykazuje znajomość zaawansowanych kategorii pojęciowych.

UMIEJĘTNOŚCI

1. Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i rozwiązania problemu badawczego

2. Umie zaplanować i przeprowadzić badania

3. Potrafi opracować diagnozę stanu komponentów środowiska oraz oceniać skutki oddziaływań na środowisko

4. Potrafi przedstawić ustnie wyniki badań z pomocą prawidłowo opracowanej prezentacji

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Potrafi współdziałać i pracować w grupie pełniąc w niej różne role i przewidywać skutki swojej działalności

2. Rozumie zagrożenia wynikające z warunków pracy wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych oraz za realizację podjętych prac i zobowiązań

Najważniejsze, przedmiotowe efekty kształcenia:

WIEDZA

1. zna najważniejsze związki i sprzężenia zwrotne między glebą a pozostałymi elementami geosystemu,

2. przedstawia przykłady wskaźnikowej roli gleb w geosystemach naturalnych i poddanych presji antropogenicznej,

3. zna zasady typologii gleb przyjęte obecnie w Polsce (PTG) i na świecie (WRB) oraz najnowsze trendy w rozwoju badań naukowych z zakresu gleboznawstwa i geografii gleb,

4. rozumie zasady gospodarowania glebą w skali lokalnej i regionalnej zgodnie z zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego

5. zna metody badań jakościowych i ilościowych

UMIEJĘTNOŚCI

1. wyjaśnia przyczyny występowania niektórych właściwości gleb w nawiązaniu do zróżnicowania innych komponentów krajobrazu,

2. przewiduje reakcję gleb na działanie niektórych form antropopresji,

Metody i kryteria oceniania:

Obecność obowiązkowa. Możliwa jedna obecność nieusprawiedliwiona. W przypadku większej liczby zwolnień lekarskich, łączna liczba nieobecności nie może przekraczać 50%.

Zaliczenie pisemne - pytania testowe i opisowe, oceny z prac praktycznych, które student wykonuje na zajęciach, kontrola obecności.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Szumacher
Prowadzący grup: Iwona Szumacher
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Szumacher
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)