Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konflikty lokalne i regionalne w Afryce, Azji i Oceanii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-KAF-GL
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konflikty lokalne i regionalne w Afryce, Azji i Oceanii
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geografia świata) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wiedza z zakresu studiów licencjackich będąca bazą do zrealizowania celu przedmiotu. Wpis na rok akademicki

Umiejętność myślenia analitycznego.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Student powinien orientować się w zjawiskach i procesach, które wpływały życie i gospodarkę w różnych częściach Azji, Afryki i Oceanii. Znać genezę współczesnych państw na tych obszarach oraz najważniejsze wydarzenia historyczne, które kształtowały i kształtują ich funkcjonowanie.

Pełny opis:

Wykład prowadzony w sali, z wykorzystaniem prezentacji PowerPoint, pokazów slajdów, filmów dydaktycznych.

Wybór tematów spośród poniższego katalogu wynika z bieżących wydarzeń w świecie oraz z zainteresowań grupy studenckiej. Poszczególne spotkania są poświęcone prezentacji, analizie i dyskusji na następujące tematy:

1. Przegląd regionów polityczno-kulturowych w Afryce i Azji. Napięcia i konflikty lokalne i regionalne. Ich podłoże.

2. Dwa państwa koreańskie – między wojną a izolacją

3. Uwarunkowania funkcjonowania i zróżnicowania współczesnych Chin

4. Indochiny jako obszar wojen i ludobójstwa

5. Kształtowanie i funkcjonowanie Indii – największej demokracji świata

6. Afganistan – kraj przeklęty?

7. Od Persji do Republiki Islamskiej

8. Irak – ziemia dyktatur i konfliktów.

9. Geneza, podłoże i przebieg konfliktu izraelsko-palestyńskiego na Bliskim Wschodzie.

10. Afryka – współczesne konflikty odziedziczone po epoce kolonialnej.

11. Podłoże wojen w Afryce Środkowej (Rwanda, Demokratyczna Republika Kongo)

12. RPA – przed i po apartheidzie.

13. Dlaczego Afryka Zachodnia to obszar konfliktów?

14. Oceania – od stabilności do chwiejnej równowagi

16. ISIS – jak to możliwe, że powstało państwo islamskie?

17. Somalia i Somaliland – konflikty na obszarze państw upadłych i nieuznanych.

18. Afryka – jak przeprowadza się modelowe zamachy stanu.

19. Bliski Wschód – funkcja i znaczenie terroryzmu we współczesnych konfliktach.

20. Libia – upadek Muammara Kadaffiego i początek kryzysu migracyjnego.

1 ECTS (30 godz.) – godziny w bezpośrednim kontakcie z prowadzącymi, tj. udział w zajęciach, 2 ECTS (60 godz.) - wkład własny studenta, w tym 30 godz. zapoznanie z literaturą, 30 godz. studiowanie metod i technik badawczych.

Literatura:

Patek A., Rydel J., Węc J.J. (red.), 2009, Najnowsza historia świata 1945-1995, T. I-III, Wyd. IX, , Wydawnictwo Literackie, Kraków

Boniface P., Atlas wojen XX wieku, Prawdziwe zagrożenia trzeciego tysiąclecia, 2001, Bellona, Warszawa

Courtois S. i in. 1999, Czarna księga komunizmu, Prószyński i S-ka, Warszawa

Bieżące wydania tygodnika „Polityka”

Literatura w językach obcych zebrana samodzielnie przez studentów przygotowujących prezentacje na zajęcia (treść dobierana przez studentów).

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W03, K_W12, K_W13, K_U07, K_U08, K_K02

Efekty specjalnościowe: S2_W03, S2_W11, S2_W13, S2_U07, S2_U08, S2_K02

Wiedza

Znajomość najważniejszych wydarzeń historycznych w Afryce, Azji i Oceanii.

Znajomość najważniejszych cech społeczności zamieszkujących te obszary oraz występujących w nich napięć i nierówności.

Wiedza na temat genezy konfliktów i wojen oraz ich skutków dla współczesnego funkcjonowania państw i społeczeństw.

Rozumienie zagrożeń lokalnych, regionalnych i globalnych mających źródło w różnych częściach Afryki, Azji i Oceanii.

Umiejętności

Kształtowanie umiejętności interpretacji przyczyn konfliktów.

Kształtowanie umiejętności samodzielnego poszukiwania informacji w literaturze obcojęzycznej oraz przygotowania na jej podstawie prezentacji

Umiejętność analizy racji stron zaangażowanych w konflikt.

Postawy

Kształtowanie postawy analitycznej.

Propagowanie tolerancji dla innych społeczeństw.

Zwracanie uwagi na okrucieństwo związane z wojnami i konfliktami.

Metody i kryteria oceniania:

Łączna ocena końcowa składa się z oceny z egzaminu testowego (50% składowej) oraz z oceny z ćwiczeń uzyskanej na podstawie przygotowanych prac i prezentacji (50%). Egzamin testowy następuje po zakończeniu zajęć kursowych i uzyskaniu oceny z ćwiczeń.

Dopuszczalne maksymalnie dwie nieobecności.

Zagadnienia z zajęć na których student był nieobecny bez usprawiedliwienia należy odrobić (odpowiedź ustna).

Student, w razie potrzeby, powinien uczestniczyć w konsultacjach, nauczyć się do zaliczenia, przygotować prezentację, napisać test.

Praktyki zawodowe:

Nie ma.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Jędrusik
Prowadzący grup: Paweł Cywiński, Maciej Jędrusik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
zdalnie

Uwagi:

W zależności od sytuacji pandemicznej zaliczenie będzie odbywać się stacjonarnie lub zdalne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Jędrusik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
zdalnie

Uwagi:

W zależności od sytuacji pandemicznej zaliczenie będzie odbywać się stacjonarnie lub zdalne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)