Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Klimatologia fizyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-KLF-HK
Kod Erasmus / ISCED: 07.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Klimatologia fizyczna
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Hydrologia i klimatologia) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student przed rozpoczęciem nauki przedmiotu powinien posiadać:

w zakresie wiedzy:

- znajomość zagadnień z geografii fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem podstaw meteorologii i klimatologii;

w zakresie umiejętności:

- umiejętność wykonywania obliczeń i analizy danych statystycznych oraz map tematycznych,

- umiejętność wykonywania opracowań tematycznych

inne kompetencje:

- umiejętność wnioskowania i formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych na podstawie różnych źródeł informacji (dane statystyczne, dane z sondaży aerologicznych, mapy tematyczne i inne dane o środowisku przyrodniczym).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawy fizyczne kształtowania się klimatu i jego zróżnicowania na kuli ziemskiej. Procesy fizyczne zachodzące w atmosferze - ich uwarunkowania, prawidłowości w ich przebiegu, skutki oraz wzajemne powiązania. Klimat jako efekt działania systemu klimatycznego. Wpływ czynników geograficznych na przebieg procesów klimatotwórczych. W czasie realizacji przedmiotu wykorzystywana jest wiedza z innych nauk o Ziemi, m.in. z zakresu fizyki atmosfery oraz fizyki i chemii Ziemi.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie zapoznać studenta z podstawami fizycznymi kształtowania się klimatu i jego zróżnicowania na kuli ziemskiej. Opisane są podstawowe procesy klimatotwórcze: obieg ciepła, wilgoci i cyrkulacja atmosferyczna. Szczególny nacisk jest położony na wyjaśnienie mechanizmów, ich uwarunkowań oraz określenie prawidłowości w ich przebiegu. W trakcie wykładu poruszane są także treści związane z aktualną sytuacją pogodową.

Ćwiczenia są poświęcone weryfikacji wiedzy teoretycznej zdobytej podczas wykładów. Studenci korzystają z różnorodnych danych wykonują zadania mające na celu zobrazowanie dynamiki i charakterystyki przebiegu różnych procesów zachodzących w atmosferze.

Szacunkowa liczba godzin, którą student powinien przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych efektów uczenia się to: 45 godzin zorganizowanych (30 wykłady i 15 ćwiczenia) oraz praca własna studenta związana z przygotowaniem się do egzaminu oraz wykonywaniem zadań realizowanych w ramach ćwiczeń.

Literatura:

1. Barry R. G., Chorley R. J., 2003, Atmosphere, weather and climate, London and New York.

2. Crowe P. R., 1987, Problemy klimatologii ogólnej, PWN, Warszawa.

3. Iribarna J.V., Cho H.R., 1988, Fizyka atmosfery, PWN, Warszawa.

4. Kożuchowski K. (red.), 2005, Meteorologia i klimatologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

5. Lockwood J. G., 1984, Procesy klimatotwórcze, PWN, Warszawa.

6. McIlveen R. 1992, Fundamentals of weather and climate, Chapman&Hall.

7. Okołowicz W., 1969, Klimatologia ogólna, PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W02, K_W05, K_W07, K_W10, K_U01, K_U04, K_K01

Efekty specjalnościowe: S4_W01, S4_W06, S4_W07, S4_U05, S4_U06, S4_K04

Po zakończeniu procesu uczenia się student:

- definiuje podstawowe i specjalistyczne pojęcia i terminy stosowane w klimatologii,

- wyjaśnia przebieg procesów klimatotwórczych,

- opisuje uwarunkowania geograficzne procesów klimatotwórczych,

- znajduje uzasadnienie zróżnicowania warunków klimatycznych na kuli ziemskiej,

- opisuje funkcjonowanie systemu klimatycznego,

- wiąże różne procesy fizyczne zachodzące w atmosferze,

- analizuje i interpretuje charakterystyki i wskaźniki klimatu,

- identyfikuje przyczyny zmian klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych,

- ocenia wybrane zasoby klimatu,

- wyciąga krytyczne wnioski oraz interpretuje nowości teorii i praktyki w zakresie nauki o klimacie.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: prezentacja, dyskusja, wykład.

Ćwiczenia - ocenianie ciągłe na podstawie wykonanych ćwiczeń i aktywności podczas zajęć.

Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu.

Wykłady - egzamin ustny

Ocena końcowa z przedmiotu jest oceną z egzaminu i ćwiczeń (ćwiczenia stanowią 30% końcowej oceny).

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Jarzyna
Prowadzący grup: Krzysztof Jarzyna, Monika Lisowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Jarzyna
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)