Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Miasto innowacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-MIN-MT Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Miasto innowacyjne
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas zajęć zostaną/ie:

- wyjaśnione podstawowe kwestie terminologiczne z zakresu geografii osadnictwa oraz innowacyjności;

- zaprezentowana rola innowacji w rozwoju gospodarczym miasta;

- określone cechy/wymogi współczesnej gospodarki informacyjnej;

- zaprezentowane podstawowe mierniki oceny innowacyjności miast;

- podjęta próba na temat związków pomiędzy miastem innowacyjnym a realizacją koncepcji wzrostu zrównoważonego

Pełny opis:

Po wyjaśnieniu/przypomnieniu podstawowych pojęć z geografii miast (miasto, aglomeracja, metropolia, zespół metropolitalny, metropolizacja a hiperurbanizacja) oraz problematyki innowacyjności gospodarki (Wynalazek, wynalazczość, innowator, innowacyjność, innowacje, dyfuzja innowacji), zaprezentowana zostanie rola innowacji/innowacyjności w rozwoju społeczno-gospodarczym w wybranych teoriach od Josepha Schumpetera do czasów współczesnych. Omówione zostaną konieczne warunki powstawania innowacji z podkreśleniem roli wiedzy i informacji jako istotnych czynników rozwoju współczesnej gospodarki. Zwrócona zostanie uwaga na innowacyjność jako ważny element polityki gospodarczej Unii Europejskiej oraz zaprezentowane główne założenia Programu Innowacyjna Gospodarka /Program Inteligentny Rozwój. Prezentując wymogi współczesnej gospodarki zaprezentowana zostanie w skrócie ewolucja od gospodarki przemysłowej do gospodarki informacyjnej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zasoby niematerialne miast: kapitał ludzki i społeczny oraz innowacje. Miasta /metropolie są głównymi węzłami w globalnej sieci gospodarki, na terenie których występują kreatywne działalności gospodarcze i klasa kreatywna (kreatywne miasto). Niektóre miasta pełnią funkcję technopolii i biegunów technologicznych; są istotnym ogniwem klastrów produkcyjnych i usługowych oraz sieci współpracy. Do pomiaru innowacyjności wykorzystane zostaną m.in.: Łączny Indeks Innowacyjności (Summary Innovation Index, SII) oraz Wskaźnik Knowledge Economy Indicator (KEI). Zaprezentowany zostanie poziom innowacyjności polskiej gospodarki, miast i regionów. Zajęcia zakończą rozważania na temat funkcjonowania miasta innowacyjnego w warunkach realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju.

Literatura:

Literatura podstawowa

Domański R., 2000, Miasto innowacyjne. Studia KPZK PAN T. CIX, Warszawa;

Florida R., 2010, Narodziny klasy kreatywnej (tł. z ang. The Rise Of The Creative Class: And How It's Transforming Work, Leisure, Community And Everyday Life, Basic Books, New York, 2003). Narodowe Centrum Kultury, Warszawa

Klasik A. (red.), 2011, Kreatywne przemysły - kreatywne aglomeracje. Biuletyn KPZK PAN z. 246, Warszawa;

Landry Ch, 2013, Kreatywne miasto [tł. z ang. The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators, Routledge 1995]. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa

Makieła Z., Szromnik A. (red.), 2012, Miasto innowacyjne - wiedza - przedsiębiorczość - marketing. Studia KPZK PAN T. CXLI Warszawa;

Efekty uczenia się:

Student:

- zna podstawowe pojęcia z zakresu geografii miast i gospodarki opartej na wiedzy;

- zna warunki i czynniki kształtujące rozwój współczesnych miast zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju;

- docenia rolę metropolii jako miejsca rozwoju gospodarki kreatywnej;

- umie wykorzystać literaturę naukową i inne źródła;

- potrafi prawidłowo interpretować relacje między środowiskiem innowacyjnym a rozwojem miast i regionów;

- potrafi zaprezentować wybrane zagadnienia dotyczące miast i gospodarki kreatywnej

- potrafi pracować w zespole (grupie)

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach obowiązkowa, prezentacje/referaty, udział w dyskusji

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Fuhrmann
Prowadzący grup: Magdalena Fuhrmann
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.