Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obszary wiejskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-OBW-GL
Kod Erasmus / ISCED: 07.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Obszary wiejskie
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geografia świata) - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wiedza z zakresu studiów licencjackich będąca bazą do zrealizowania celu przedmiotu. Wpis na rok akademicki

Umiejętność obserwacji i myślenia analitycznego.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Poznanie zróżnicowania życia społecznego i gospodarki na obszarach wiejskich w różnych środowiskach strefowych i astrefowych oraz interpretacja uwarunkowań kształtujących te cechy.

Pełny opis:

Wykład prowadzony w sali, z wykorzystaniem prezentacji PowerPoint, pokazów slajdów, filmów dydaktycznych (publikowanych wcześniej dla uczestników na dysku google)

Poszczególne spotkania są poświęcone prezentacji, analizie i dyskusji a mieszczą się w następującym katalogu tematów: na następujące tematy:

1. Cechy rolnictwa w strefie międzyzwrotnikowej

2. Najważniejsze rośliny użytkowe uprawiane w krajach tropikalnych

3. Cechy osadnictwa i gospodarki na obszarach wiejskich krajów rozwijających się

4. Działalność człowieka na obszarach wiejskich w różnych fragmentach lasów równikowych (m.in. Papua Zachodnia, Indie, Kongo, Amazonia)

5. Działalność człowieka na obszarach wiejskich na sawannach i półpustyniach ((Kenia, Botswana, Suazi)

6. Działalność człowieka na obszarach wiejskich w wysokich górach (Pakistan – Karakorum, Andy)

7. Działalność człowieka na obszarach wiejskich na obszarach zimnych tundry i tajgi (Syberia)

8. Działalność człowieka na obszarach wiejskich na pustyniach (Sinkiang – Taklamakan)

9. Działalność człowieka na obszarach wiejskich na wyspach na przykładzie Madagaskaru i Tahiti

10. Przekształcenia obszarów wiejskich pod wpływem turystyki (Indie)

11. Przyrodnicze i pozaprzyrodnicze uwarunkowania działalności człowieka na obszarach wiejskich - podsumowanie

1 ECTS (30 godz.) – godziny w bezpośrednim kontakcie z prowadzącymi, tj. udział w zajęciach, 1 ECTS (30 godz.) - wkład własny studenta, w tym 15 godz. zapoznanie z literaturą, 15 godz. przygotowanie prezentacji

Literatura:

Literatura z zakresu zagadnień opisujących relacje człowiek-środowisko w strefie międzyzwrotnikowej, wg listy (patrz B. informacje szczegółowe). Literatura i informacje zebrane samodzielnie przez studentów przygotowujących prezentacje na zajęcia konwersatoryjne (treść dobierana samodzielnie przez studentów)

Kostrowicki J., 1972, Zarys geografii rolnictwa, PWN, Warszawa

Falkowski J., Kostrowicki J., 2001, Geografia rolnictwa świata, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Gourou P., 1973, Kraje tropikalne, PWN, Warszawa

Podbielkowski Z., 1985 (lub późniejsze), Słownik roślin uzytkowych, PWRiL, Warszawa

Plit F., 1985, Środowisko przyrodnicze obszarów międzyzwrotnikowych i podzwrotnikowych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W03, K_W12, K_U04, K_U08, K_K08

Efekty specjalnościowe: S2_W03, S2_W12, S2_U04, S2_U08, S2_K08

Po zakończeniu zajęć oczekuje się efektów w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw:

Wiedza

Charakterystyka cech życia i gospodarki w środowiskach w różnych strefach klimatyczno-roślinnych oraz w środowiskach astrefowych na kuli ziemskiej.

Wiedza o sposobach adaptacji społeczności do warunków przyrodniczych i kulturowych

Umiejętności

Kształtowanie umiejętności interpretacji relacji człowiek – środowisko przyrodnicze i kulturowe oraz porównywania tych relacji w różnych regionach kuli ziemskiej

Kształtowanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania i analizy istotnych informacji

Postawy

Kształtowanie postawy analitycznej i umiejętności postrzegania świata jako złożonego systemu przyrodniczo-społecznego. Kształtowanie postawy szacunku dla kultury innych ludów. Kształtowanie tolerancji wobec przedstawicieli innych kręgów kulturowych i cywilizacyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa składa się z oceny z referatu (25% składowej) oraz z kolokwium - testu (25%) oraz dwóch pisemnych opracowań podsumowujących działy (po 25%)

Zaliczenie na podstawie referatów prezentowanych na zajęciach, jednego testu oraz dwóch prac pisemnych. Pod uwagę brana jest również aktywność w zajęciach konwersatoryjnych.

Dopuszczalne maksymalnie dwie nieobecności.

Student, w razie potrzeby, powinien uczestniczyć w konsultacjach, nauczyć się do zaliczenia, przygotować prezentację, napisać test.

Praktyki zawodowe:

Nie obowiązują.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Jędrusik
Prowadzący grup: Maciej Jędrusik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
zdalnie

Uwagi:

W zależności od sytuacji pandemicznej zajęcia i zaliczenie będą odbywać się stacjonarnie lub zdalne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Jędrusik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
zdalnie

Uwagi:

W zależności od sytuacji pandemicznej zajęcia i zaliczenie będą odbywać się stacjonarnie lub zdalne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)