Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy planowania przestrzennego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-PPP-GSE
Kod Erasmus / ISCED: 02.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0731) Architektura i urbanistyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy planowania przestrzennego
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. geografia człowieka) - sem. 2
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. geografia turystyki) - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa znajomość mechanizmów rozwoju przestrzennego w skali lokalnej i regionalnej. Podstawowa wiedza z zakresu geografii miast. Umiejętności posługiwania się oprogramowaniem służącym do analiz przestrzennych i wizualizacji ustaleń z zakresu zagospodarowania przestrzennego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawy planowania przestrzennego to przedmiot realizowany w formie wykładów i ćwiczeń. Wykłady obejmują teoretyczne podstawy prowadzenia polityki przestrzennej w rożnych skalach, zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemów planowania przestrzennego w rożnych krajach europejskich oraz kwestie instrumentarium planistycznego. Ćwiczenia mają charakter zajęć warsztatowych. Studenci pracują w grupach poznając warsztat planistyczny i przygotowując projekt zagospodarowania przestrzennego wybranego obszaru miasta.

Pełny opis:

Zajęcia odbywają się w formie wykładów i ćwiczeń w wymiarze odpowiednio 30 i 15 godzin. Tematyka wykładów dotyczy planowania przestrzennego jako działania którego celem jest przełożenie programów rozwojowych na organizację przestrzeni w sensie lokalizacji funkcji i odpowiednego do nich zagospodarowania. Kwestie planistyczne na wykładach omawiane są w skali krajowej, regionalnej i lokalnej. Wykłady obejmują także kwestie planowania w krajach Unii Europejskiej. Ćwiczenia obejmują kwestie planowania przestrzennego w skali lokalnej (gmina) nawiązując do sposobu organizacji zarządzania rozwojem w Polsce i rozłożenia kompetencji p[planistycznych między różne szczeble. Na ćwiczeniach studenci pracują w grupach przygotowując koncepcje zagospodarowania przestrzennego wybranego obszaru. Tematyka wykładów jest następująca:

• Aksjologia, metodologia i istota planowania przestrzennego

• Polityka rozwoju gmin – uwarunkowania, cele, metody realizacji

• Planowanie przestrzenne jako instrument realizacji planów rozwojowych

• Uwarunkowania prawno-instytucjonalne procesów planistycznych

• Planowanie przestrzenne na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym

• Warunki skutecznego planowania przestrzennego

• Systemy planowania przestrzennego

• Planowanie przestrzenne a ład przestrzenny

• Planowanie przestrzenne na obszarach miejskich i wiejskich

• Planowanie przestrzenne a projektowanie architektoniczno-urbanistyczne

• Instrumenty sterowania rozwojem w przestrzeni

• Planowanie przestrzenne a projektowanie zagospodarowania przestrzennego

Literatura:

Bank Światowy, 2006. Sustainable Land Management. Challenges, Opportunities, and Trade-offs. Washington: The World Bank.

Chmielewski J.M., 2001. Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Domański R. (1989), Podstawy planowania przestrzennego, PWN, Poznań-Warszawa.

European Commission, 1999. ESDP European Spatial Development Perspective. Towards Balanced and Sustainable Development of the Territory of the European Union. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

Izdebski H. 2013. Ideologia i zagospodarowanie przestrzeni, Wolters Kluwer, Warszawa 2013

Jędraszko A., 2005, Zagospodarowanie przestrzenne w Polsce – drogi i bezdroża regulacji ustawowych. UMP, Warszawa

Kowalewski A., Mordasewicz J., Osiatyński J., Regulski J., Stępień J., Śleszyński P., 2014. Ekonomiczne straty i społeczne koszty niekontrolowanej urbanizacji w Polsce – wybrane fragmenty raportu. Samorząd Terytorialny, nr 4, s. 5–21.

MaliszB.(1985), Gospodarka ipolityka przestrzenna, [w:] J. Regulski (red.), Planowanie przestrzenne, PWE, Warszawa

Topczewska T., Maliszewski C., 2014, Suburbanizacja a jakość dokumentów planistycznych gmin. IGPiM, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W01, K_W12, K_W13, K_U09, K_K07

Efekty specjalnościowe: S1_W01, S1_W12, S1_W13, S1_U09, S1_K07

Student posiada wiedzę w zakresie podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii stosowanych w planowaniu przestrzennym oraz zna powiązania i relacje między gospodarką przestrzenną a różnymi dziedzinami życia społeczno-gospodarczego

student zna ogólne zasady tworzenia dokumentów planistycznych na poziomie gminy, regionu i kraju

student posiada umiejętność pracy z wykorzystaniem mapy zasadniczej

student potrafi zastosować podstawowe metody analizy struktur funkcjonalno-przestrzennych

Metody i kryteria oceniania:

wykład: egzamin; ćwiczenia: ocena wykonanego projektu

Praktyki zawodowe:

nie ma

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Grochowski
Prowadzący grup: Mirosław Grochowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Grochowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)