Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki z zakresu klimatologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-PRK-HK Kod Erasmus / ISCED: 07.7 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Praktyki z zakresu klimatologii
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Hydrologia i klimatologia) - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia są przeznaczone dla studentów specjalności Hydrologia i klimatologia.

W miarę wolnych miejsc jest możliwy udział innych studentów, zainteresowanych problematyką poruszaną podczas praktyk na wniosek opiekuna naukowego pracy dyplomowej lub kierownika jednostki, w której jest realizowana praca.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest podpisanie i przestrzeganie regulaminu praktyk.

Student przed rozpoczęciem nauki przedmiotu powinien posiadać wiedzę średnio zaawansowaną z zakresu meteorologii i klimatologii, topoklimatologii oraz podstawową z zakresu geografii fizycznej. Wskazana jest także wiedza teoretyczna i praktyczne umiejętności organizacji terenowych badań meteorologicznych.

Tryb prowadzenia:

w sali
w terenie
zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia przygotowują studentów do samodzielnego wykonywania badań naukowych z zakresu meteorologii i klimatologii, opartych głównie na danych zebranych w terenie. Pozwalają na doskonalenie technik wykonywania pomiarów i obserwacji meteorologicznych (na standardowych stacjach meteorologicznych i terenowych) oraz rozwijają umiejętność interpretacji uzyskanych wyników. W miarę możliwości jest także prowadzone szkolenie w zakresie interpretacji obrazów odbiciowości pod kątem identyfikacji groźnych zjawisk związanych z wilgotną konwekcją.

Pełny opis:

Celem zajęć jest :

- zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie pozyskiwania materiałów źródłowych wykorzystywanych w meteorologii/klimatologii;

- nawiązanie kontaktów zawodowych ze specjalistami i praktykami;

- nabycie umiejętności zbadania i oceny warunków meteorologicznych w skali lokalnej z uwzględnieniem różnych zastosowań prowadzonych pomiarów

- zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystania obrazów radarowych/zdjęć satelitarnych

- doskonalenie technik wykonywania pomiarów i obserwacji meteorologicznych

Założenia:

- praca jest wykonywana indywidualnie lub w niewielkich grupach pod opieką specjalisty;

- wyniki pomiarów są wykorzystywane w pracach badawczych Zakładu oraz prowadzonych pracach dyplomowych;

- praktyki mogą być prowadzone przy współpracy ze służbami pomiarowymi IMGW lub innymi jednostkami badawczymi.

Prace kameralne obejmują:

- szkolenia w zakresie pomiarów i doboru metod badawczych;

- opracowanie wyników pomiarów;

- warsztaty dotyczące rozpoznawania sygnatur na zdjęciach radarowych

Ćwiczenia terenowe są ukierunkowane na:

- wykonanie przydzielonych/zainicjowanych samodzielnie zadań badawczo-pomiarowych;

- prowadzenie pomiarów topoklimatycznych w różnych typach krajobrazu;

- praktyczne aspekty wykonywania badań terenowych.

WYMIAR ZAJĘĆ

zajęcia zorganizowane - 40 godzin

praca własna ukierunkowana na uzyskanie efektów niezbędnych do zaliczenia przedmiotu - około 10 godzin

Całkowita liczba godzin - około 50

METODY DYDAKTYCZNE

wykład, prezentacja, warsztaty, dyskusja

Literatura:

- Atlas chmur

- Instrukcja dla stacji meteorologicznych, IMGW, Warszawa.

- Klucz do kodowania depesz FM 12-VII SYNOP

- Maciążek A., 2005, Pomiary, Gazeta Obserwatora, 3, 4, 5, 6, Warszawa.

- Maciążek A., 2006, Pomiary, Gazeta Obserwatora, 1, 2, 3, Warszawa.

- Paszyński J., Miara K., Skoczek J., 1999, Wymiana energii między atmosferą a podłożem jako podstawa kartowania topoklimatycznego. Dokumentacja Geograficzna, 14, PAN IGiPZ.

- Wyszkowski A., 2008, Przewodnik do ćwiczeń terenowych z meteorologii i klimatologii, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

- Kłysik K., Kożuchowski K., Tarajkowska M., 1984, Przewodnik do ćwiczeń terenowych z meteorologii i klimatologii, Wyd. UŁ, Łódź.

- Kossowska-Cezak U., Martyn D., Olszewski K., 2000, Meteorologia i Klimatologia – pomiary – obserwacje – opracowania, PWN, Warszawa.

- Żmudzka E., 2006, Warunki topoklimatyczne Ponidzia Pińczowskiego – teoretyczne, metodyczne i praktyczne aspekty badań. Regionalne Studia Ekologiczno-Krajobrazowe. Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 16, Warszawa, s. 307-320.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W06, K_K02, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U09, K_U10, K_K03

Efekty specjalnościowe: S4_W15, S4_U01, S4_U12, S4_U13, S4_K10, S4_K11

Po zaliczeniu przedmiotu student:

WIEDZA:

Absolwent zna i rozumie (

1. zaawansowane metody i techniki pozwalające wykorzystać i kształtować potencjał środowiska przyrodniczego

2. statystykę opisową i matematyczną, metody analizy przestrzennej oraz jakościowe metody badań

3. współczesne problemy przyrodnicze w skali lokalnej, regionalnej,

globalnej oraz wyjaśnia ich genezę oraz konsekwencje

4. zasady zagospodarowania przestrzennego w skali lokalnej i

regionalnej zgodnie z zasadami ładu przestrzennego i rozwoju

zrównoważonego

5. konflikty funkcjonalno‐przestrzenne oraz wyjaśnia przyczyny

i proponuje optymalne sposoby ich rozwiązania

6. praktyczne strony pracy hydrologa i klimatologa w terenie z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu pomiarowego

7. przyczyny zróżnicowania topoklimatycznego w różnych typach

krajobrazu, w różnych porach doby i ich wpływ na warunki życia roślin, zwierząt i gospodarowanie człowieka

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent potrafi :

wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i rozwiązania problemu

badawczego

wybrać i zastosować optymalne metody pozyskiwania, analizy i prezentacji danych przestrzennych, w tym zaawansowanych technik informacyjno‐komunikacyjnych

wykonać prezentację kartograficzną i wizualizację danych

przestrzennych na danej specjalności

prawidłowo interpretować i wyjaśniać wzajemne relacje między zjawiskami i procesami społecznymi i przyrodniczymi na różnych obszarach

opracować diagnozę stanu komponentów środowiska oraz

oceniać skutki oddziaływań na środowisko

przekazać wiedzę geograficzną różnym odbiorcom

zaplanować i przeprowadzić badania zarówno indywidualne jak i zespołowe w zakresie wybranej specjalności

opracować procedury, dobrać metody badań do stawianych mu

problemów z zakresu agroklimatologii, ekohydrologii, hydrologii,

limnologii fizycznej, założyć sieć obserwacyjno – pomiarową, dokonać

prawidłowego pomiaru i zinterpretować wyniki

S4_U10 - opracować diagnozę stanu klimatu współczesnego oraz ocenić

skutki oddziaływań zmian klimatu na społeczeństwo i środowisko

w skali lokalnej i regionalnej oraz dokonać waloryzacji

S4_U12 - zaplanować, przeprowadzić pracę badawczą, zaprezentować wyniki

oraz podjąć dyskusję

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Absolwent jest gotów do (K_K03, S4_K11):

K_K03 - współdziałania i pracy w grupie, inspirowania i organizowania oraz przewidywania skutków swojej działalności

S4_K01 - badań z zakresu klimatologii, hydrologii, ochrony atmosfery, klimatu

miejscowego, gospodarki wodnej,

S4_K03 - oceny metod pomiarowych, konieczności staranności wykonywania

pomiarów i odpowiedzialności za rzetelne opracowanie wyników badań i ich interpretację

S4_K10 - badań terenowych i pracy w zespole

S4_K11 Wdrażania procedur w pomiarach hydrologicznych i meteorologicznych oraz konserwacji i kalibracji sprzętu pomiarowego.

Metody i kryteria oceniania:

Praktyki - zaliczenie

Ocena ciągła:

- obecność na zajęciach

- terminowa realizacja kolejnych etapów prac terenowych

- opracowanie i analiza wyników pomiarów

- aktywność podczas zajęć (referowanie problemów pojawiających się podczas wykonywania zadań, interpretacja uzyskanych wyników, udział w dyskusji, pomysły niestandardowych rozwiązań, znaczenie aplikacyjne badań)

- udział w przygotowaniu i wygłoszenie referatu podsumowującego

Zalecane zreferowanie wyników badań, np. na zebraniu naukowym Zakładu Klimatologii

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs terenowy, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elwira Żmudzka
Prowadzący grup: Elwira Żmudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs terenowy - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs terenowy, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elwira Żmudzka
Prowadzący grup: Kamil Leziak, Elwira Żmudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs terenowy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.