Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-SM2-HIK Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie II
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Hydrologia i klimatologia) - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przygotowywanie pracy magisterskiej. Doprecyzowywanie tematu i celu pracy magisterskiej, zebranie materiałów źródłowych do jej realizacji oraz literatury przedmiotu. Ocena jakości danych źródłowych. Prezentacja stanu wiedzy w zakresie podjętego zagadnienia badawczego. Dyskusja dotycząca metod badawczych, adekwatnych do realizacji podjętego zagadnienia. Próby interpretacji uzyskanych wyników. Opanowanie podstaw redakcji tekstu oraz prezentowania koncepcji pracy magisterskiej.

Pełny opis:

W ramach seminarium magisterskiego są dyskutowane kwestie dotyczące możliwości pozyskania materiałów źródłowych niezbędnych do realizacji poszczególnych prac magisterskich. Omawiane są zasady doboru metod badawczych w zależności od dostępnych materiałów źródłowych i celu opracowania. Rozwijana jest umiejętność krytycznego podejścia do pozyskanych materiałów oraz uzyskiwanych wstępnych wyników analiz. Dyskutowane są koncepcje poszczególnych prac magisterskich, a także stan wiedzy w zakresie podjętych zagadnień. Są omawiane szczegółowo zasady przygotowywania pracy magisterskiej (struktura, układ, proporcje, przypisy, literatura, strona edytorska), a także stawiane wymagania merytoryczne. Studenci opanowują zasady prezentacji poszczególnych etapów realizowanych prac dyplomowych.

Literatura:

Plit F., 2007. Jak pisać prace licencjackie i magisterskie z geografii, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 88.

WeinerJ., 2012, Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s.157.

Literatura przedmiotu adekwatna do podjętych tematów badawczych

Efekty kształcenia:

Wiedza

– zna podstawową terminologię stosowaną w zakresie geografii fizycznej, głównie meteorologii i klimatologii

– rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze zachodzące w środowisku,

– zna podstawy statystyki opisowej i matematycznej w zakresie pozwalającym na analizę zjawisk geograficznych,

– objaśnia zróżnicowanie klimatu w różnych skalach przestrzennych,

– objaśnia funkcjonowanie systemu klimatycznego.

Umiejętności :

– poprawnie posługuje się terminologią naukową, wykorzystaną w pracy dyplomowej,

– umie wyszukać i selekcjonuje informacje z literatury,

– wykorzystuje materiały kartograficzne i różnorodne bazy danych o środowisku dla celów pracy dyplomowej,

– wybiera i stosuje poprawnie metody analizy danych geograficznych, niezbędnych do realizacji pracy dyplomowej,

– potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę dla celów pracy dyplomowej oraz rozwijać swoje umiejętności, korzystając z literatury oraz nowoczesnych technologii,

– poprawnie formatuje tekst pracy dyplomowej oraz umie opracować stronę graficzną pracy dyplomowej,

– przedstawia w formie referatu oraz prezentacji multimedialnej poszczególne etapy realizacji pracy (wiedzę geograficzną dotyczącą zagadnienia podjętego w ramach pracy dyplomowej).

– na podstawie wykonanych analiz wyciąga wnioski natury ogólnej.

Kompetencje społeczne

– jest krytyczny w przyjmowaniu informacji z różnych źródeł,

– ma świadomość swojej wiedzy i potrzeby dalszego doskonalenia zawodowego oraz samodzielnego aktualizowania i poszerzania wiedzy,

– docenia wartość badań naukowych z punktu widzenia rozwoju nauki i zastosowań jej w praktyce,

– docenia precyzję języka naukowego oraz poprawność i skuteczność stosowanych metod i narzędzi badawczych,

– wykazuje gotowość do upowszechniania osiągnięć naukowych

– jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych oraz konieczności cytowania źródeł wykorzystanych w opracowaniach.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania:

1. aktywna obecność na zajęciach,

2. prezentacja stanu wiedzy na podjęty temat, opracowanie bazy danych niezbędnych do realizacji pracy bądź przygotowanie koncepcji badań terenowych, omówienie materiałów źródłowych oraz dokonanie charakterystyki obszaru badań

3. opracowanie protokołu

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Magnuszewski, Elwira Żmudzka
Prowadzący grup: Artur Magnuszewski, Elwira Żmudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.