Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-SM3-GIG
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie III
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geoekologia i geomorfologia) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien umieć myśleć, dokonywać kwerendy bibliotecznej, znać podstawy metodyki geografii.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium dotyczy zagadnień związanych z pisaniem pracy magisterskiej.

Jest trzecim spośród czterech semestralnych seminariów.

Pełny opis:

W trakcie seminarium prowadzona jest dyskusja nad zagadnieniami związanymi z pisaniem pracy magisterskiej. W referatach studenci przedstawiają stan zaawansowania i postępy w realizacji pracy, nad którymi prowadzona jest moderowana dyskusja. Na bieżąco podejmowane są problemu związane z układem treści pracy, technikami prezentacji materiału badawczego, kompletnością zebranych informacji w kontekście skutecznej realizacji pracy magisterskiej.

Nakład pracy studenta: 30 godzin zajęć seminaryjnych, 10-15 godzin na przygotowanie referatów (prezentacji), plus czas związany z bieżącym przygotowaniem pracy magisterskiej w zagadnieniach nawiązujących do zakresu seminarium.

Literatura:

1. Gambarelli G., Łucki Z., 1995. Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Universitas, Kraków.

2. Lindsay D., 1995. Dobre rady dla piszących teksty naukowe. Ofic. Wyd. Pol. Wrocławskiej, Wrocław.

3. Maćkiewicz J., 1996. Jak pisać teksty naukowe? Wyd. Uniw. Gdańskiego, Gdańsk.

4. Weiner J., 2003. Technika pisana i prezentowania przyrodniczych prac naukowych - przewodnik praktyczny. Wydanie III poprawione i uzupełnione, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

5. Woyke J., 1985. Poradnik pisania przyrodniczych prac magisterskich i doktorskich oraz wygłaszania referatów naukowych. Wyd. SGGW-AR, Warszawa

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W02, K_W07, K_W19, K_U01, K_U10, K_U11, K_K01, K_K03

Efekty specjalnościowe: S3_W10, S3_W14, S3_W15, S3_U01, S3_U05, S3_U11, S3_K01, S3_K02

1. Student potrafi przygotować i przedstawić referat z wykonywanych badań.

2. Potrafi dostrzegać wartość prowadzonych prac, jak również zachowywać krytycyzm wobec dyskutowanych zagadnień.

3. Jest przygotowany do ujęcia podejmowanego zagadnienia badawczego w formie pracy magisterskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności (można opuścić dwa zajęcia w semestrze). Do zaliczenia semestru wymagane jest wygłoszenie referatu, przedstawienie struktury pracy i proponowanego fragmentu pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Smolska
Prowadzący grup: Andrzej Harasimiuk, Ewa Smolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Smolska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)