Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Topoklimatologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-TKL-HK Kod Erasmus / ISCED: 07.7 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Topoklimatologia
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Hydrologia i klimatologia) - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia
ochrona środowiska

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

GIS w hydrologii i klimatologii 1900-3-GIS-HK
Meteorologia i klimatologia 1900-1-MK
Metody badań i opracowań klimatologicznych I 1900-3-MK1-HK

Założenia (opisowo):

Wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu geografii fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem meteorologii i klimatologii. Przed rozpoczęciem nauki jest zalecana znajomość podstawowych technik obserwacyjno-pomiarowych stosowanych w meteorologii/klimatologii i zasad organizacji badań terenowych. Przydatna jest także znajomość i umiejętność stosowania metod GIS.


Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia są poświęcone omówieniu teoretycznych podstaw zróżnicowania klimatu w skali miejscowej oraz zastosowań aplikacyjnych badań topoklimatycznych.

Pełny opis:

WYKŁAD

W ramach wykładów są poruszane następujące zagadnienia:

1. Wyjaśnienie, dyskusja i ewolucja pojęcia topoklimat. Topoklimat jako skala przestrzenna badania klimatu. Topoklimat jako jednostka typologiczna klimatu.

2. Podstawy teoretyczne kształtowania się klimatu w sali lokalnej.

3. Struktura bilansu cieplnego a wybrane powierzchnie czynne. Wpływ warunków topograficznych oraz użytkowania i pokrycia terenu na kształtowanie się elementów pogody/klimatu.

4. Metody delimitacji jednostek topoklimatycznych. Wskaźniki.

5. Mapy topoklimatyczne i ich rodzaje.

6. Aplikacyjne aspekty badań topoklimatycznych.

ĆWICZENIA są poświęcone zasadom kartowania topoklimatycznego ze szczególnym uwzględnieniem wydzielania i kartowania topoklimatów na podstawie wymiany energii między atmosferą a podłożem. Omawiane jest opracowywanie map topoklimatycznych oraz ich weryfikacja. Celem ćwiczeń jest także poszerzenie wiedzy na temat zasad organizacji terenowych pomiarów meteorologicznych, a także wykorzystania technik Systemu Informacji Geograficznej do wykonywania map topoklimatycznych. Szczególny nacisk jest położony na praktyczne wykorzystanie badań topoklimatycznych i umiejętność oceny zróżnicowania klimatu lokalnego z punktu widzenia różnych form gospodarowania.

WYMIAR ZAJĘĆ:

Szacunkowa liczba godzin, którą student powinien przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych efektów uczenia się wynosi około 50, w tym:

30 godzin zorganizowanych (15 wykłady i 15 ćwiczenia),

20-30 godzin praca samodzielna studenta (spełnienie kryteriów oceny przedmiotu: przygotowanie się do zaliczenia wykładów, wykonanie ćwiczeń).

METODY NAUCZANIA:

1. Metody podające: wykład informacyjny, prezentacja.

2. Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe w sali i w terenie, metoda projektów, dyskusja.

Literatura:

1. Bartkowski T., 1986, Zastosowania geografii fizycznej. PWN, Warszawa.

2. Błażejczyk K., 2001, Koncepcja przeglądowej mapy topoklimatycznej Polski. [w :] Współczesne badania topoklimatyczne. Dokumentacja Geograficzna, 23, 131-141.

3. Dobesch H., Dumolard P., Dyras I., 2007, Spatial Interpolation for Climate Data. The Use of GIS in Meteorology and Climatology. ISTE, London

4. Geiger R., 1969, Topoclimates. [w:] H. E. Landsberg, H. Flohn (ed.), World survey of climatology, vol. 2, General climatology, 2. Elsevier Publishing Company, Amsterdam, London, New York, 105-138.

5. Hess M., Niedźwiedź T., Obrębska-Starklowa B., 1975, Przyczynek do metod konstruowania szczegółowych map klimatycznych terenów górskich i wyżynnych. Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 41.

6. Paszyński J., 1980, Metody sporządzania map topoklimatycznych. [w:] Metody opracowań topoklimatycznych. Dokumentacja Geograficzna, 3, 13-28.

7. Paszyński J, Miara K., Skoczek J., 1999, Wymiana energii między atmosferą a podłożem jako podstawa kartowania topoklimatycznego. Dokumentacja Geograficzna, 14.

8. Sapożnikowa S., 1953, Mikroklimat i klimat lokalny. Warszawa.

9. Wyszkowski A., 2008, Przewodnik do ćwiczeń terenowych z meteorologii i klimatologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

10. Żmudzka E., 2007, Znaczenie kompleksowych badań fizycznogeograficznych w rozpoznaniu klimatu miejscowego. [w:] Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju. UW WGSR, Warszawa, s. 219- 230.

11. Żmudzka E., 2011, Comprehensive physico-geographical investigations and the delimitation of topoclimatological units. [w:] A. Zieliński., ed., Interdisciplinary researches in natural sciences, Institute of Geography Jan Kochanowski University, Kielce, s. 123-132.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W02, K_W04 / K_U01, K_U02, K_U04, K_U05 / K_K03

Efekty specjalnościowe: S4_W16, / S4_U01, S4_U10 / S4_K10

Po zaliczeniu przedmiotu:

WIEDZA

Absolwent zna i rozumie :

1. złożone procesy litosfery, atmosfery, hydrosfery, pedosfery i

biosfery

2. rolę i znaczenie zasobów przyrody dla funkcjonowania człowieka

oraz wzajemne związki przyroda‐społeczeństwo

3. zaawansowane metody i techniki pozwalające wykorzystać i

kształtować potencjał środowiska przyrodniczego

4. przebieg i uwarunkowania geograficzne procesów klimatotwórczych

i funkcjonowania systemu klimatycznego, zna podstawowe makroskalowe procesy wpływające na kształtowanie się pogody i samopoczucie człowieka

5. główne kierunki i metody badań klimatu obszarów zurbanizowanych,

związki klimatu miasta z czynnikami środowiskowymi.

6. przyczyny zróżnicowania topoklimatycznego w różnych typach

krajobrazu, w różnych porach doby i ich wpływ na warunki życia

roślin, zwierząt i gospodarowanie człowieka

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent potrafi:

1. wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i rozwiązania problemu

badawczego

2. wybrać i zastosować optymalne metody pozyskiwania, analizy i prezentacji danych przestrzennych, w tym zaawansowanych technik informacyjno‐komunikacyjnych

3. prawidłowo interpretować i wyjaśniać wzajemne relacje między zjawiskami i procesami społecznymi i przyrodniczymi na różnych obszarach

4. opracować diagnozę stanu komponentów środowiska oraz oceniać skutki oddziaływań na środowisko

5. opracować procedury, dobrać metody badań do stawianych mu

problemów z zakresu agroklimatologii, ekohydrologii, hydrologii,

limnologii fizycznej, założyć sieć obserwacyjno – pomiarową, dokonać

prawidłowego pomiaru i zinterpretować wyniki

6. S4_U10 opracować diagnozę stanu klimatu współczesnego oraz ocenić

skutki oddziaływań zmian klimatu na społeczeństwo i środowisko w skali lokalnej i regionalnej oraz dokonać waloryzacji

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- absolwent jest gotów do (K_K03, S4_K10):

1. K_K03 współdziałania i pracy w grupie, inspirowania i organizowania oraz przewidywania skutków swojej działalności

2. S4_K10 badań terenowych i pracy w zespole.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład – zaliczenie pisemne (test) na ostatnich zajęciach.

Ćwiczenia - ocenianie ciągłe (prace sprawdzające, wykonane ćwiczenia indywidualne i zespołowe, w tym terenowe, aktywność na zajęciach); zaliczenie ćwiczeń na ocenę na podstawie ocen cząstkowych.

Wymagania: obecność obowiązkowa. Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność na ćwiczeniach. Dopuszczalna całkowita liczba nieobecności na zajęciach (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych) wynosi 3, niemniej student jest zobowiązany uzupełnić zaległości powstałe w wyniku nieobecności (bez względu na jej przyczynę) w ciągu dwóch tygodni od jej zakończenia.

Algorytm wyznaczania oceny końcowej:

wykład - 80%, ćwiczenia - 20%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elwira Żmudzka
Prowadzący grup: Kamil Leziak, Elwira Żmudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Jarzyna
Prowadzący grup: Krzysztof Jarzyna, Kamil Leziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.