Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wartościowanie krajobrazu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-WKR-GK
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wartościowanie krajobrazu
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geoekologia i geomorfologia) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studenta z założeniami i zastosowaniami różnorodnych metod wartościowania krajobrazu służących określeniu przydatności dla gospodarki człowieka i zarządzania środowiskiem.

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany w formie warsztatów przy współpracy z Karkonoskim Parkiem Narodowym (dwa spotkania online z pracownikami Parku).

Na warsztatach wykorzystywany jest zespół technik i narzędzi określanych jako Design Thinking, czyli "myślenia projektowego" powiązanego z rozwijaniem kreatywności i poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań zagadnień problemowych. Studenci po zapoznaniu się z podstawowymi metodami wartościowania krajobrazu oraz technikami i narzędziami Design Thinking, będą mieć za zadanie zidentyfikować kluczowy problem, który występują na terenie Karkonoskiego Parku Narodowym i zaproponować jego rozwiązanie.

Warsztaty 15h

Praca samodzielna 20-25h : zapoznanie się z literaturą i materiałami udostępnionymi przez Karkonoski Park Narodowy, przygotowanie prezentacji.

Literatura:

Literatura i materiały będą udostępniane w trakcie warsztatów.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W04, K_W05, K_W06, K_W11, K_W12, K_W13, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U09, K_U11, K_U12, K_K01, K_K05, K_K06, K_K07

Efekty specjalnościowe: S3_W04, S3_W05, S3_W06, S3_W07, S3_W08, S3_W09, S3_U01, S3_U02, S3_U03, S3_U04, S3_U06, S3_U07, S3_U10, S3_U11, S3_U12, S3_K01, S3_K04, S3_K05, S3_K07

WIEDZA:

1. charakteryzuje uwarunkowania przyrodnicze różnych form działalności gospodarczej w skali lokalnej i regionalnej,

2. zna zasady zrównoważonego zagospodarowania przestrzennego w skali lokalnej i regionalnej,

3. zna metody i techniki wartościowania krajobrazu (w tym m.in. jakościowe i ilościowe metody określania usług ekosystemowych i potencjału środowiska, metody analizy przestrzennej) pozwalające wykorzystać i kształtować potencjał środowiska przyrodniczego oraz określić optymalnych kierunki zagospodarowania,

UMIEJĘTNOŚCI

1. potrafi wykorzystać wiedzę o procesach przyrodniczych do określenia zgodnych z warunkami przyrodniczymi kierunków zagospodarowania terenu, diagnozy stanu komponentów środowiska oraz oceny skutków oddziaływań na środowisko;

2. analizuje korzyści jakie człowiek czerpie z ekosystemów w różnych typach krajobrazów;

3. identyfikuje i diagnozuje konflikty funkcjonalno- przestrzenne i proponuje sposoby ich rozwiązywania,

4. dobiera i stosuje optymalne, ilościowe i jakościowe metody waloryzacji krajobrazu pod kątem wyznaczenia kierunków zagospodarowania zgodnych z zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego

5. krytycznie analizuje istniejące metody określania usług ekosystemowych, potencjału środowiska i in.,

6. potrafi określić optymalne przeznaczenie terenu i potrzeby jego ochrony lub rekultywacji, działania planistyczne służące poprawie ładu przestrzennego oraz ochronie środowiska przyrodniczego i krajobrazu;

7. umie przedstawić wyniki waloryzacji w postaci prezentacji kartograficznej, multimedialnej lub/i pisemnej.

8. posługiwanie się językiem ojczystym i nowożytnym (angielskim) w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury naukowej i innych źródeł.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

1. akceptuje konieczność uwzględniania informacji przyrodniczej i waloryzacji zasobów środowiska w procedurze planowania przestrzennego,

2. wykształca nawyk korzystania z obiektywnych źródeł informacji naukowej oraz posługiwania się zasadami krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu praktycznych problemów.

Nakład pracy studenta:

15h - obecność na zajęciach

35-45h - praca własna (powtarzanie materiału, zapoznanie się z zalecaną literaturą, przygotowanie wymaganych prac, przygotowanie do zajęć)

50-60h ogółem (zależnie od systematyczności w pracy podczas semestru oraz cech indywidualnych i tempa pracy studenta).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń: kontrola obecności, aktywność w trakcie zajęć, prezentacja wyników w formie opracowania końcowego.

Możliwa jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Szumacher
Prowadzący grup: Iwona Szumacher
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

Zajęcia prowadzone zdalnie, synchronicznie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Szumacher
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

Zajęcia prowadzone zdalnie, synchronicznie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)