Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki zawodowe - studia 2 stopnia GF

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3PZ Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe - studia 2 stopnia GF
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zakres wiedzy i umiejętności zależy od miejsca odbywania praktyk oraz obowiązków powierzonych praktykantowi.

Przed rozpoczęciem praktyk student zobowiązany jest uzgodnić program, ustalić dokładany termin i warunki odbywania praktyki z opiekunem w wybranej Firmie/Instytucji, a następnie uzyskać akceptację tych założeń u Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk.

Skrócony opis:

Przedmiot praktyki powinien odpowiadać charakterowi studiów na kierunku Geografia. Głównym celem praktyki jest poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania. Student ma prawo odbywać praktykę w samodzielnie wybranej przez siebie Firmie/Instytucji, zgodnie z profilem kierunku studiów.

Pełny opis:

Student ma możliwość odbycia w trakcie studiów magisterskich praktyki w wymiarze 120 godzin pracy. Praktyka może odbywać się w jednostkach gospodarczych, jednostkach administracji państwowej, jednostkach administracji samorządowej, instytucjach społecznych, instytucjach naukowo-badawczych lub innych jednostkach organizacyjnych, jeżeli charakter odbywanej przez studenta praktyki będzie zgodny z profilem specjalności geografia społeczno-ekonomiczna stosowana.

Formy praktyk:

- Praktyka zorganizowana – student korzysta z przygotowanej przez Uniwersytet oferty praktyk wynikającej z zawartych umów długoterminowych i dostępnej w Biurze Zawodowej Promocji Absolwentów;

- Praktyka indywidualna – student inicjuje podpisanie porozumienia z Firmą/Instytucją, Wydział sprawuje nadzór organizacyjny i merytoryczny nad przebiegiem praktyki;

- Zatrudnienie na umowę o pracę lub umów cywilnoprawnych na okres co najmniej jednego miesiąca w Firmie/Instytucji na stanowisku zgodnym z profilem kierunku studiów oraz s specjalności geografia społeczno-ekonomiczna stosowana;

- Prowadzenie działalności gospodarczej;

- Praca w ramach zorganizowanej przez uczelnię działalności na rzecz Uniwersytetu i poza nim, pozwalające osiągnąć cele praktyki zgodnie z profilem kierunku studiów, m.in. realizacja projektów w ramach działalności kół naukowych, udział w realizacji prac naukowo-badawczych.

Literatura:

Wykaz zalecanej literatury zależy od miejsca praktyki i zadań powierzonych studentowi. Ustala ją Opiekun praktyk oraz Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk.

Efekty uczenia się:

Praktyki mają w szczególności na celu:

- poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania,

- poznanie przez studentów zasad funkcjonowania różnych instytucji oraz poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach,

- kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, m.in. umiejętności analitycznych, organizacyjnych, pracy w zespole,

- przygotowanie studenta do samodzielnej pracy oraz odpowiedzialności za powierzone mu zadania,

- poznanie przez studentów własnych możliwości na rynku pracy,

- stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia praktyk jest wypełnianie przez studenta obowiązków wynikających z zapisów w Porozumieniu w sprawie organizacji praktyk oraz przestrzeganie Programu praktyk.

Zaliczenie praktyk następuje na podstawie złożonego przez studenta sprawozdania oraz zaświadczenia o odbyciu praktyki w Firmie/Instytucji wystawionego przez bezpośredniego opiekuna studenta w miejscu odbywania praktyki.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Fuhrmann
Prowadzący grup: Magdalena Fuhrmann
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.