Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka przyjazna środowisku - gospodarka niskoemisyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-GPSN-WW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarka przyjazna środowisku - gospodarka niskoemisyjna
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty opcjonalne WGSR
Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Poznanie zasad funkcjonowania gospodarki niskoemisyjnej na przykładzie gminy, oszacowanie poziomu zużycia energii finalnej w wybranej gminie i odnośnej emisji dwutlenku węgla. Opracowanie wyników bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla. Wskazanie obszarów priorytetowych działań wraz z propozycją działań redukujących zużycie energii finalnej oraz możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Opracowanie analiz przestrzennych obrazujących zjawisko z wykorzystaniem opragramowania ArcGIS.

Pełny opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest poznanie i praktyczne opanowanie przez studentów zasad realizacji gospodarki niskoemisyjnej w gminie oraz oszacowanie poziomu zużycia energii finalnej i emisji dwutlenku węgla w gminie na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu i przypisanych do każdego wykładu ćwiczeń.

W ramach wykładu przedstawiane będą informacje teoretyczne na temat gospodarki niskoemisyjnej, a następnie student będzie wykonywał samodzielny projekt dotyczący gospodarki niskoemisyjnej w wybranej gminie. Opracowanie analiz przestrzennych obrazujących zjawisko z wykorzystaniem opragramowania ArcGIS.

Zakres tematyczny zajęć obejmuje:

- strategie działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej (na poziomie międzynarodowym,unijnym, krajowym i wojewódzkim),

- opracowanie bazowej i kontrolnej inwentaryzacji zużycia energii finalnej i emisji dwutlenku węgla w gminie,

- wykorzystanie energii odnawialnej w gminie,

- określenie celów redukcyjnych i wskazanie priorytetowych obszarów działań,

- ustalenie planu działań w zakresie gospodarki niskoemisyjnej,

- wskazanie potencjalnych źródeł finansowania planowanych prac,

- określenie wskaźników monitorowania realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej.

Literatura:

1. Bertoldi P., Bornás Cayuela D., Monni S., Piers de Raveschoot R. 2012. Poradnik. Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?, Luksemburg, JRC, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Unia Europejska, 2010, Tłumaczenie polskie: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, Kraków.

2. Pakiet klimatyczno-energetyczny UE.

3. Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.

4. Polityka energetyczna Polski do 2030 r.

5. Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej.

Efekty uczenia się:

Student potrafi:

- zdefiniować pojęcie zużycia energii finalnej i poziomu emisji dwutlenku węgla w gminie,

- wskazać sektory zużycia energii finalnej w gminie oraz określić nośniki energii,

- zgromadzić, przetworzyć i zaimportować do bazy danych informacje o zużyciu energii finalnej w gminie,

- oszacować poziom emisji dwutlenku węgla na podstawie zużycia energii finalnej w gminie,

- zdefiniować cele gospodarki niskoemisyjnej w gminie,

- opracować i przeanalizować wyniki inwentaryzacji bazowej i kontrolnej,

- określić cel redukcyjny i wskaźniki monitorowania.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się pisemnym zaliczeniem, składającym się z pytań otwartych oraz testu wyboru.

Ćwiczenia oceniane są na podstawie wykonanego przez studenta projektu dla wybranej gminy. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa, dopuszczalna jest 1 usprawiedliwiona nieobecność. Pozytywna ocena z ćwiczeń jest podstawowym warunkiem dopuszczenia do przystąpienia do pisemnego zaliczenia wykładu.

Podczas sesji egzaminacyjnej istnieje możliwość poprawy niezaliczonych ćwiczeń. Brak zaliczonych ćwiczeń uniemożliwia przystąpienie do zaliczenia poprawkowego wykładu.

Na ocenę końcową składa się ocena z ćwiczeń i ocena z zaliczenia wykładu (w stosunku 50/50), decydująca jest ocena z wykładu Pozytywna ocena z ćwiczeń jest podstawą do przystąpienia do zaliczenia wykładu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wilk
Prowadzący grup: Ewa Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem narzędzi Google.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wilk
Prowadzący grup: Ewa Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem narzędzi Google.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.