Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Modelowanie 3D w AutoCAD

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-MwAC-W
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Modelowanie 3D w AutoCAD
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. zimowy
Przedmioty humanistyczne Wydziału Geografii
Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia
gospodarka przestrzenna
ochrona środowiska

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Wymagania (lista przedmiotów):

Podstawy AutoCAD 1900-5-N-PAC

Założenia (lista przedmiotów):

AutoCAD w praktyce projektowej 1900-5-N-ACPP
Podstawy AutoCAD 1900-5-N-PAC

Założenia (opisowo):

Zajęcia dedykowane są studentom posiadającym podstawowe umiejętności pracy w środowisku AutoCAD.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Poznanie podstawowych procedur, narzędzi i poleceń programu AutoCAD do tworzenia rysunków trójwymiarowych (3D).

Pełny opis:

Poznanie interfejsu, możliwości i narzędzi programu AutoCAD w zakresie tworzenia obiektów 3D. Praktyczne wykorzystanie narzędzi projektowania na wybranych przykładach - tworzenie i modyfikowanie obiektów wektorowych 3D, praca z warstwami, zmiana sposobu wizualizacji i przygotowanie wydruku.

Wymagana samodzielna praca w domu.

Literatura:

Podręczniki do AutoCADa dostępne online.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W02; K_U12

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest poprawne wykonanie ćwiczeń oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego, polegającego na samodzielnym stworzeniu rysunku 3D.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Wereszczyńska
Prowadzący grup: Karolina Wereszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)