Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Jak działać lokalnie? Koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym - wyzwania dla samorządów i mieszkańców

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-N-JDL-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Jak działać lokalnie? Koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym - wyzwania dla samorządów i mieszkańców
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. letni
Przedmioty opcjonalne WGSR
Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Poznanie zasad funkcjonowania gospodarki niskoemisyjnej na przykładzie gminy, oszacowanie poziomu zużycia energii finalnej w wybranej gminie i odnośnej emisji dwutlenku węgla. Opracowanie wyników bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla. Wskazanie obszarów priorytetowych działań wraz z propozycją działań na rzecz klimatu oraz możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Opracowanie analiz przestrzennych obrazujących zjawisko z wykorzystaniem oprogramowania ArcGIS.

Pełny opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest poznanie i praktyczne opanowanie przez studentów działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu w gminie z punktu widzenia władz samorządowych i mieszkańców oraz oszacowanie poziomu zużycia energii finalnej i emisji dwutlenku węgla w gminie na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu i przypisanych do każdego wykładu ćwiczeń.

W ramach wykładu przedstawiane są informacje teoretyczne na temat działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu, w tym gospodarki niskoemisyjnej, a następnie student będzie wykonywał samodzielny projekt dotyczący gospodarki niskoemisyjnej w wybranej gminie dla wybranego sektora z użyciem narzędzi pakietu MS Office. Opracowanie analiz przestrzennych, obrazujących zjawisko z wykorzystaniem oprogramowania ArcGIS.

Zakres tematyczny zajęć obejmuje:

- strategie działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (na poziomie międzynarodowym, unijnym, krajowym i wojewódzkim), - opracowanie bazowej i kontrolnej inwentaryzacji zużycia energii finalnej i emisji dwutlenku węgla w gminie,

- wykorzystanie energii odnawialnej w gminie,

- określenie celów redukcyjnych i wskazanie priorytetowych obszarów działań,

- ustalenie planu działań w zakresie działań na rzecz zrównoważonej energii i adaptacji do zmian klimatu,

- wskazanie potencjalnych źródeł finansowania planowanych prac,

- określenie wskaźników monitorowania realizacji planu na rzecz zrównoważonej energii i klimatu.

W ramach samodzielnego projektu w trakcie ćwiczeń opracowywana jest inwentaryzacja bazowa dla wybranego sektora i analizy przestrzenne, obrazujące zjawisko z wykorzystaniem oprogramowania ArcGIS (anglojęzyczny pakiet oprogramowania), studenci zapoznają się z fachowym słownictwem anglojęzycznym dotyczącym procedur opracowania analiz przestrzennych.

Zasadnicza część ćwiczeń wykonywana jest podczas zajęć, samodzielnie studenci dopracowują wyniki inwentaryzacji bazowej, graficzną i redakcyjną stronę ćwiczenia wraz z opisem do prezentacji, co powinno zająć mniej niż dwie godziny dla każdego analizowanego aspektu gospodarki niskoemisyjnej.

Podczas wykładu prezentowane są najważniejsze elementy, ich utrwalenie oraz ewentualne uzupełnienie wiedzy w oparciu o źródła literaturowe zajmie około 8 godzin.

Literatura:

Przykładowe artykuły podawane są w trakcie wykładów.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe:

K_W01 - studenci zapoznają się kierunkami badawczymi dotyczącymi problematyki gospodarki niskoemisyjnej w jednostkach samorządu terytorialnego.

K_W02 – studenci rozumieją rolę analiz ilościowych przydatną w rozwiązywaniu problemów i opracowywaniu analiz społeczno- ekonomicznych.

K_W04 studenci potrafią przeanalizować zmiany ilościowe dotyczące emisji dwutlenku węgla w gminie i ich wpływ na człowieka.

K_W05 – studenci znają procedury prawne i organizacyjne wymagane przy podejmowaniu decyzji w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. K_U01 – studenci potrafią wykorzystać podstawową wiedzę do prognozowania, planowania, obserwacji i analiz zjawisk przestrzennych, a następnie wyjaśniać ich przyczyny oraz wzajemne powiązania

K_U05 – studenci potrafią dobrać i zastosować różnorodne narzędzia, służące poprawie strategicznego zarządzania przestrzenią oraz krytycznie ocenić ich skuteczność w aktualnie obowiązujących ramach prawno- instytucjonalnych.

K_U07 – studenci potrafią zgromadzić informacje o danym terenie, zaprojektować badanie, dobrać literaturę̨ przedmiotu i źródła danych oraz zinterpretować zebrane dane, wyciągnąć wnioski i sformułować ocenę.

K_U10 – studenci potrafią komunikować się z otoczeniem z wykorzystaniem odpowiednich technik informacyjno‐komunikacyjnych (wykonać prezentację uzyskanego wyniku i zinterpretować go).

Student potrafi:

- zdefiniować pojęcie zużycia energii finalnej i poziomu emisji dwutlenku węgla w gminie,

- wskazać sektory zużycia energii finalnej w gminie oraz określić nośniki energii,

- zgromadzić, przetworzyć i zaimportować do bazy danych informacje o zużyciu energii finalnej w gminie, - oszacować poziom emisji dwutlenku węgla na podstawie zużycia energii finalnej w gminie,

- zdefiniować cele gospodarki niskoemisyjnej w gminie,

- opracować i przeanalizować wyniki inwentaryzacji bazowej i kontrolnej,

- określić cel redukcyjny i wskaźniki monitorowania.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Wykład:

Kolokwium w formie pisemnej (test z rożnego rodzaju pytaniami, w tym pytaniami otwartymi). Odbywa się podczas ostatniego wykładu, stacjonarnie w sali dydaktycznej lub zdalnie.

Ćwiczenia:

Wykonanie projektu dla wybranej gminy i prezentacja podczas ostatnich ćwiczeń w sali dydaktycznej lub zdalnie. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa, dopuszczalna jest jedna usprawiedliwiona nieobecność. Pozytywna ocena z ćwiczeń jest podstawowym warunkiem dopuszczenia do przystąpienia do pisemnego zaliczenia wykładu.

Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest zaliczenie wykładu i ćwiczeń. Końcowa ocena z przedmiotu jest składową: 50% z oceny uzyskanej z ćwiczeń oraz 50% z kolokwium z wykładu. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie minimum 51% możliwych do zdobycia punktów; w zakresie: 51-60% ocena dostateczna, 61-70% - dostateczna plus, 71-80% - dobra, 81-90% - dobra plus, 91-100% - bardzo dobra.

Podczas sesji egzaminacyjnej istnieje możliwość poprawy niezaliczonych ćwiczeń. Brak zaliczenia ćwiczeń uniemożliwia przystąpienie do zaliczenia poprawkowego wykładu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wilk
Prowadzący grup: Ewa Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wilk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)