Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badań społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-N-MBS
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody badań społecznych
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych ilościowych w badaniach społecznych i ekonomicznych.

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych ilościowych w badaniach społecznych i ekonomicznych. W trakcie wykładu uczestnicy poznają podstawy metodologii badań ilościowych, źródła danych i związane z nimi problemy metodyczne, a także najważniejsze pojęcia z zakresu statystyki opisowej służące do opisu rozkładów zmiennych na różnych skalach pomiarowych, a także do opisu współzmienności dwóch zmiennych. Studenci poznają również podstawy wnioskowania statystycznego (estymację średniej i błędu standardowego średniej), przygotowujące do stosowania bardziej zaawansowanych metod ilościowych.

Ćwiczenia odbywające się co tydzień w pracowni komputerowej uzupełniają treść wykładu i służą wykształceniu podstawowych umiejętności pracy z danymi ilościowymi. Studenci poznają użyteczne funkcje arkusza kalkulacyjnego Excel, a także program statystyczny SPSS (PS Imago). Nauczą się konstruować proste bazy danych, przetwarzać dane w zależności od stawianych pytań badawczych, wyliczać podstawowe parametry statystyczne, a także poprawnie wizualizować i interpretować wyniki swoich analiz.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W02, K_W04, K_W10, K_U01, K_U02, K_U07, K_U10, K_U12, K_K01, K_K05

Po zaliczeniu zajęć:

Student zna i rozumie (K_W02, K_W08, K_W10):

- najważniejsze źródła danych publicznych i ich rolę w analizie zagadnień związanych z gospodarkę przestrzenną.

- podstawowe pojęcia z zakresu statystyki opisowej (m.in. rozkład wartości zmiennej, rozkład warunkowy, wybrane parametry pozycyjne i rozproszenia) oraz wnioskowania statystycznego.

- podstawy zastosowania programu MS Excel do przetwarzania i analizy danych, ze szczególnym uwzględnieniem danych mogących służyć diagnozie prawidłowości i zjawisk występujących w rozwoju lokalnym i regionalnym.

- sposoby wizualizacji danych w postaci wykresów oraz dobre praktyki w tym zakresie

Student potrafi (K_U05):

- przygotowywać wieloźródłowe zbiory danych przydatne w rozwiązywaniu praktycznych problemów planistycznych i w opracowywaniu analiz społeczno-gospodarczych

- prawidłowo przetwarzać dane ilościowe wykorzystywane w badaniach z zakresu gospodarki przestrzennej (np. dane urzędowe, dane sondażowe).

- wykonywać poprawny opis statystyczny i wizualizację danych.

- wykorzystać teorie i pojęcia z zakresu gospodarki przestrzennej i geografii społeczno-ekonomicznej do interpretacji analizowanych danych

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia ćwiczeń konieczne jest regularne uczestnictwo w zajęciach. Dopuszczalna jest 1 nieobecność w ciągu semestru, niezależnie od jej przyczyn. W przypadku kolejnych nieobecności uczestnik zajęć otrzyma dodatkowe zadanie do wykonania na zaliczenie nieobecności.

Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa.

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się w oparciu o kolokwium (test + sprawdzian umiejętności praktycznych) oraz oceniane prace domowe wykonywane w trakcie semestru.

Kolokwium stanowi 70% oceny z ćwiczeń, punktacja z prac domowych stanowi 30% oceny z ćwiczeń.

Egzamin końcowy z wykładu ma formę pisemną (testową). Końcowa ocena z kursu będzie ważoną średnią ocen z ćwiczeń (60%) i wykładu (40%).

Zarówno w przypadku kolokwium jak i egzaminu stosowana będzie następująca skala ocen:

100% - 90% bardzo dobry

90% - 80% dobry+

80% - 70% dobry

70% - 60% dostateczny+

60% - 50% dostateczny

< 50% niedostateczny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julita Łukomska
Prowadzący grup: Wirginia Aksztejn, Julita Łukomska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julita Łukomska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)