Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Planowanie regionalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-PLR
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Planowanie regionalne
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 6
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest rozszerzenie umiejętności rozwiązywania złożonych zadań problemowych z zakresu planowania regionalnego - ze szczególnym uwzględnieniem podejścia scenariuszowego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Studenci rozwiązują złożone zadania problemowe z zakresu gospodarki przestrzennej - uczą się podejścia scenariuszowego w planowaniu regionalnym.

Pełny opis:

Celem zajęć jest rozszerzenie umiejętności rozwiązywania złożonych zadań problemowych z zakresu planowania regionalnego - z uwzględnieniem podejścia scenariuszowego.

Zajęcia prowadzone są w formule interaktywnej. Studenci w pierwszej dzielą się na grupy (4-5), w których będą przygotowywać kolejne zadania. Na zajęciach podejmowane są następujące zagadnienia:

- rozwój myślenia scenariuszowego w Polsce, Europie i na świecie;

- scenariusze - różne typy, sposoby ich tworzenia;

- tworzenie zespołów scenariuszowych, wkład członków zespołu do pracy grupowej;

- mocne i słabe strony regionów;

- trendy światowe, europejskie i krajowe oddziałujące na regiony;

- wymiary scenariuszy, kalibracja osi problemowych;

- wybór kluczowych scenariuszy;

- opis scenariuszy i analiza ich następstw dla regionu.

Literatura:

WHITE PAPER ON THE FUTURE OF EUROPE. Reflections and scenarios for the EU27 by 2025, European Commission, COM(2017)2025 of 1 March 2017, Brussels

Andrzej Klasik, Florian Kuźnik (2018), Badanie i kreowanie przyszłości regionów miejskich. Trzy ścieżki metodologiczne, w: A. Klasik, F. Kuźnik (red.), Rozwój lokalny i regionalny. Teorie i zastosowania, Studia KPZK PAN, t. CLXXXIV, Warszawa

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W01, K_W03, K_W05 / K_U05, K_U06 / K_K01, K_K02, K_K03

Po ukończeniu kursu student:

- zna i rozumie podstawowe zagadnienia związane z kształtowaniem/przekształcaniem terenów miejskich o różnej specyfice,

- potrafi pozyskiwać informacje z różnych źródeł, odpowiednio je porządkować i interpretować,

- potrafi zaprezentować w sposób komunikatywny z użyciem odpowiedniej terminologii oraz materiałów graficznych główne założenia swojej pracy,

- jest gotów zastosować w rozwiązywaniu danego problemu wiedzę i narzędzia nabyte podczas dotychczasowego toku studiów,

- jest gotów do pracy w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

- obecność na zajęciach,

- aktywne uczestnictwo w zajęciach, szczególnie w trakcie prezentacji kolejnych etapów budowania scenariuszy;

- ocena z prezentacji podsumowującej;

Ocena dokonywana jest na podstawie wartości merytorycznych proponowanych rozwiązań wykonywanego zadania oraz kompleksowość i komunikatywności ich przedstawienia w prezentacji i opracowaniu końcowym.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Dziemianowicz
Prowadzący grup: Magdalena Cybulska, Wojciech Dziemianowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)