Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Strategie rozwoju lokalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-SRL
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Strategie rozwoju lokalnego
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 4
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykład na temat sposobów przygotowania i realizacji strategii rozwoju lokalnego. Wykład oparty jest o kluczowe elementy szkół strategicznych i bazuje na praktycznych doświadczeniach w tworzeniu strategii.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy poszczególnych etapów opracowywania strategii rozwoju lokalnego. Na wykładzie prezentowane są zagadnienia związane z poszczególnymi etapami, które są również podejmowane w trakcie ćwiczeń - pozwalając studentowi "współtworzyć" strategię rozwoju lokalnego.

Pełny opis:

Cykl 15 wykładów obejmuje następujące zagadnienia:

1. Istota strategii rozwoju lokalnego

2. Koncepcje i szkoły strategiczne w kontekście rozwoju lokalnego

3. Wizja i misja - od tego zaczynamy

4. Interesariusze procesu strategicznego, zespoły strategiczne - jak dobrać odpowiednich współtwórców?

5. Łańcuch wartości gminy/regionu - pomysł na rozwój lokalny

6. Diagnoza strategiczna - techniki, narzędzia badawcze, błędy i dobre przykłady w procesach diagnostycznych

7. Analiza SWOT i inne metody przejścia od diagnozy do celów strategicznych

8. Warsztaty strategiczne - włączanie interesariuszy w pracę nad strategią

9. Cele strategiczne - kluczowe problemy, cechy celów, dobrze i źle określone cele - przykłady strategii lokalnych

10. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej i terytorializacja celów

11. Wdrażanie strategii

12. Monitoring i ewaluacja strategii gminy - wskaźniki, system monitorowania i ewaluacji, techniki badawcze.

W ramach ćwiczeń przepracowywane są poszczególne elementy procesu strategicznego, a w szczególności: wizja rozwoju gminy, diagnoza, analiza SWOT, struktura celów strategicznych i operacyjnych, monitoring strategii. Podczas ćwiczeń studenci tworzą założenia dokumentu dla „modelowej gminy”, poznając możliwe metody pracy nad poszczególnymi etapami procesu strategicznego.

Metody pracy na ćwiczeniach:

• praca w grupach,

• warsztaty,

• metoda sytuacyjna,

• dyskusja,

• indywidualne konsultacje.

Literatura:

Dziemianowicz W., "Strategie samorządowe w Polsce - refleksyjnie i przyszłościowo", Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa-Kraków, 2023

Ze względu na liczne odniesienia do praktyki, wyimki z literatury będą podawane w trakcie wykładu. Literatura związana z ćwiczeniami podana jest w części ćwiczeniowej.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W06, K_W07 / K_U04, K_U05, K_U08, K_U09 / K_K02, K_K03, K_K04

WIEDZA: Absolwent zna i rozumie:

K_W01: współczesne doktryny, teorie i poglądy dotyczące samorządu terytorialnego, zarządzania strategicznego, ładu przestrzennego, projektowania urbanistycznego i planowania przestrzennego oraz ich ewolucji, a także podaje przykłady istotnych dla danej dyscypliny naukowej badań

K_W04: specyfikę obecnego kształtu samorządu terytorialnego w Polsce, ze

szczególnym uwzględnieniem poziomu rozwoju kapitału społecznego,

ludzkiego oraz uwarunkowań prawno-ustrojowych oraz rozumie podstawowe różnice w tym zakresie w stosunku do innych krajów europejskich;

K_W05: procedury prawne i organizacyjne wymagane przy podejmowaniu decyzji w zakresie planowania przestrzennego lub społeczno-gospodarczego, a także zna normy prawne, organizacyjne i etyczne służące osiąganiu ładu przestrzennego na poziomie lokalnym i regionalnym;

K_WO8: rolę teorii ekonomicznych przydatną w rozwiązywaniu praktycznych

problemów planistycznych i w opracowywaniu analiz społeczno-gospodarczych, służących zarządzaniu strategicznemu w organizacjach

publicznych

UMIEJĘTNOŚCI: absolwent potrafi:

K_U01: wykorzystać podstawową wiedzę do prognozowania, planowania, obserwacji i analiz zjawisk przestrzennych, a następnie wyjaśniać ich przyczyny oraz wzajemne powiązania

K_U05: dobrać i zastosować różnorodne narzędzia, w tym planistyczne, służące poprawie strategicznego zarządzania przestrzenią oraz krytycznie ocenić ich skuteczność w aktualnie obowiązujących ramach prawno-instytucjonalnych

K_U06: stworzyć plany przestrzenne i narzędzia zarządzania strategicznego

w samorządach lokalnych i regionalnych, a następnie prognozować

efekty ich wdrożenia bądź realizacji

K_U07: zgromadzić informacje o danym terenie, zaprojektować badanie, dobrać literaturę przedmiotu i źródła oraz zinterpretować zebrane dane, wyciągnąć wnioski i sformułować ocenę

KOMPETENCJE SPOŁĘCZNE: Absolwent jest gotów do:

K_K01: do pracy w instytucjach publicznych, organizacjach gospodarczych,

prywatnych, non profit realizujących cele publiczne

K_K02: do aktywnego udziału we współpracy pomiędzy władzami lokalnymi,

innymi decydentami, podmiotami gospodarczymi i mieszkańcami, w tym

do koordynacji działań podejmowanych przez te podmioty w przestrzeni

K_K03: podjęcia odpowiedzialności związanej z realizacją zadań planistycznych

lub zarządczych

K_K04: do rzetelnego wypełniania obowiązków zawodowych zgodnie z normami profesjonalnymi i etycznymi

K_K05 krytycznej oceny nabytej wiedzy i umiejętności oraz poszerzania kompetencji zawodowych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testu, przekrojowy przez wszystkie wykłady. Na teście obowiązuje wiedza wyłącznie z wykładów.

Zaliczenie ćwiczeń:

• punktowane poszczególne ćwiczenia przygotowywane w grupach podczas zajęć,

• kolokwium (ostatnie zajęcia, próg zaliczenia: 60% maksymalnej liczby punktów),

• punktowana indywidualna aktywność studentów.

Ocena końcowa wynika z sumy punktów zdobytych na ćwiczeniach za zadania wykonywane w grupie, indywidualną aktywność oraz podczas zaliczenia końcowego (kolokwium). Studentowi przysługuje prawo do jednej nieusprawiedliwionej nieobecności na ćwiczeniach.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Dziemianowicz
Prowadzący grup: Magdalena Cybulska, Wojciech Dziemianowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)