Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Indywidualny projekt foresightowy I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-7-IPF1-FRT
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Indywidualny projekt foresightowy I
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, spec. Foresight terytorialny - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do zorganizowania i przeprowadzenia własnego indywidualnego projektu foresightowego, który będzie realizowany przez 4 semestry.

W semestrze I następuje wprowadzenie do problematyki projektowej i zawężenie obszaru zainteresowań studentów do obszarów problemowych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są dwóm zagadnieniom:

1. Wykrystalizowanie pomysłu na indywidualny projekt foresightowy;

2. Konceptualizacja idei projektu z punktu widzenia potrzeb i aspiracji każdego ze studentów.

Zajęcia mają charakter seminaryjno-warsztatowy. W każdych z nich oczekuje się aktywności studentów, dyskusji, udziału w zadaniach grupowych (np. burze mózgów).

Pełny opis:

Zajęcia są podporządkowane etapom w pracy projektowej. Celem zajęć jest przemyślany wybór tematyki projektu foresightowego, jak najlepiej odzwierciedlający zainteresowania studenta oraz wybór odpowiedniej instytucji, z którą projekt będzie współrealizowany.

Kluczowe elementy zajęć, które są realizowane przez cały semestr w taki sposób, by każdy z uczestników zajęć pod koniec semestru był na tym samym etapie realizacji własnego projektu tj. wyboru tematu oraz ukierunkowania współpracy z otoczeniem:

1. "Aspiracje i zainteresowania, problemy, jakie chcemy rozwiązać - między marzeniami a rzeczywistością" - każdy ze studentów przygotowuje zagadnienia, którymi chciałby się zająć w ramach indywidualnego projektu foresightowego (IPF). Zagadnienia te są dyskutowane wspólnie z prowadzącymi oraz pozostałymi studentami. Do każdego z proponowanych i rokujących tematów dobierana jest indywidualnie literatura przedmiotu pozwalająca studentowi zgłębić interesującą go tematykę.

2. "Mój pomysł na IPF - w kierunku konceptualizacji" - w trakcie zajęć prowadzący omawiają ze studentami kluczowe - wstępne - elementy potencjalnego projektu foresightowego. Koncentrują się na odpowiedzi na pytania:

- jaki problem projekt może rozwiązać?

- co jest istotą tego problemu i w jaki sposób projekt może go praktycznie rozwiązać?

- jakie instytucje mogą być zainteresowane danym tematem?

- jaki nadać tytuł projektowi?

Nakład pracy studenta:

- zapoznawanie się z literaturą proponowaną przez prowadzących;

- czynny udział w dyskusjach;

- przygotowanie wstępnego tematu IPF;

- analiza instytucji pod kątem możliwości zainteresowania danym tematem;

- przygotowanie wniosków z przeglądu literatury;

- przygotowanie prezentacji na zajęcia.

Literatura:

Zajęcia mają charakter spotkań z opiekunem/opiekunami naukowym(i). Literatura będzie dobierana w zależności od tematyki podjętej przez studentów.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W06; K_W11 / K_U01; K_U03; K_U05;K_U08; K_U04 / K_K06; K_K07; K_K08 / S3_W05; S3_W08 / S3_U01; S3U03 / S3_K02; S3_K03

WIEDZA:

1. S3_W05: Posiada pogłębioną wiedzę na temat metod, technik i narzędzi stosowanych w ramach foresightu terytorialnego

2. S3_W08: Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju własnych projektów foresightowych

UMIEJĘTNOŚCI:

1. S3_U01: Umie, bazując na krytycznym podejściu do różnych źródeł wiedzy, interpretować i analizować związki przyczynowo skutkowe dotyczące procesów, zjawisk, instytucji i organizacji w różnych skalach przestrzennych w kontekście foresightu terytorialnego

2. S3_U03: Potrafi identyfikować, prognozować i modelować złożone zadania z zakresu foresightu terytorialnego, stosując podejście interdyscyplinarne, integrujące wiedzę pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

1. S3_K02: Mając świadomość swojej roli społecznej, jest gotów do samorozwoju i rozwijania sieci współpracy, a także formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących różnych aspektów foresightu terytorialnego

2. S3_K03: Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, co pozwala mu na odpowiednie dla niego reagowanie na zachodzące zmiany w jego otoczeniu oraz pojawiające się niespodziewane sytuacje kryzysowe

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie prezentacji semestralnej zawierającej kluczowe elementy wypracowane w trakcie całego semestru.

Elementem dodatkowym oceny jest ocena zaangażowania studenta (jego aktywności) na spotkaniach - w tym dyskusji nad projektami koleżanek/kolegów.

Wymagania dotyczące prezentacji:

- sformułowany temat projektu;

- charakterystyka problemu;

- wnioski z przeglądu literatury;

- identyfikacja instytucji potencjalnie zainteresowanych tematem IPF.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Dziemianowicz
Prowadzący grup: Magdalena Cybulska, Wojciech Dziemianowicz, Dorota Mantey, Piotr Werner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)