Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Indywidualny projekt foresightowy II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-7-IPF2-FRT
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Indywidualny projekt foresightowy II
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, spec. Foresight terytorialny - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Drugi semestr pracy nad indywidualnym projektem foresightowym (IPF II) poświęcony jest szczegółowej strukturalizacji projektu oraz nawiązaniu współpracy z instytucją z otoczenia Uniwersytetu Warszawskiego.

Studenci koncentrują się na pogłębieniu wiedzy w zakresie tematu sformułowanego w pierwszym semestrze (IPF I) a jednocześnie wdrażają do własnego projektu wiedzę zdobytą na innych przedmiotach z foresightu terytorialnego (metody, praca projektowa).

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Semestr poświęcony jest dwóm kluczowym tematom:

1. Szczegółowemu zaplanowaniu indywidualnego projektu foresightowego i pogłębieniu wiedzy w zakresie podejmowanego zagadnienia;

2. Wytypowaniu i nawiązaniu współpracy z instytucją z otoczenia Uniwersytetu Warszawskiego (w zależności od potrzeb - może to być współpraca sformalizowana), dla której będzie w najbliższym czasie realizowany projekt foresightowy. Student jest wspierany w tym zakresie przez opiekuna naukowego projektu.

Pełny opis:

Zajęcia podejmują następujące zagadnienia szczegółowe:

1. Opracowanie ogólnego opisu projektu zawierającego:

a. szczegółowe określenie celów projektu (celu głównego i ew. celów dodatkowych);

b. omówienie problemu, jaki ma być rozwiązany (na podstawie przeglądu literatury);

c. wyróżnienie i omówienie metod i narzędzi badawczych, które będą wykorzystywane w IPF – metody są dopasowane do celów projektu;

d. opracowanie wstępnego harmonogramu projektu;

e. przeprowadzenie analizy ryzyka realizacji projektu.

2. Przygotowanie listy ekspertów zewnętrznych, którzy będą zaangażowani do współpracy ze studentem w ramach pracy nad IPF (np. poprzez udział w metodzie delfickiej lub udzielenie informacji w trakcie wywiadów indywidualnych)

3. Nawiązanie kontaktu z instytucją otoczenia, prezentacja pomysłu na projekt foresightowy, ew. nawiązanie formalnej współpracy (umowa o współpracy z Uniwersytetem Warszawskim).

Nakłady pracy studenta

- opracowanie ogólnego opisu projektu (zgodnie z założeniami przedmiotu);

- nawiązanie kontaktów i korespondencja z ekspertami – potencjalnymi uczestnikami badań w IPF;

- nawiązanie kontaktu i korespondencja z instytucją otoczenia;

- udział w spotkaniach z przedstawicielami instytucji otoczenia celem prezentacji założeń IPF oraz dopracowania szczegółów współpracy;

- przygotowanie prezentacji ogólnego opisu projektu.

Literatura:

Pozycje literaturowe będą wskazywane w trakcie spotkań i będę dopasowane do tematyki indywidualnego projektu. Jednocześnie będą preferowane najświeższe raporty i opracowania z danej tematyki.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W06; K_W11 / K_U01; K_U03; K_U05;K_U08; K_U04 / K_K06; K_K07; K_K08 / S3_W05; S3_W08 / S3_U01; S3_U03 / S3_K02; S3_K03

WIEDZA:

1. S3_W05: Posiada pogłębioną wiedzę na temat metod, technik i narzędzi stosowanych w ramach foresightu terytorialnego;

2. S3_W08: Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju własnych projektów foresightowych.

UMIEJĘTNOŚCI:

1. S3_U01: Umie, bazując na krytycznym podejściu do różnych źródeł wiedzy, interpretować i analizować związki przyczynowo skutkowe dotyczące procesów, zjawisk, instytucji i organizacji w różnych skalach przestrzennych w kontekście foresightu terytorialnego;

2. S3_U03: Potrafi identyfikować, prognozować i modelować złożone zadania z zakresu foresightu terytorialnego, stosując podejście interdyscyplinarne, integrujące wiedzę pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

1. S3_K02: Mając świadomość swojej roli społecznej, jest gotów do samorozwoju i rozwijania sieci współpracy, a także formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących różnych aspektów foresightu terytorialnego;

2. S3_K03: Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, co pozwala mu na odpowiednie dla niego reagowanie na zachodzące zmiany w jego otoczeniu oraz pojawiające się niespodziewane sytuacje kryzysowe.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbędzie się na podstawie oceny kompletności elementów ogólnego opisu projektu oraz oceny prezentacji studenta.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Dziemianowicz
Prowadzący grup: Magdalena Cybulska, Wojciech Dziemianowicz, Dorota Mantey, Piotr Werner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)