Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Miejscowy plan rewitalizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-7-MPR-UIR
Kod Erasmus / ISCED: 02.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0731) Architektura i urbanistyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Miejscowy plan rewitalizacji
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, spec. Urbanistyka i rewitalizacja - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Umiejętność projektowania urbanistycznego, znajomość systemu prawnego planowania przestrzennego i rewitalizacji w Polsce, umiejętność sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, znajomość zagadnienia rewitalizacji. Umiejętność projektowania z wykorzystaniem programów komputerowych CAD.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia polegają na opracowaniu projektu miejscowego planu rewitalizacji. W razie braku obiektywnych przeciwwskazań ogólnouczelnianych zajęcia prowadzone są w większości w sali, w formie konsultacji projektów w małych grupach projektowych. W przypadku odgórnych zaleceń dopuszczalna jest także forma zdalna. Zaleca się przeprowadzenie wizji terenowej we wskazanym mieście, właściwym dla danej edycji przedmiotu. Przedmiot jest zwieńczeniem doskonalenia umiejętności z zakresu planowania miejscowego i projektowania urbanistycznego.

Pełny opis:

Projekty z założenia są wykonywane w grupach 3-osobowych. Proces projektowy składa się z 4 faz:

I. analizy uwarunkowań,

II. projektu urbanistycznego,

III. opracowania rysunku planu,

IV. opracowania tekstu planu.

Zakres rysunku i tekstu planu określają właściwe ustawy i rozporządzenia. Oprócz typowego zakresu planu miejscowego, wymagane są więc również m.in. wizualizacje i szczegóły urbanistyczno-architektoniczne. Dla przeprowadzenia analizy uwarunkowań lokalnych wskazane jest wykonanie inwentaryzacji terenu opracowania w wybranym mieście, dla którego sporządza się plan. Studenci muszą samodzielnie pokryć koszty przejazdów.

Praca przebiega zgodnie z harmonogramem przedstawianym na pierwszych zajęciach. Czas na zajęciach przeznaczony jest na konsultacje postępów projektowych oraz pracę zespołową. Oprócz pracy w czasie zajęć, studenci muszą przeznaczyć znaczną ilość czasu na samodzielną pracę projektową.

Literatura:

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – aktualny tekst jednolity, ze zm.

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie zakresu projektu miejscowego planu rewitalizacji w części tekstowej oraz zakresu i formy wizualizacji ustaleń miejscowego planu rewitalizacji

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

4. Paszkowski Z., 2008, Restrukturalizacja miasta historycznego jako metoda jego współczesnego kształtowania na przykładzie starego miasta w Szczecinie.

5. Kalinowski W., 1979, Urbanistyka i architektura Radomia. Wydawnictwo Lubelskie.

6. Kłosek-Kozłowska D., 2007, Ochrona wartości kulturowych miast a urbanistyka.

7. Wejchert K., 1984, Elementy kompozycji urbanistycznej. Arkady, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W06 / K_U02, K_U04, K_U08, K_U11, K_U12 / K_K01, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08 / S2_W06 / S2_U02, S2_U04, S2_U08, S2_U11, S2_U12 /S2_K01, S2_K04, S2_K05, S2_K06, S2_K07

Po ukończeniu zajęć w ramach przedmiotu - Miejscowy plan rewitalizacji student - zna przepisy regulujące projektowanie miejscowego planu rewitalizacji, rozumie różnice pomiędzy miejscowym planem rewitalizacji a miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (S2_W06, S2_W09),

- potrafi sporządzić projekt miejscowego planu rewitalizacji (S2_U02, S2_U04, S2_U08, S2_U11, S2_U12),

- jest gotów do podjęcia pracy i odpowiedzialności w zespole oraz samokształcenia (S2_K01, S2_K04, S2_K05, S2_K06, S2_K07).

Metody i kryteria oceniania:

Studenci oceniani są wspólnie lub indywidualnie, w zależności od wyboru danego zespołu. W przypadku wybrania przez zespół projektowy kierowników faz na ocenę końcową wpływ mają dwie oceny składowe: za całość opracowania i za fazę, za którą dana osoba była odpowiedzialna. Ocena za całość opracowania jest jednakowa dla wszystkich członków zespołu. Składowymi oceny za całość opracowania są oceny z poszczególnych faz projektu. Kryteria oceny: jakość merytoryczna, poprawność formalno-prawna, czytelność, atrakcyjność i estetyka podania. Dozwolone są 3 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach. Każda kolejna nieobecność obniża ocenę końcową danej osoby o 0,5 stopnia. Oddanie prac podzielone jest na 2 etapy - oddanie części analitycznej w trakcie semestru, zgodnie z harmonogramem, oddanie reszty opracowania na ostatnie zajęcia. Ewentualne oddanie po terminie możliwe jest dopiero w oficjalnym drugim terminie zaliczeń wyznaczonym przez Dziekanat.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Zaborowski
Prowadzący grup: Tomasz Zaborowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia polegają na opracowaniu projektu miejscowego planu rewitalizacji. W razie braku obiektywnych przeciwwskazań ogólnouczelnianych zajęcia prowadzone są w większości w sali, w formie konsultacji projektów w małych grupach projektowych. W przypadku odgórnych zaleceń dopuszczalna jest także forma zdalna. Zaleca się przeprowadzenie wizji terenowej we wskazanym mieście, właściwym dla danej edycji przedmiotu. Przedmiot jest zwieńczeniem doskonalenia umiejętności z zakresu planowania miejscowego i projektowania urbanistycznego.

Pełny opis:

Projekty z założenia są wykonywane w grupach 3-osobowych. Proces projektowy składa się z 4 faz:

I. analizy uwarunkowań,

II. projektu urbanistycznego,

III. opracowania rysunku planu,

IV. opracowania tekstu planu.

Zakres rysunku i tekstu planu określają właściwe ustawy i rozporządzenia. Oprócz typowego zakresu planu miejscowego, wymagane są więc również m.in. wizualizacje i szczegóły urbanistyczno-architektoniczne. Dla przeprowadzenia analizy uwarunkowań lokalnych wskazane jest wykonanie inwentaryzacji terenu opracowania w wybranym mieście, dla którego sporządza się plan. Studenci muszą samodzielnie pokryć koszty przejazdów.

Praca przebiega zgodnie z harmonogramem przedstawianym na pierwszych zajęciach. Czas na zajęciach przeznaczony jest na konsultacje postępów projektowych oraz pracę zespołową. Oprócz pracy w czasie zajęć, studenci muszą przeznaczyć znaczną ilość czasu na samodzielną pracę projektową.

Literatura:

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – aktualny tekst jednolity, ze zm.

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie zakresu projektu miejscowego planu rewitalizacji w części tekstowej oraz zakresu i formy wizualizacji ustaleń miejscowego planu rewitalizacji

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

4. Paszkowski Z., 2008, Restrukturalizacja miasta historycznego jako metoda jego współczesnego kształtowania na przykładzie starego miasta w Szczecinie.

5. Kłosek-Kozłowska D., 2007, Ochrona wartości kulturowych miast a urbanistyka.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Zaborowski
Prowadzący grup: Tomasz Zaborowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia polegają na opracowaniu projektu miejscowego planu rewitalizacji. W razie braku obiektywnych przeciwwskazań ogólnouczelnianych zajęcia prowadzone są w większości w sali, w formie konsultacji projektów w małych grupach projektowych. W przypadku odgórnych zaleceń dopuszczalna jest także forma zdalna. Zaleca się przeprowadzenie wizji terenowej we wskazanym mieście, właściwym dla danej edycji przedmiotu. Przedmiot jest zwieńczeniem doskonalenia umiejętności z zakresu planowania miejscowego i projektowania urbanistycznego.

Pełny opis:

Projekty z założenia są wykonywane w grupach 3-osobowych. Proces projektowy składa się z 4 faz:

I. analizy uwarunkowań,

II. projektu urbanistycznego,

III. opracowania rysunku planu,

IV. opracowania tekstu planu.

Zakres rysunku i tekstu planu określają właściwe ustawy i rozporządzenia. Oprócz typowego zakresu planu miejscowego, wymagane są więc również m.in. wizualizacje i szczegóły urbanistyczno-architektoniczne. Dla przeprowadzenia analizy uwarunkowań lokalnych wskazane jest wykonanie inwentaryzacji terenu opracowania w wybranym mieście, dla którego sporządza się plan. Studenci muszą samodzielnie pokryć koszty przejazdów.

Praca przebiega zgodnie z harmonogramem przedstawianym na pierwszych zajęciach. Czas na zajęciach przeznaczony jest na konsultacje postępów projektowych oraz pracę zespołową. Oprócz pracy w czasie zajęć, studenci muszą przeznaczyć znaczną ilość czasu na samodzielną pracę projektową.

Literatura:

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – aktualny tekst jednolity, ze zm.

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie zakresu projektu miejscowego planu rewitalizacji w części tekstowej oraz zakresu i formy wizualizacji ustaleń miejscowego planu rewitalizacji

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

4. Paszkowski Z., 2008, Restrukturalizacja miasta historycznego jako metoda jego współczesnego kształtowania na przykładzie starego miasta w Szczecinie.

5. Kłosek-Kozłowska D., 2007, Ochrona wartości kulturowych miast a urbanistyka.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)