Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Planowanie przestrzenne wspomagane komputerem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-7-PPWK-UR
Kod Erasmus / ISCED: 02.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Planowanie przestrzenne wspomagane komputerem
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, spec. Urbanistyka i rewitalizacja - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagania wstępne:

Ogólna umiejętność obsługi komputera.

Znajomość problematyki związanej z planowaniem przestrzennym i projektowaniem urbanistycznym na poziomie podstawowym.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania narzędzi GIS w planowaniu przestrzennym oraz nabycie podstawowych umiejętności praktycznych posługiwania się oprogramowaniem, pozwalającym na stworzenie rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także samodzielne rozwijanie znajomości oprogramowania dla indywidualnie sprecyzowanych celów.

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą zrówno ogólnej specyfiki posługiwania się oprogramowaniem GIS, jak i wykorzystania konkretnych narzędzi używanych przy tworzeniu projektów rysunków miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Przykładowe tematy poruszane na zajęciach:

Przygotowanie warstw

- tworzenie warstw z plików wektorowych

- tworzenie warstw z plików rastrowych

- tworzenie warstw z plików tekstowych

- tworzenie warstw na podstawie własnych obliczeń wykonanych aplikacją mobilną

- odręczne tworzenie warstw

Praca z warstwami mapy:

- symbolizacja danych (jakościowych, ilościowych)

- etykietowanie obiektów

Tabela atrybutów warstwy

- tworzenie i rozbudowa tabeli

- przestrzenne łączenie tabel

- zapytania SQL na rekordach

Wizualizacja i elementy mapy.

Na zajęciach studenci wykonują zadania cząstkowe mające na celu zapoznanie ich z podstawowymi narzędziami GIS. Nabyta w ten sposób wiedza posłuży do stworzenia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wybranego obszaru.

Literatura:

Literatura:

- Białousz S., 2013, Informacja przestrzenna dla samorządów terytorialnych, PW, Warszawa;

- Davis D. E., 2004, GIS dla każdego, MIKOM;

- Iwańczak B., 2020, QGIS 3.14. Tworzenie i analiza map, Helion, Warszawa;

- Longley, P., Goodchild, M., Maguire, D., Rhind, D., 2006, GIS: teoria i praktyka, PWN, Warszawa;

- Praca Zbiorowa, 1999, MapInfo Professional: Przewodnik użytkownika, MapInfo Corporation, Nowy Jork.

Polecane strony internetowe:

- http://www.arcanagis.pl/

- https://www.youtube.com/user/mapinfo/videos

- https://gis-support.pl/

- https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031641587

- https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html

- https://polska.e-mapa.net/

- https://www.wodgik.katowice.pl/www/pobierz/wykaz_BDOT10k.pdf

- https://mpzp24.pl/miejscowe-plany-zagospodarowania-przestrzennego

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W06 / K_U08 / K_K01, K_K04, K_K07 / S2_W06 / S2_U08 / S2_K01, S2_K04, S2_K07

Po ukończeniu zajęć w ramach przedmiotu - Planowanie Przestrzenne Wspomagane Komputerem:

Student zna i rozumie specyfikę funkcjonowania programów ArcGIS, QGIS oraz MapInfo, oraz jego możliwości związane z wykonywaniem zadań z zakresu planowania przestrzennego (S2_W06).

Potrafi wykorzystać podstawowe narzędzia ArcGIS, QGIS oraz MapInfo do wykonywania różnych zadań z zakresu analizy urbanistycznej (S2_U08).

Umie opracować rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wykonywać podstawowe analizy z nim związane (S2_K01, S2_K04, S2_K07).

Metody i kryteria oceniania:

Studenci oceniani są za:

1) Efekt końcowy w postaci realizacji zadania semestralnego polegającego na stworzeniu rysunku projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

2) Realizację ćwiczeń cząstkowych,

3) Płynność poruszania się w oprogramowaniu i wykonywaniu zleconych czynności.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Porczek
Prowadzący grup: Mariusz Porczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)