Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka regionalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-7-PRE-ZST
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka regionalna
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru WGSR, dzienne studia II stopnia - sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe, spec. Zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot pozwala studentom pozyskać wiedzę na temat polityki regionalnej jako polityki publicznej oddziałowującej na zjawiska społeczno-gospodarcze w wymiarze przestrzennym w różnych skalach terytorialnych (kraj, region, obszar funkcjonalny, gmina). W ramach zajęć (wykład oraz ćwiczenia) studenci zapoznają się z podstawami teoretycznymi prowadzenia zintegrowanych działań zorientowanych przestrzennie, celami, zasadami i instrumentami europejskiej polityki regionalnej (polityki spójności), jak również podstawami programowymi, systemem instytucjonalnym oraz prawnym polityki regionalnej w Polsce. Szczególne miejsce w ramach wykładu i ćwiczeń zajmują zagadnienia efektywności działań podmiotów publicznych na rzecz rozwoju regionalnego i ich uwarunkowań społeczno-gospodarczych, instytucjonalnych i przestrzennych.

Pełny opis:

W ramach wykładu studenci uzyskają szczegółowe informacje na temat teorii rozwoju regionalnego, kształtowania się zjawisk społeczno-gospodarczych w układzie regionalnym, przebiegu procesu kształtowania celów, zasad i instrumentów Europejskiej polityki regionalnej polityki regionalnej (polityki spójności) oraz ewolucji polityki regionalnej w Polsce po roku 1989 ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę samorządów wojewódzkich w tym procesie. Zostaną omówione cele, zasady, system programowy, instytucjonalny i prawny polityki regionalnej na podstawie dokumentów1) źródłowych. Na podstawie wyników prac badawczych przekrojowych analiz UE, OECD i Polski szczególnej uwadze zostanie poświęcona kwestia efektywności polityki regionalnej oraz jej poszczególnych instrumentów w UE i w Polsce. Analizie poddane zostaną powiązania polityki regionalnej z procesem rozwoju i modernizacji kraju, demokratyzacji oraz integracji europejskiej. Gruntownej analizie zostanie poddana analiza efektów polityki regionalnej oraz czynników sukcesu w jej prowadzeniu na przykładzie Polski, UE oraz wybranych krajów i regionów, co pozwoli studentom na nabycie praktycznych umiejętności w ocenie efektywności stosowanych metod i instrumentów.

W czasie ćwiczeń studenci korzystając z materiałów źródłowych poznają praktyczne aspekty prowadzenia polityki regionalnej na poziomie europejskim i w Polsce, w tym dokumenty programowe przygotowywane na poziomie krajowym i regionalnym (Umowa Partnerstwa, strategie, programy operacyjne),system koordynacji i współpracy w tym w szczególności pomiędzy KE, rządem a samorządem terytorialnym, system instytucjonalny (instytucje zarządzające, pośredniczące, itp.), system prawny (rozporządzenia UE, Ustawy i rozporządzenia oraz wytyczne w Polsce), funkcjonowanie poszczególnych instrumentów (ZIT, kontrakt terytorialny, itp.). Studenci nabywają także umiejętności analizy krytycznej i ewaluacji efektywności i skuteczności działań regionalnych posługujących się materiałami źródłowymi (ewaluacje programów)

Literatura:

Bachtler J., Mendez C., 2013, EU Cohesion Policy and European Integration. The Dynamics of EU Budget and Regional Policy Reform, Routladge;

Bachtler J. Oliveira Martins J., Wostner P., Zuber P.; 2019, Towards Cohesion Policy 4.0: Structural Transformation and Inclusive Growth, Routladge;

Churski P., 2011, Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań;

Gorzelak G., Smętkowski M., (2019) Rozwój regionalny, polityka regionalna, Warszawa, Forum Obywatelskiego Rozwoju, s. 52.

Pastuszka S., 2012, Polityka Regionalna Unii Europejskiej – cele, narzędzia, efekty, Difin, Warszawa

Zaucha J., Brodzicki T., Ciołek D., Komornicki T., Mogiła Z., Szlachta J., Zaleski J., 2016, Terytorialny wymiar wzrostu i rozwoju, DIFIN Warszawa.

Podstawowe dokumenty:

Krajowa Polityka Miejska, Rada Ministrów RP, 2015, https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/polityka-miejska

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030, 2019, Rada Ministrów RP, https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego

Siódmy raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 2017, Komisja Europejska https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion7/7cr_pl.pdf

Ocena wpływu polityki spójności na rozwój społeczno-gospodarczy Polski i regionów: https://www.ewaluacja.gov.pl/strony/badania-i-analizy/wyniki-badan-ewaluacyjnych/badania-ewaluacyjne/wplyw-polityki-spojnosci-na-rozwoj-spoleczno-gospodarczy-polski-i-regionow-w-latach-2004-2019/

Materiały źródłowe dotyczące polityki regionalnej w Polsce: Portal Funduszy Europejskich https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/portal-funduszy-europejskich

Materiały źródłowe dotyczące europejskiej polityki spójności: https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W06, K_W08 / K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06 / K_K03, K_K05, K_K08 / S1_W03 / S1_U09 / S1_K02

Po zakończeniu zajęć student powinien znać podstawowe pojęcia dotyczące polityki regionalnej, wskaźniki mierzenia jej efektywności, potrafi opisać główne elementy systemu programowego, prawnego i instytucjonalnego zarządzania i wdrażania polityki regionalnej oraz posiada podstawową wiedzę na temat celów, zasad i instrumentów realizacji polityki regionalnej w UE i w Polsce. Potrafi także wskazać przykłady skutecznej i efektywnej polityki regionalnej w odniesieniu do różnego typu terytoriów – Państw, regionów oraz innych terytoriów (obszary funkcjonalne, miasta, obszary wiejskie, itp.) oraz ma wiedzę dotyczącą funkcjonowania poszczególnych instrumentów jej prowadzenia takich jak np. ZIT. Student potrafi stosować podstawowe narzędzia analizy barier i potencjałów rozwoju poszczególnych terytoriów oraz oceny efektywności i skuteczności i(ewaluacji) instrumentów rozwoju regionalnego takich jak strategie rozwoju województw czy Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT).

Metody i kryteria oceniania:

W czasie wykładu prezentowane są zarówno podstawy teoretyczne, cele i zasady polityki regionalnej, jak i przykłady realizacji polityki w odniesieniu do wybranych regionów i obszarów funkcjonalnych.

Wykład kończy się egzaminem zawierającym pytania otwarte i zamknięte z zakresu wiedzy omawianej na poszczególnych wykładach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Żuber
Prowadzący grup: Joanna Krukowska, Piotr Żuber
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Żuber
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)