Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Planowanie zintegrowane II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-7-PZ2-FRT
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Planowanie zintegrowane II
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, spec. Foresight terytorialny - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia są organizowane w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP), współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5.Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W drugim semestrze przedmiotu studenci będą podejmowali różne zagadnienia życia społeczno-gospodarczego w kontekście transformacji w pożądanym kierunku. W szczególności konwersatorium i praca projektowa będą dotyczyć następujących zagadnień: sieci, gospodarka, środowisko, wiedza, warunki życia mieszkańców, administracja, odporność jednostki na szoki w ujęciu polityki miejskiej oraz obszarów funkcjonalnych.

Pełny opis:

W trakcie zajęć podejmowane będą następujące zagadnienia:

1. Integracja aktualnych dokumentów strategicznych na poziomie krajowym – od strategii, przez polityki do programów;

2. Strategie ponadregionalne

3. Regionalne Programy Operacyjne jako przykład przeniesienia strategii do realnych działań w regionie

4. Strategia rozwoju lokalnego w kontekście planowania zintegrowanego

5. Integracja strategii lokalnej ze strategią województwa

6. Terytorializacja strategii rozwoju lokalnego – kontekst studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

7. Programy wdrażania działań w jednostkach lokalnych – powiązanie strategii z budżetem

8. Planowanie rozwoju w różnych typach obszarów strategicznej interwencji – miasta wojewódzkie

9. Planowanie rozwoju w różnych typach obszarów strategicznej interwencji – obszary wiejskie i inne typy OSI

10. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – specjalny instrument terytorializacji polityki rozwoju

11. Wdrażanie ZIT w praktyce – przykłady z miast w Polsce

12. Rola społeczeństwa obywatelskiego i kapitału społecznego w planowaniu zintegrowanym

13. Rola informacji oraz technologii w planowaniu zintegrowanym, w tym rola edukacji i ośrodków naukowych

14. Znaczenie współpracy sieciowej w planowaniu zintegrowanym.

W ramach projektu studenci przepracowują powyższe zagadnienia w odniesieniu do gminy wybranej jako przedmiot badania podczas praktyk terenowych. Na warsztat brane są m.in.: dotychczasowe strategie rozwoju lokalnego, strategia regionalna i strategie ponadregionalne (w tym ZIT, OSI), regionalne programy operacyjne. Celem zajęć jest poznanie planowania zintegrowanego w praktyce, a jednocześnie dogłębne przestudiowanie specyfiki wybranej gminy. Efektem końcowym zajęć jest także opracowanie ankiety służącej analizie uwarunkowań zewnętrznych (np. PEST), co ma posłużyć do utworzenia wymiarów scenariuszy.

Metody pracy podczas zajęć:

• praca w grupach,

• warsztaty,

• dyskusja,

• praca z literaturą/materiałami.

Literatura:

W trakcie zajęć będą przekazywane studentom przykłady dokumentów strategicznych i programowych, które następnie będą omawiane na kolejnych konwersatoriach. Przykładowe dokumenty i literatura:

- Strategia rozwoju Polski Wschodniej.

- Program Operacyjny Polska Wschodnia.

- Warszawa 2030.

- programy wdrożeniowe Strategii Warszawa 2030.

- Strategia MOF Olsztyna i ZIT Olsztyna.

- Mandat terytorialny Piły.

- Dziemianowicz, Szmigiel-Rawska, Nowicka, Dąbrowska, 2012, Planowanie strategiczne. Poradnik dla administracji publicznej, MIR, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W02; K_W03; K_W04 / K_U01; K_U02; K_U03; K_U05; K_U06; K_U07; K_U08 / K_K08 / S3_W02; S3_W03; S3_W04; S3_W06; S3_W07 / S3_U01; S3_U02 / S3_K03

WIEDZA:

1. S3_W02: Posiada rozszerzoną i pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach struktur przestrzennych (społecznych, ekonomicznych, przyrodniczych, politycznych) w różnych skalach (lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej), przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu foresightu terytorialnego

2. S3_W03: Posiada wiedzę o różnych rodzajach instytucji i organizacji w różnych skalach przestrzennych oraz zna zasady ewaluacji instytucji, organizacji i procesów rozwoju w kontekście badań foresightowych

3. S3_W04: Posiada wiedzę o człowieku i relacjach społecznych wpływających na procesy rozwojowe i kształtowanie przestrzeni

4. S3_W06: Ma pogłębioną wiedzę na temat systemów norm i reguł będących podstawą formułowania zasad polityki rozwoju na wszystkich szczeblach zarządzania w kontekście foresightu terytorialnego

5. S3_W07: Zna kluczowe teorie, koncepcje, szkoły badawcze w naukach pokrewnych wykorzystywane w obszarze foresightu terytorialnego

UMIEJĘTNOŚCI:

1. S3_U01: Umie, bazując na krytycznym podejściu do różnych źródeł wiedzy, interpretować i analizować związki przyczynowo skutkowe dotyczące procesów, zjawisk, instytucji i organizacji w różnych skalach przestrzennych w kontekście foresightu terytorialnego

2. S3_U02: Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną (integrując różne dziedziny nauki) do tworzenia założeń i realizacji projektów foresightu terytorialnego, wykorzystujących różnorodne metody i narzędzia badawcze

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

1. S3_K03: Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, co pozwala mu na odpowiednie dla niego reagowanie na zachodzące zmiany w jego otoczeniu oraz pojawiające się niespodziewane sytuacje kryzysowe

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu: egzamin pisemny.

Zaliczenie projektu:

• punktowane poszczególne zadania przygotowywane w grupach podczas zajęć, prowadzące do wypracowania projektu końcowego,

• punktowana indywidualna aktywność studentów.

Ocena końcowa wynika z sumy punktów zdobytych na zajciach za zadania wykonywane w grupie oraz indywidualną aktywność. Studentowi przysługuje prawo do jednej nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Dziemianowicz
Prowadzący grup: Magdalena Cybulska, Wojciech Dziemianowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)