Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rewitalizacja obszarów miejskich i poprzemysłowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-7-ROMP-UIR-OW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rewitalizacja obszarów miejskich i poprzemysłowych
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru WGSR, dzienne studia II stopnia - sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe, spec. Urbanistyka i rewitalizacja - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

W czasie konwersatorium omówione zostaną najważniejsze aspekty procesów rewitalizacji w wybranych miastach w Polsce i zagranicą.

Pełny opis:

W czasie konwersatorium omówione zostaną najważniejsze aspekty procesów rewitalizacji w wybranych miastach w Polsce i zagranicą.

1. Aktorzy rewitalizacji

2. Dokumenty i programy rewitalizacji

3. Delimitacja obszarów do rewitalizacji

4. Zabudowa mieszkaniowa i lokalna społeczność

5. Przeszłość przemysłowa

6. Rewitalizacja kanałów wodnych i rzek w mieście

7. Kreowanie wizerunku obszarów zrewitalizowanych

Literatura:

1. Nowe Śródmieście Miasta Ełk – 3 filary rewitalizacji, 2018.

2. Monitorowanie procesów rozwoju na poziomie wewnątrzmiejskim. Podręcznik, 2020.

3. Rewitalizacja w praktyce. Modele rozwiązań jako rezultaty konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast i pilotaży w zakresie rewitalizacji, 2018.

4. Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W02, K_W03, K_W06 / K_U01, K_U03, K_U05, K_U08 / K_K01, K_K07 / S2_W02, S2_W03, S2_W06 / S2_U01, S2_U03, S2_U05, S2_U08 / S2_K01, S2_K07

Student zna i rozumie:

- funkcjonowanie różnych rodzajów struktur przestrzennych (społecznych, ekonomicznych, przyrodniczych, politycznych)w odniesieniu do wybranych elementów, w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym lub w skali globalnej. (K_W02)

- zasady (teoretyczne) funkcjonowania różnych rodzajów instytucji i organizacji międzynarodowych, państwowych, samorządowych i społecznych działających w obszarze gospodarki przestrzennej w wymiarze lokalnym, regionalnym i krajowym. Wykazuje znajomość zasad ewaluacji instytucji i procesów rozwoju lokalnego i regionalnego oraz gospodarowania przestrzenią (K_W03)

- w sposób pogłębiony wybrane metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań z zakresu gospodarki przestrzennej, w tym techniki pozyskiwania danych oraz modelowania struktur i procesów przestrzennych, a także identyfikowania rządzących nimi prawidłowości (K_W06)

- funkcjonowanie różnych rodzajów struktur przestrzennych (społecznych, ekonomicznych, przyrodniczych, politycznych ) w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym lub w skali globalnej (S2_W02)

- zasady (teoretyczne) funkcjonowania różnych rodzajów instytucji i organizacji działających w obszarze urbanistyki i rewitalizacji w wymiarze lokalnym, regionalnym i krajowym oraz znajomość zasad ewaluacji instytucji i procesów rozwoju lokalnego i regionalnego oraz gospodarowania przestrzenią (S2_W03)

- wybrane metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań z zakresu urbanistyki i rewitalizacji, w tym techniki pozyskiwania danych oraz modelowania struktur i procesów

przestrzennych, a także identyfikowania rządzących nimi prawidłowości (S2_W06)

Student potrafi:

- prawidłowo rozumieć, interpretować, wyjaśniać i analizować przyczyny oraz przebiegu procesów i zjawisk (przestrzennych, ekonomicznych, społecznych, przyrodniczych, politycznych) oraz wzajemne relacje między tymi zjawiskami w kontekście rozwoju i planowania przestrzennego (K_U01)

- dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania struktur przestrzennych poprzez samodzielnie formułowane i weryfikowane hipotezy badawcze (K_U03)

- ocenić przydatność i skuteczność teorii oraz metod służących do rozwiązywania problemów z zakresu gospodarki przestrzennej (K_U05)

- identyfikować, prognozować i modelować złożone zadania z zakresu gospodarki przestrzennej, w tym zadania nietypowe, interdyscyplinarne, integrujące wiedzę pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin, z

zastosowaniem zaawansowanych metod i narzędzi (K_U08)

- prawidłowo rozumieć, interpretować, wyjaśniać i analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk (przestrzennych, ekonomicznych, społecznych, przyrodniczych, politycznych) oraz ich relacje jakie zachodzą między nimi w kontekście urbanistyki i rewitalizacji (S2_U01)

- analizować sposób funkcjonowania określonych struktur przestrzennych, poprzez samodzielnie formułowane i weryfikowane hipotez badawczych (S2_U03)

- ocenić przydatność i skuteczność teorii oraz metod służących do rozwiązywania problemów z zakresu urbanistyki i rewitalizacji (S2_U05)

- identyfikować, prognozować i modelować złożone zadania, również interdyscyplinarne, z zakresu urbanistyki i rewitalizacji, przy pomocy wiedzy z zakresu nauk o ziemi, wykorzystując odpowiednie narzędzia informatyczne (S2_U08)

Student jest gotów do:

- uczestniczenia w przygotowaniu projektów w zakresie gospodarowania przestrzenią i potrafi przewidywać wielokierunkowe, społeczne, środowiskowe i inne skutki swojej działalności. Ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje (K_K01)

- aby wypełnić świadomie swoją rolę społeczną, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu w sposób powszechnie zrozumiały informacji i opinii dotyczących różnych aspektów gospodarki przestrzennej (K_K07)

- uczestniczyć w przygotowaniu projektów z zakresu urbanistyki i rewitalizacji, przewidywać wielokierunkowe, społeczne, środowiskowe i inne skutki swojej działalności. Ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje (S2_K01)

- rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w sposób prosty i zrozumiały informacji, opinii dotyczących różnych aspektów urbanistyki i rewitalizacji (S2_K07)

Metody i kryteria oceniania:

Zaprezentowanie wybranej lektury i udział w dyskusji na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dudzińska-Jarmolińska
Prowadzący grup: Agnieszka Dudzińska-Jarmolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)