Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Strategia adaptacji do zmian środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-7-SAZS-GP Kod Erasmus / ISCED: 07.9 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Strategia adaptacji do zmian środowiska
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, spec. Foresight terytorialny - sem. 2
Przedmioty obowiązkowe, spec. Urbanistyka i rewitalizacja - sem. 2
Przedmioty obowiązkowe, spec. Zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu geografi fizycznej i społeczno-ekonomicznej, rozumienie związków przyczynowo-skutkowych relacji człowiek środowisko


Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przedstawienie podstawowych problemów związanych ze zmianami środowiska przyrodniczego w różnych skalach czasowych i przestrzennych oraz ich wpływ na systemy ekologiczne,społeczne i ekonomiczne.

Pełny opis:

Podczas wykładów zostaną zaprezentowane następujące zagadnienia:

- zmiany środowiska w czasie i przestrzeni, ich przyczyny antropogeniczne i naturalne,

- skutki zmian (rzeczywiste i oczekiwane) i ich wpływ na systemy ekologiczne,społeczne i ekonomiczne (aspekt globalny i lokalny, przykłady sektorów gospodarki szczególnie narażone na zmiany),

- powiązania pomiędzy zagrożeniami,

- cele adaptacji do zmian środowiska,

- kierunki działania na rzecz adaptacji,

- współpraca dotyczącej adaptacji do zmian środowiska na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

- powiązania pomiędzy strategią adaptacji a dokumentami strategicznym na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

W ramach ćwiczeń studenci prześledzą: skutki zmian środowiska oraz wskażą systemy i sektory najbardziej wrażliwe na zmiany, określą cel działania adaptacyjnego, zidentyfikują przekształcenia w procesach, praktykach i strukturach prowadzących do ograniczenia ewentualnych szkód, a także do wykorzystania możliwości związanych ze zmianami.

Efektem końcowym ćwiczeń będzie przedstawienie opracowania strategicznego wybranej zmiany środowiska na danym obszarze.

Nakład pracy studenta:

1 ECTS – godziny w bezpośrednim kontakcie z prowadzącymi, tj. udział w zajęciach (0,5 pkt - ćwiczenia i 0,5 pkt - wykład)

2 ECTS - wkład własny studenta - 0,5 pkt zapoznanie z literaturą (wykład i ćwiczenia), 1 pkt przygotowanie ćwiczeń, prac pisemnych lub prezentacji /referatu, 0,5 pkt - przygotowanie do zaliczenia/zaliczenie.

Literatura:

Global Environmental Change Understanding the Human Dimensions (1992)

Mannion Antoinette, 1992, Global Environmental Change: A Natural and Cultural Environmental History

Haarman, H.J.T.M., Verhagen, Jan, Rovers, C.A., 2003, Global Environmental Change and Land Use, Springer

Freedman, Bill, 2014, Global Environmental Change, Spronger

lves, Fátima, Leal Filho, Walter, Azeiteiro, Ulisses, 2018, Theory and Practice of Climate Adaptation, Springer

Leal Filho, Walter, 2018, Climate Change Impacts and Adaptation Strategies for Coastal Communities, Spronger

Szwed, M., Karg, G., Pińskwar, I., Radziejewski, M., Graczyk, D., Kędziora, A.,

and Kundzewicz, Z. 2010 Climate change and its effect on agriculture, water resources and human health sectors in Poland, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 10, 1725-1737

Olejnik J. 2009, Zmiany klimatyczne i ich wpływ na rolnictwo w Polsce,

Fundacja na Rzecz Polskiego Rolnictwa

FDPA, 2008, Raport: Zmiany klimatu, a rolnictwo i obszary wiejskie,FDPA - Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W02; K_W06; K_U01; K_U05; K_U08; K_K01; K_K08

Efekty specjalnościowe:

S1_W05; S1_W06; S1_W09; S1_U01; S1_U04, S1_U05 S1_K01, S1_K02,

S2_W02; S2_W06; S2_U02; S2_U09

S3_W02; S3_W05; S3_W08; S3_U02; S3_U03; S3_K03; S2_K01

Wiedza:

znajomość i rozumienie problemów związanych ze zmianami środowiska przyrodniczego w różnych skalach czasowych i przestrzennych oraz ich wpływ na systemy ekologiczne,społeczne i ekonomiczne. Rozumienie potrzeby zaangażowania instytucji odpowiedzialnych za poszczególne sektory w przygotowanie szczegółowych programów i działań, oraz dostosowanie prawa i przygotowania programów finansowania.

W trakcie zajęć studenci nabędą umiejętność:

- przygotowania zasad jakimi dany system lub sektor powinien się kierować w realizacji polityki, aby uwzględnić zagadnienia adaptacji do zmian środowiska.

- wskazywać kluczowe obszary ryzyka z punktu widzenia wrażliwości danego systemu lub sektora na zmiany .

- formułować wizje i cele, jakie powinny być zawarte w Strategii adaptacji.

- okreśłać kierunki działań, które pozwolą zrealizować cele.

- identyfikować skutki wprowadzonej strategii adapracji w różnych skalach czasowych i przestrzennych.

Metody i kryteria oceniania:

Regularne i systematyczne zapoznanie się z literaturą przedmiotu oraz z tematyką poruszaną na wykładach.

Zaliczenie wykładu: na podstawie pytań kontrolnych w wyznaczonym przez prowadzącego terminie.

Praca na ćwiczeniach (obecność obowiązkowa) będzie prowadzona w 2-3 osobowych zespołach w formie projektów i prezentacji. Zaliczenie ćwiczeń: przygotowanie i prezentacja opracowania strategicznego wybranej zmiany środowiska na danym obszarze.

Zajęcia (wykład i ćwiczenia) muszą być zaliczone do dnia, w którym odbywają się ostatnie zajęcia w danym semestrze.

1 nieobecność może być usprawiedliwiona na ćwiczeniach.

Na ocenę końcową składa się 60% wymagań ćwiczeniowych i 40% wymagań z wykładu.

Ćwiczenia i pytania kontrolne mogą być oceniane przy pomocy punków.

Ocena bardzo dobra: 95% sumy punktów

Dobra: 75% sumy punktów

Dostateczna: 55% sumy punktów z danego ćwiczenia.

W przypadku nieobecności na zajęciach konieczne jest uzupełnienie ich zakresu, w tym wszelkich projektów, ćwiczeń lub sprawozdań, w nieprzekraczalnym terminie jednego tygodnia od nieobecności.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Giriat, Urszula Zawadzka-Pawlewska
Prowadzący grup: Dorota Giriat, Urszula Zawadzka-Pawlewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Giriat, Urszula Zawadzka-Pawlewska
Prowadzący grup: Dorota Giriat, Urszula Zawadzka-Pawlewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.