Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Scenariusze rozwoju gmin i regionów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-7-SRGR-FRT
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Scenariusze rozwoju gmin i regionów
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, spec. Foresight terytorialny - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podczas zajęć studenci wykorzystują wiedzę praktyczną pozyskaną na ćwiczeniach terenowych związanych z tworzeniem scenariuszy rozwoju dla gminy.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot jest poświęcony omawianiu realnych scenariuszy rozwoju polskich gmin i regionów, ze szczególnym uwzględnieniem: podstaw teoretycznych scenariuszy, podejść metodycznych, rozumienia związków przyczynowo-skutkowych oraz sposobów zastosowania scenariuszy tematycznych. Studenci powinni krytycznie, ale i kreatywnie podchodzić do proponowanych rozwiązań dla gmin i regionów oraz powinni umieć współuczestniczyć w budowaniu i przemodelowaniu scenariuszy.

Pełny opis:

Realizacja pełnego przedmiotu w formie projektu i konwersatorium ma na celu zbudowanie krytycznej postawy studentów względem procesu i efektów tworzenia scenariuszy rozwoju w polskich samorządach. Podczas konwersatorium studenci zapoznają się z praktycznymi przykładami scenariuszy rozwoju oraz podstawami teoretycznymi i metodycznymi ich tworzenia. W ramach dyskusji na konwersatorium podjęta zostanie problematyka praktycznego zastosowania metody scenariuszowej, tworzenia osi scenariuszy rozwoju oraz strategicznego podejścia do foresightu.

W ramach projektu przepracowane zostaną poszczególne etapy tworzenia scenariuszy w odniesieniu do wybranych przykładów z gmin czy województw.

Nakłady pracy studenta:

45h w ramach realizacji zajęć w sali

+ czas poświęcony na pracę własną obejmującą analizę wybranych scenariuszy, zastosowanie wybranych metod, opracowanie scenariuszy alternatywnych i przygotowanie do zajęć

+ czas poświęcony na przygotowanie do konwersatorium

+ czas przygotowania do egzaminu

Literatura:

Pozycje literaturowe będą wskazywane w trakcie spotkań i będą dotyczyły aktualnie omawianych scenariuszy rozwoju.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się kierunkowe: K_W01; K_W02; K_W03; K_W06 / K_U01; K_U03; K_U05; K_U08; K_U02; K_U06; K_U07 / K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K05; K_K08 /

Efekty uczenia się specjalnościowe: S3_W01; S3_W02 / S3_W03; S3_W05; S3_W06 / S3_U01; S3_U02 / S3_K01; S3_K03

WIEDZA (K_W01; K_W02; K_W03; K_W06):

1. S3_W01: Posiada szczegółową wiedzę o znaczeniu foresightu w obszarze gospodarki przestrzennej oraz zna terminologię stosowaną w literaturze przedmiotu

2. S3_W02: Posiada rozszerzoną i pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach struktur przestrzennych (społecznych, ekonomicznych, przyrodniczych, politycznych) w różnych skalach (lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej), przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu foresightu terytorialnego

3. S3_W03: Posiada wiedzę o różnych rodzajach instytucji i organizacji w różnych skalach przestrzennych oraz zna zasady ewaluacji instytucji, organizacji i procesów rozwoju w kontekście badań foresightowych

4. S3_W05: Posiada pogłębioną wiedzę na temat metod, technik i narzędzi stosowanych w ramach foresightu terytorialnego

5. S3_W06: Ma pogłębioną wiedzę na temat systemów norm i reguł będących podstawą formułowania zasad polityki rozwoju na wszystkich szczeblach zarządzania w kontekście foresightu terytorialnego

UMIEJĘTNOŚCI (K_U01; K_U03; K_U05; K_U08; K_U02; K_U06; K_U07):

1. S3_U01: Umie, bazując na krytycznym podejściu do różnych źródeł wiedzy, interpretować i analizować związki przyczynowo skutkowe dotyczące procesów, zjawisk, instytucji i organizacji w różnych skalach przestrzennych w kontekście foresightu terytorialnego

2. S3_U02: Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną (integrując różne dziedziny nauki) do tworzenia założeń i realizacji projektów foresightu terytorialnego, wykorzystujących różnorodne metody i narzędzia badawcze

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (K_K01; K_K02; K_K03; K_K04; K_K05; K_K08):

1. S3_K01: Jest gotów do pełnienia roli lidera oraz innych ról w projektach foresightowych, wykazując: kreatywność, umiejętność pracy w grupie, chęć ciągłego uczenia się, inspirowanie innych, wspieranie zespołu, rzetelność ocen ludzi i procesów, współodpowiedzialność

2. S3_K03: Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, co pozwala mu na odpowiednie dla niego reagowanie na zachodzące zmiany w jego otoczeniu oraz pojawiające się niespodziewane sytuacje kryzysowe

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie będą podlegały:

1. Aktywność na zajęciach oraz udział w dyskusji.

2. Wiedza pozyskana w ramach zajęć.

3. Praca indywidualna i grupowa.

Szczegółowe metody i kryteria oceny studentów różnią się w zależności od typu zajęć:

- na konwersatorium studenci zobowiązani są do czytania zadawanych przez prowadzącego lektur oraz aktywnego uczestniczenia w zajęciach (punkty uzyskane za aktywność na zajęciach będą brane pod uwagę na egzaminie końcowym - szczegółowy sposób uwzględnienia aktywności zostanie podany na pierwszych zajęciach),

- aby zaliczyć projekt, konieczne jest przeprowadzenie badań i analiz oraz prezentacja alternatywnych scenariuszy na ostatnich zajęciach.

Zaliczenie konwersatorium oraz części projektowej jest warunkiem podejścia do egzaminu pisemnego, który stanowi podstawę zaliczenia przedmiotu.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Cybulska
Prowadzący grup: Ewelina Biczyńska, Magdalena Cybulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)