Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-9AST Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów doktoranckich dziennych
Przedmioty obowiązkowe, stacjonarne studia III stopnia (doktoranckie) - Geografia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia przeznaczone są dla słuchaczy studium doktoranckiego na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych. Prowadzone są w pracowni komputerowej z zastosowaniem programów do analiz statystycznych i geostatystycznych. Uczestnicy nabywają umiejętności praktycznego zastosowania programów statystycznych w pracy badawczej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas zajęć poruszane są następujące zagadnienia:

- funkcjonowanie i praca w programach SPSS i Statistica,

- budowa arkusza w programie statystycznym

- cechy zmiennych; zmienne jakościowe i ilościowe

- tworzenie bazy danych,

- analiza danych jakościowych

- analiza danych ilościowych

- graficzna prezentacja wyników

- interpretacja wyników

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone są w pracowni komputerowej.

W toku zajęć student zdobywa wiedzę i praktyczne umiejętności wykorzystania programów statystycznych SPSS i Statistica w badaniach. Wie w jaki sposób zbudowany jest arkusz danych, a tym samym potrafi stworzyć nową bazę danych. Znajomość rodzajów skal pomiarowych (zmiennych) umożliwia świadomy wybór dalszych sposób analizy danych, a w dalszym etapie uzyskanie odpowiedzi na pytania badawcze. Student zostaje zaznajomiony z metodami analizy danych jakościowych i ilościowych i świadomie potrafi wybrać odpowiednie metody. Do metod prezentowanych na zajęciach zalicza się: tabele krzyżowe, test chi-kwadrat, współczynniki niepewności, kontyngencji, analiza korelacji liniowej, analiza regresji, analiza czynnikowa, analiza ANOVA.

Literatura:

1. Górska M., 2006, Statystyka dla studentów geografii. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, s. 101

2. Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M., 2013, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Cz. 1 i 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, s. 256

3. Kassyk-Rokicka H. 2011, Mierniki statystyczne. PWE, Warszawa

s. 168

4. StatSoft, 2006, Elektroniczny Podręcznik Statystyki PL, Kraków, (http://www.statsoft.pl/textbook/stathome.html)

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

doktorant po zakończeniu kursu:

- W ramach wiedzy:

1. zna podstawowe pojęcia statystyczne

2. zna strukturę bazy danych w programach SPSS i Statistica,

3. zna podstawowe metody statystyczne

- w ramach umiejętności:

4. umie samodzielnie przygotować bazy danych,

5.umie samodzielne przystosować danych xls do analizy w programie SPSS i Statistica,

6. umie właściwe dobrać metodę analizy do posiadanych danych,

7. umie prawidłowo przygotować narzędzia badawcze, w celu przeprowadzenia późniejszych analiz w programach do obliczeń statystycznych

- w ramach kompetencji społecznych:

8. potrafi myśleć analitycznie

Sposób weryfikacji zdefiniowanych efektów kształcenia – obserwacja i ocena udziału i aktywności podczas dyskusji; sprawdzian rozumienia i zastosowania terminologii i poznanych metod. Zastosowano klucz oceniania uwzględniający wszystkie zamierzone efekty kształcenia.

Metody i kryteria oceniania:

Sposób weryfikacji zdefiniowanych efektów kształcenia – obserwacja i ocena udziału i aktywności podczas dyskusji; sprawdzian rozumienia i zastosowania terminologii i poznanych metod. Zastosowano klucz oceniania uwzględniający wszystkie zamierzone efekty kształcenia.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.