Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarowanie na obszarach zimnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-GOS-OG
Kod Erasmus / ISCED: 07.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gospodarowanie na obszarach zimnych
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geografii
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Dla studentów posiadających wiedzę z zakresu geografii na poziomie maturalnym

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na wykładzie zostaną poruszone następujące zagadnienia: wieloletnia zmarzlina (rodzaje i powstawanie lodu gruntowego), procesy termokrasowe; rozwiązania inżynieryjne dotyczące budowy domów, dróg, kolei, pasów startowych i rurociągów na wieloletniej zmarzlinie; ekspansja przemysłu na obszary okołobiegunowe - szanse i zagrożenia; funkcjonowanie lodowców, zagrożenia glacjologiczne: szarże, obrywy lodowe, gwałtowne wypływy wód; zlodzenie Oceanu Arktycznego; współczesne bazy polarne i ambitne programy badawcze; rdzenni mieszkańcy Arktyki, różnorodność etniczna, organizacje polityczne, a walka o prawa do ziemi; zanieczyszczenie Arktyki.

Pełny opis:

Na wykładzie omówione zostaną następujące zagadnienia:

1) zasięg występowania wieloletniej zmarzliny, jej rodzaje, struktura i reżim termiczny, procesy termokrasowe; 3h

2) problemy inżynieryjnych wynikających z procesów mrozowych w gruncie i metody ich rozwiązywania; 4h

3) przykłady zagospodarowania obszarów objętych wieloletnią zmarzliną (wybrane inwestycje); 1h

4) podstawy funkcjonowania lodowców i zagrożenia dla człowieka wynikających z sąsiedztwa lodowców: szarże lodowców, lawiny lodowe, jökulhlaupy; 6h

5) przykłady zagospodarowania obszarów wysokogórskich; 2h

6) zagadnienia dotyczące zlodzenia Oceanu Arktycznego (zmiany zasięgu i grubości lodu oraz przyrodnicze i polityczno-ekonomiczne skutki tego procesu); 4h

7) przykłady współczesnych baz polarnych i projektów badawczych; 4h

8) rdzenni mieszkańcy Arktyki, grupy etniczne, polityczne organizacje, walka o prawa do ziemi; 2h

9) zanieczyszczenie Arktyki 4h

Literatura:

Washburn, A.L. 1973. Periglacial processes and environments. Arnold. Londyn.

Benn, D.I., Evans, D.J.A. 1998. Glaciers and Glaciation. Arnold,

London.

Terence, A., Rogers, G., Rowley, G. 1978. The Circumpolar North. London, Great Britain: Methuen & Co Ltd.

Geografia Powszechna, t. 1-5. Arktyka, Ameryka, Australia i Oceania, Ocean Światowy Red. tomu Alfred Jahn. 1967

Polar Press Clips, National Science Foundation

http://www.arctic.noaa.gov/detect/index.shtml

http://maps.grida.no/arctic

http://www.arcticpeoples.org

http://www.aina.ucalgary.ca/cpc

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student

WIEDZA

zna zasięg występowania wieloletniej zmarzliny, jej rodzaje, strukturę i reżim termiczny oraz wie na czym polegają procesy termokrasowe

zna przykłady zagospodarowania obszarów objętych wieloletnią zmarzliną

wie o problemach inżynieryjnych wynikających z procesów mrozowych w gruncie i zna różne metody ich rozwiązania

zna podstawy funkcjonowania lodowców

wie o zagrożeniach dla człowieka wynikających z sąsiedztwa lodowców

zna przykłady zagospodarowania obszarów wysokogórskich

zna zagadnienia dotyczące zlodzenia Oceanu Arktycznego (zmiany

zasięgu i grubości lodu oraz przyrodnicze i polityczno-ekonomiczne skutki tego procesu)

zna przykłady współczesnych baz polarnych i projektów badawczych

posiadł podstawową wiedzę z zakresu historii kolonizacji obszarów arktycznych oraz etnografii tych obszarów

posiadł podstawową wiedzą z zakresu zanieczyszczenia obszarów okołobiegunowych

UMIEJĘTNOŚCI

umie wskazać regiony występowania wieloletniej zmarzliny oraz oszacować jej charakter i miąższość

potrafi przewidywać reakcję wieloletniej zmarzliny na ocieplenia klimatu

potrafi przewidywać zagrożeń dla infrastruktury wynikających z

procesów mrozowych w gruncie i wskazać stosowane metody zapobiegania katastrofom budowlanym

umie przewidywać zagrożenia wynikające z sąsiedztwa lodowców górskich

potrafi znaleźć źródła informacji o obszarach okołobiegunowych

POSTAWY

Rozpoznaje na czym polega specyfika gospodarowania na obszarach zimnych (okołobiegunowych i wysokogórskich)

Ocenia znaczenie ocieplenia klimatu dla środowiska

Metody i kryteria oceniania:

Końcowe zaliczenie pisemne w formie eseju dotyczącego wybranych przez studenta zagadnień poruszanych na wykładzie.

Ocena za esej stanowi 50% oceny końcowej, kontrola obecności drugie 50% oceny.

Nieusprawiedliwiona nieobecność na 8 wykładach skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.

Ocena b.db. przyznawana jest w przypadku wysokiej frekwencji (nie więcej niż 2 nieusprawiedliwione nieobecności) oraz eseju, który znacząco rozszerza tematykę poruszaną na wykładach.

Jest możliwość zaliczenia w sesji poprawkowej na tych samych zasadach.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Dąbski
Prowadzący grup: Maciej Dąbski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Dąbski
Prowadzący grup: Maciej Dąbski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)