Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikrokosmosy, czyli podróż przez Polskę regionów i małych ojczyzn

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-MIK-OG
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Mikrokosmosy, czyli podróż przez Polskę regionów i małych ojczyzn
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geografii
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

OGUN HUMANISTYCZNY


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

OGUN HUMANISTYCZNY

Wybierzmy się w podróż po Polsce, odkrywając ją na nowo!

W ramach zajęć prowadzący opowiedzą o Polsce z perspektywy nie wielkich regionów, ale małych ojczyzn. Uczestnicy zapoznają się z lokalnymi grupami regionalnymi, pochodzeniem miejscowych nazw, kulturą, religią, etnosem, mową i problemami mieszkańców poszczególnych obszarów. Spojrzymy w przeszłość, doszukując się genezy współczesnych zjawisk. Przeanalizujemy bieżące problemy szukając ich źródła.

Pełny opis:

Niezależnie od bloku, każde spotkanie rozpoczynać będzie część wprowadzająca, w której studenci zapoznają się z kontekstami warunkującymi rozwój regionów: geograficznym (ukształtowanie terenu, sieć rzeczna, cechy środowiska przyrodniczego determinujące rozwój osadnictwa itd.), historycznym (dzieje osadnictwa, wpływ czynników osadniczych na dzisiejszy krajobraz, pamięć historyczna lokalnych społeczności), językowym (zagadnienia dotyczące regionalnych cech języka, gwary, dialektu) oraz etnograficznymi (mechanizmy kształtowania tożsamóści lokalnej, kultura symbolicznej i materialna, np. architektura, wzornictwo i in. w kontekście relacji człowiek-przyroda). Poruszony zostanie również temat współczesnych zjawisk charakteryzujących dany region (np. fenomen “nowej lokalności”, turystyka regionalna itd.).

Druga część każdego spotkania stanowić będzie autorskie rozwinięcie tematyki na przykładzie małych ojczyzn z omawianego obszaru (z naciskiem na konteksty etnograficzne i antropologiczne w bloku I, geograficzne, polityczne i kulturowe w bloku II oraz historyczne w bloku III) w oparciu o wybrane przez prowadzących i dostosowane do tematyki metody dydaktyczne (wykład, pokaz, dyskusja).

BLOK I (dr Marta Raczyńska-Kruk)

W bloku pierwszym poruszone zostaną zagadnienia dotyczące cech regionalnych Wielkopolski i Kujaw, Ziem Zachodnich oraz Pomorza Gdańskiego. Odwiedzimy miejsca, które znajdują się w granicach Polski zarówno od setek… ale i od zaledwie kilkudziesięciu lat. Wspólnie zastanowimy się, m.in.:

Na ile wielkopolskie, a na ile kujawskie są Pałuki?

Czy odkrycie Biskupina wpłynęło na pamięć zbiorową mieszkańców okolicy?

Czy “poniemieckie” wciąż znaczy “obce”?

Co się stało z kulturą przybyszy ze wschodu na Ziemiach Zachodnich?

Gdzie zjemy najlepszą dziadówkę?

Dlaczego język kaszubski jest uzanym prawnie językiem regionalnym?

5.10. Wielkopolska i Kujawy

12.10. Ziemie Zachodnie

19.10. Pomorze Gdańskie / Kaszuby

BLOK II (dr Magdalena Skorupska)

W bloku drugim skupimy się na obszarze wschodniej Polski oraz okolicach Łodzi, a na końcu na Tatrach i Podhalu. Będzie to podróż obejmująca mniejszości narodowe i religijne, również te nieobecne, ale widoczne w krajobrazie. Pytania, na które poszukamy odpowiedzi, to m.in.:

Czy warto szukać męża wśród Kurpiów?

Czy Tatarzy czują się Polakami?

Kto i dlaczego najchętniej chodzi na wybory?

Czy Nowe Centrum Łodzi jest nowe?

Dlaczego Zakopane nazywane jest Las Vegas Podhala?

Czy Sachalin jest w Polsce?

Dlaczego Polacy lubią paski?

26.10. Suwalszczyzna,

09.11. Podlasie,

16.11. Lubelszczyzna,

23.11. Mazowsze,

30.11. Łódź i okolice,

07.12. Tatry

BLOK III (dr Piotr Kołpak)

W tej części zajęć kontynuować będziemy podróż po południowych krainach. Poznamy podstawy historyczne kształtowania się górskich i pogórskich społeczności od Żywiecczyzny po Bieszczady, a także wpływ czynników dziejowych na dzisiejszy krajobraz kulturowy regionów. W dalszej kolejności rozważać będziemy nieco dawniejsze oraz najnowsze dzieje Górnego Śląska oraz Warmii i Mazur – w przypadku obu regionów historia jest kluczem do zrozumienia ich współczesnej charakterystyki społecznej. Dowiemy się m.in.:

Którzy górale nie liczą dutków?

Czy bokser Tomasz Adamek to faktycznie “Góral”?

Czy Gōrny Ślōnsk je barzo roztōmajty kulturowo?

Dlaczego Pan Samochodzik kochał jeziora?

14.12. Góralszczyzna

21.12. Podkarpacie

11.01. Górny Śląsk

18.01. Warmia i Mazury

25.01. zaliczenie (test)

Nakład pracy studenta: 2 ECTS = 2 × 25h = 50h (w bezpośrednim kontakcie 1,5 ECTS)

(N) – praca w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem,

(S) – praca własna (samodzielna) studenta.

Zajęcia (wykład) = 30h (N)

• Konsultacje = 4h (N)

• Zaliczenie (praca kreatywna lub egzamin) = 2h (N)

• Przygotowanie (samodzielne) do egzaminu = 14h (S)

RAZEM = ok. 50h

Literatura:

A. Gurgul, Podhale, Wołowiec, 2022

J. Bartkowski, Tradycja i polityka: wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne, Warszawa 2003

A. W. Brzezińska, M. Tymochowicz, Atlas polskich strojów ludowych. Stroje ludowe jako fenomen kulturowy, Wrocław 2013

S. Cisek, Geohistoria. Rzecz o granicach Polski, Łódź 2022

K. Dejna, Atlas gwar polskich. T. 4, Wielkopolska, Kaszuby, Warszawa 2002

J. Gajek, Struktura etniczna i kultura ludowa Pomorza, Gdańsk - Wejherowo 2009

A. Gieysztor, Polska dzielnicowa i zjednoczona: państwo – społeczeństwo – kultura, Warszawa 1972

J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, Warszawa 2002

Kultura ludowa Wielkopolski, red. J. Burszta, Poznań, tom I -1960, tom II - 1964, tom III - 1967 (fragmenty)

Późne średniowiecze w Karpatach polskich, red. J. Gancarski, Krosno 2007

M. W. Solarz (red.), Geograficzno-polityczny atlas Polski. Polska w świecie współczesnym: Perspektywa 2022, Warszawa, 2022

J. Solon (red.), Regionalna geografia fizyczna Polski, Poznań 2021

„Ziemie Odzyskane”. W poszukiwaniu nowych narracji, red. E. Kledzik, M. Michalski, M. Praczyk, Poznań 2018 (fragmenty)

PKF 18/45: Osadnictwo na Ziemiach Odzyskanych:

http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/4501

PKF 36/45: Zjazd autochtonów Ziem Odzyskanych:

http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/5980

PKF 20/47: Na zachód! Osadnicy z powiatu piotrkowskiego:

http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/9311

Odrą do Bałtyku. Reportaż krajoznawczy z ziem zachodnich, reż. S. Urbanowicz, 1946:

https://www.youtube.com/watch?v=bzNhPREKLdI

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W01, K_W09, K_U01, K_U02, K_U07, K_U08, K_K01, K_K05

WIEDZA

Student:

- zna i rozumie podstawowe nurty badawcze współczesnej geografii oraz - związki między geografią fizyczną, geografią społeczno-ekonomiczną, historią, etnografią, antropologią

- potrafi scharakteryzować podstawowe pojęcia z zakresu geografii regionalnej, geografii historycznej i etnografii

- potrafi wymienić i scharakteryzować najważniejsze grupy regionalne zamieszkujące współczesną Polskę

- w podstawowym zakresie zna historię najważniejszych grup regionalnych zamieszkujących współczesną Polskę

- wyjaśnia różnice w języku, obyczajach, religii, stroju między mieszkańcami różnych regionów Polski

UMIEJĘTNOŚCI

Student:

- wyjaśnia różnicę między regionem geograficznym, historycznym i kulturowym

- bierze udział w dyskusjach na temat zróżnicowania regionalnego Polski

- student zna i rozumie przyczyny antagonizmów społecznych między mniejszościami i różnymi grupami kulturowymi

- odnajduje powiązania pomiędzy wydarzeniami i procesami historycznymi a współczesnym krajobrazem społeczno-kulturowym Polski

- potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu geografii regionalnej, historycznej i antropogeografii do rozwiązywania problemów badawczych

- prawidłowo interpretuje i wyjaśnia relacje między procesami i zjawiskami przyrodniczymi oraz społecznymi

POSTAWY

Student:

- jest otwarty na różnorodność oraz akceptuje zasady zachowania wynikające z szacunku i życzliwości wobec przedstawicieli innych kultur i religii

- jest gotowy do prowadzenia dialogu międzykulturowego

- jest gotowy do upowszechniania wiedzy geograficznej (dokonań naukowych) w społeczeństwie oraz szerzenia wartości różnorodności geosfery i różnorodności kulturowej Polski;

Metody i kryteria oceniania:

Wykład zakończony będzie testem składającym się z pytań zamkniętych i otwartych. W zależności od wielkości grupy test może być przeprowadzony stacjonarnie bądź online. Zaliczenie przy zdobyciu co najmniej 60% punktów.

Możliwe zaliczenie w terminie zerowym poprzez wykonanie pracy kreatywnej związanej z małą ojczyzną studenta. Praca indywidualna. Termin oddania na 2 tygodnie przed terminem egzaminu.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Skorupska
Prowadzący grup: Piotr Kołpak, Marta Raczyńska-Kruk, Magdalena Skorupska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Skrócony opis:

Wybierzmy się w podróż po Polsce, odkrywając ją na nowo! W ramach zajęć prowadzący opowiedzą o Polsce z perspektywy nie wielkich regionów, ale małych ojczyzn. Uczestnicy zapoznają się z lokalnymi grupami regionalnymi, pochodzeniem miejscowych nazw, kulturą, religią, etnosem, mową i problemami mieszkańców poszczególnych obszarów. Spojrzymy w przeszłość, doszukując się genezy współczesnych zjawisk. Przeanalizujemy bieżące problemy szukając ich źródła.

Pełny opis:

Niezależnie od bloku, każde spotkanie rozpoczynać będzie część wprowadzająca, w której studenci zapoznają się z kontekstami warunkującymi rozwój regionów: geograficznym (ukształtowanie terenu, sieć rzeczna, cechy środowiska przyrodniczego determinujące rozwój osadnictwa itd.), historycznym (dzieje osadnictwa, wpływ czynników osadniczych na dzisiejszy krajobraz, pamięć historyczna lokalnych społeczności), językowym (zagadnienia dotyczące regionalnych cech języka, gwary, dialektu) oraz etnograficznymi (mechanizmy kształtowania tożsamóści lokalnej, kultura symbolicznej i materialna, np. architektura, wzornictwo i in. w kontekście relacji człowiek-przyroda). Poruszony zostanie również temat współczesnych zjawisk charakteryzujących dany region (np. fenomen “nowej lokalności”, turystyka regionalna itd.).

Druga część każdego spotkania stanowić będzie autorskie rozwinięcie tematyki na przykładzie małych ojczyzn z omawianego obszaru (z naciskiem na konteksty etnograficzne i antropologiczne w bloku I, geograficzne, polityczne i kulturowe w bloku II oraz historyczne w bloku III) w oparciu o wybrane przez prowadzących i dostosowane do tematyki metody dydaktyczne (wykład, pokaz, dyskusja).

BLOK I (dr Marta Raczyńska-Kruk)

W bloku pierwszym poruszone zostaną zagadnienia dotyczące cech regionalnych Wielkopolski i Kujaw, Ziem Zachodnich oraz Pomorza Gdańskiego. Odwiedzimy miejsca, które znajdują się w granicach Polski zarówno od setek… ale i od zaledwie kilkudziesięciu lat. Wspólnie zastanowimy się, m.in.:

Na ile wielkopolskie, a na ile kujawskie są Pałuki?

Czy odkrycie Biskupina wpłynęło na pamięć zbiorową mieszkańców okolicy?

Czy “poniemieckie” wciąż znaczy “obce”?

Co się stało z kulturą przybyszy ze wschodu na Ziemiach Zachodnich?

Gdzie zjemy najlepszą dziadówkę?

Dlaczego język kaszubski jest uzanym prawnie językiem regionalnym?

5.10. Wielkopolska i Kujawy

12.10. Ziemie Zachodnie

19.10. Pomorze Gdańskie / Kaszuby

BLOK II (dr Magdalena Skorupska)

W bloku drugim skupimy się na obszarze wschodniej Polski oraz okolicach Łodzi, a na końcu na Tatrach i Podhalu. Będzie to podróż obejmująca mniejszości narodowe i religijne, również te nieobecne, ale widoczne w krajobrazie. Pytania, na które poszukamy odpowiedzi, to m.in.:

Czy warto szukać męża wśród Kurpiów?

Czy Tatarzy czują się Polakami?

Kto i dlaczego najchętniej chodzi na wybory?

Czy Nowe Centrum Łodzi jest nowe?

Dlaczego Zakopane nazywane jest Las Vegas Podhala?

Czy Sachalin jest w Polsce?

Dlaczego Polacy lubią paski?

26.10. Suwalszczyzna,

09.11. Podlasie,

16.11. Lubelszczyzna,

23.11. Mazowsze,

30.11. Łódź i okolice,

07.12. Tatry

BLOK III (dr Piotr Kołpak)

W tej części zajęć kontynuować będziemy podróż po południowych krainach. Poznamy podstawy historyczne kształtowania się górskich i pogórskich społeczności od Żywiecczyzny po Bieszczady, a także wpływ czynników dziejowych na dzisiejszy krajobraz kulturowy regionów. W dalszej kolejności rozważać będziemy nieco dawniejsze oraz najnowsze dzieje Górnego Śląska oraz Warmii i Mazur – w przypadku obu regionów historia jest kluczem do zrozumienia ich współczesnej charakterystyki społecznej. Dowiemy się m.in.:

Którzy górale nie liczą dutków?

Czy bokser Tomasz Adamek to faktycznie “Góral”?

Czy Gōrny Ślōnsk je barzo roztōmajty kulturowo?

Dlaczego Pan Samochodzik kochał jeziora?

14.12. Góralszczyzna

21.12. Podkarpacie

11.01. Górny Śląsk

18.01. Warmia i Mazury

25.01. zaliczenie (test)

Literatura:

A. Gurgul, Podhale, Wołowiec, 2022

J. Bartkowski, Tradycja i polityka: wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne, Warszawa 2003

A. W. Brzezińska, M. Tymochowicz, Atlas polskich strojów ludowych. Stroje ludowe jako fenomen kulturowy, Wrocław 2013

S. Cisek, Geohistoria. Rzecz o granicach Polski, Łódź 2022

K. Dejna, Atlas gwar polskich. T. 4, Wielkopolska, Kaszuby, Warszawa 2002

J. Gajek, Struktura etniczna i kultura ludowa Pomorza, Gdańsk - Wejherowo 2009

A. Gieysztor, Polska dzielnicowa i zjednoczona: państwo – społeczeństwo – kultura, Warszawa 1972

J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, Warszawa 2002

Kultura ludowa Wielkopolski, red. J. Burszta, Poznań, tom I -1960, tom II - 1964, tom III - 1967 (fragmenty)

Późne średniowiecze w Karpatach polskich, red. J. Gancarski, Krosno 2007

M. W. Solarz (red.), Geograficzno-polityczny atlas Polski. Polska w świecie współczesnym: Perspektywa 2022, Warszawa, 2022

J. Solon (red.), Regionalna geografia fizyczna Polski, Poznań 2021

„Ziemie Odzyskane”. W poszukiwaniu nowych narracji, red. E. Kledzik, M. Michalski, M. Praczyk, Poznań 2018 (fragmenty)

PKF 18/45: Osadnictwo na Ziemiach Odzyskanych:

http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/4501

PKF 36/45: Zjazd autochtonów Ziem Odzyskanych:

http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/5980

PKF 20/47: Na zachód! Osadnicy z powiatu piotrkowskiego:

http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/9311

Odrą do Bałtyku. Reportaż krajoznawczy z ziem zachodnich, reż. S. Urbanowicz, 1946:

https://www.youtube.com/watch?v=bzNhPREKLdI

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Skorupska
Prowadzący grup: Piotr Kołpak, Marta Raczyńska-Kruk, Magdalena Skorupska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wybierzmy się w podróż po Polsce, odkrywając ją na nowo! W ramach zajęć prowadzący opowiedzą o Polsce z perspektywy nie wielkich regionów, ale małych ojczyzn. Uczestnicy zapoznają się z lokalnymi grupami regionalnymi, pochodzeniem miejscowych nazw, kulturą, religią, etnosem, mową i problemami mieszkańców poszczególnych obszarów. Spojrzymy w przeszłość, doszukując się genezy współczesnych zjawisk. Przeanalizujemy bieżące problemy szukając ich źródła.

Pełny opis:

Niezależnie od bloku, każde spotkanie rozpoczynać będzie część wprowadzająca, w której studenci zapoznają się z kontekstami warunkującymi rozwój regionów: geograficznym (ukształtowanie terenu, sieć rzeczna, cechy środowiska przyrodniczego determinujące rozwój osadnictwa itd.), historycznym (dzieje osadnictwa, wpływ czynników osadniczych na dzisiejszy krajobraz, pamięć historyczna lokalnych społeczności), językowym (zagadnienia dotyczące regionalnych cech języka, gwary, dialektu) oraz etnograficznymi (mechanizmy kształtowania tożsamóści lokalnej, kultura symbolicznej i materialna, np. architektura, wzornictwo i in. w kontekście relacji człowiek-przyroda). Poruszony zostanie również temat współczesnych zjawisk charakteryzujących dany region (np. fenomen “nowej lokalności”, turystyka regionalna itd.).

Druga część każdego spotkania stanowić będzie autorskie rozwinięcie tematyki na przykładzie małych ojczyzn z omawianego obszaru (z naciskiem na konteksty etnograficzne i antropologiczne w bloku I, geograficzne, polityczne i kulturowe w bloku II oraz historyczne w bloku III) w oparciu o wybrane przez prowadzących i dostosowane do tematyki metody dydaktyczne (wykład, pokaz, dyskusja).

BLOK I (dr Marta Raczyńska-Kruk)

W bloku pierwszym poruszone zostaną zagadnienia dotyczące cech regionalnych Wielkopolski i Kujaw, Ziem Zachodnich oraz Pomorza Gdańskiego. Odwiedzimy miejsca, które znajdują się w granicach Polski zarówno od setek… ale i od zaledwie kilkudziesięciu lat. Wspólnie zastanowimy się, m.in.:

Na ile wielkopolskie, a na ile kujawskie są Pałuki?

Czy odkrycie Biskupina wpłynęło na pamięć zbiorową mieszkańców okolicy?

Czy “poniemieckie” wciąż znaczy “obce”?

Co się stało z kulturą przybyszy ze wschodu na Ziemiach Zachodnich?

Gdzie zjemy najlepszą dziadówkę?

Dlaczego język kaszubski jest uzanym prawnie językiem regionalnym?

5.10. Wielkopolska i Kujawy

12.10. Ziemie Zachodnie

19.10. Pomorze Gdańskie / Kaszuby

BLOK II (dr Magdalena Skorupska)

W bloku drugim skupimy się na obszarze wschodniej Polski oraz okolicach Łodzi, a na końcu na Tatrach i Podhalu. Będzie to podróż obejmująca mniejszości narodowe i religijne, również te nieobecne, ale widoczne w krajobrazie. Pytania, na które poszukamy odpowiedzi, to m.in.:

Czy warto szukać męża wśród Kurpiów?

Czy Tatarzy czują się Polakami?

Kto i dlaczego najchętniej chodzi na wybory?

Czy Nowe Centrum Łodzi jest nowe?

Dlaczego Zakopane nazywane jest Las Vegas Podhala?

Czy Sachalin jest w Polsce?

Dlaczego Polacy lubią paski?

26.10. Suwalszczyzna,

09.11. Podlasie,

16.11. Lubelszczyzna,

23.11. Mazowsze,

30.11. Łódź i okolice,

07.12. Tatry

BLOK III (dr Piotr Kołpak)

W tej części zajęć kontynuować będziemy podróż po południowych krainach. Poznamy podstawy historyczne kształtowania się górskich i pogórskich społeczności od Żywiecczyzny po Bieszczady, a także wpływ czynników dziejowych na dzisiejszy krajobraz kulturowy regionów. W dalszej kolejności rozważać będziemy nieco dawniejsze oraz najnowsze dzieje Górnego Śląska oraz Warmii i Mazur – w przypadku obu regionów historia jest kluczem do zrozumienia ich współczesnej charakterystyki społecznej. Dowiemy się m.in.:

Którzy górale nie liczą dutków?

Czy bokser Tomasz Adamek to faktycznie “Góral”?

Czy Gōrny Ślōnsk je barzo roztōmajty kulturowo?

Dlaczego Pan Samochodzik kochał jeziora?

14.12. Góralszczyzna

21.12. Podkarpacie

11.01. Górny Śląsk

18.01. Warmia i Mazury

25.01. zaliczenie (test)

Nakład pracy studenta: 2 ECTS = 2 × 25h = 50h (w bezpośrednim kontakcie 1,5 ECTS)

(N) – praca w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem,

(S) – praca własna (samodzielna) studenta.

Zajęcia (wykład) = 30h (N)

• Konsultacje = 4h (N)

• Zaliczenie (praca kreatywna lub egzamin) = 2h (N)

• Przygotowanie (samodzielne) do egzaminu = 14h (S)

RAZEM = ok. 50h

Literatura:

A. Gurgul, Podhale, Wołowiec, 2022

J. Bartkowski, Tradycja i polityka: wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne, Warszawa 2003

A. W. Brzezińska, M. Tymochowicz, Atlas polskich strojów ludowych. Stroje ludowe jako fenomen kulturowy, Wrocław 2013

S. Cisek, Geohistoria. Rzecz o granicach Polski, Łódź 2022

K. Dejna, Atlas gwar polskich. T. 4, Wielkopolska, Kaszuby, Warszawa 2002

J. Gajek, Struktura etniczna i kultura ludowa Pomorza, Gdańsk - Wejherowo 2009

A. Gieysztor, Polska dzielnicowa i zjednoczona: państwo – społeczeństwo – kultura, Warszawa 1972

J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, Warszawa 2002

Kultura ludowa Wielkopolski, red. J. Burszta, Poznań, tom I -1960, tom II - 1964, tom III - 1967 (fragmenty)

Późne średniowiecze w Karpatach polskich, red. J. Gancarski, Krosno 2007

M. W. Solarz (red.), Geograficzno-polityczny atlas Polski. Polska w świecie współczesnym: Perspektywa 2022, Warszawa, 2022

J. Solon (red.), Regionalna geografia fizyczna Polski, Poznań 2021

„Ziemie Odzyskane”. W poszukiwaniu nowych narracji, red. E. Kledzik, M. Michalski, M. Praczyk, Poznań 2018 (fragmenty)

PKF 18/45: Osadnictwo na Ziemiach Odzyskanych:

http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/4501

PKF 36/45: Zjazd autochtonów Ziem Odzyskanych:

http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/5980

PKF 20/47: Na zachód! Osadnicy z powiatu piotrkowskiego:

http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/9311

Odrą do Bałtyku. Reportaż krajoznawczy z ziem zachodnich, reż. S. Urbanowicz, 1946:

https://www.youtube.com/watch?v=bzNhPREKLdI

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)