Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityczno-prawne uwarunkowania rozwoju miast

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-SM-1-23
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityczno-prawne uwarunkowania rozwoju miast
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, Studia miejskie, stacjonarte - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 0.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Współczesne miasta są samorządnymi wspólnotami politycznymi, a dużą część reguł polityki miejskiej wyznacza konstrukcja systemu samorządowego i zakres decentralizacji. Celem kursu jest omówienie najważniejszych uwarunkowań instytucjonalnych, w jakich funkcjonują samorządy miejskie w Polsce i w wybranych krajach Europy. Konwersatorium zapozna studentów z podstawowymi pojęciami i teoriami używanymi w badaniach polityki miejskiej i ekonomii politycznej samorządów miejskich.

Pełny opis:

Współczesne miasta są samorządnymi wspólnotami politycznymi, a dużą część reguł polityki miejskiej wyznacza konstrukcja systemu samorządowego i zakres decentralizacji. Kurs skupia się na uwarunkowaniach instytucjonalnych – przede wszystkim politycznych i prawnych – w których funkcjonują władze miast wyłaniane w wyborach, lokalna administracja i zorganizowani obywatele. Szczegółowa tematyka wykładów jest następująca:

(1) Miasto jako samorząd - samorządność terytorialna we współczesnych demokracjach

(2) Władza w mieście w wybranych koncepcjach teoretycznych polityki miejskiej

(3) Wzorce decentralizacji w Polsce i w wybranych krajach Europy - autonomia lokalna i jej wymiary;

(4) Ustrój samorządów miejskich: horyzontalne relacje władzy w samorządach

(5) Miasto jako demokracja przedstawicielska: wybory lokalne i reprezentacja polityczna

(6) Finanse publiczne w miastach - uwarunkowania polityki budżetowej i fiskalnej miast.

(7) Miasta w sieciach współpracy

(8) Instytucjonalizacja zarządzania metropolitalnego

(9) Modele zarządzania strategicznego w miastach i obszarach metropolitalnych

Literatura:

Podstawowe lektury:

(pełna lista zostanie podana na platformie Kampus):

H. Back i in. (red.), 2006, The European Mayor: Political Leaders in the Changing Context of Local Democracy. Wiesbaden: VS Verlag fur Sozialwissenchaften.

B. Dolnicki, 2019, Samorząd terytorialny, Warszawa: LexisNexis

W. Dziemianowicz, K. Szmigiel-Rawska, P. Nowicka, A., 2012, Planowanie strategiczne. Poradnik dla pracowników administracji publicznej, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

H. Heinelt i in. (red.), 2018, Political Leaders and Changing Local Democracy: The European Mayor. Basingstoke: Palgrave.

M. Lackowska, 2009, Zarządzanie obszarami metropolitalnymi w Polsce: Między dobrowolnością a imperatywem. Warszawa: Wyd. UW

A. Ladner i in., 2019, Patterns of Local Autonomy in Europe, Basingstoke: Palgrave

P. Swianiewicz, 2011, Finanse samorządowe: koncepcje, realizacja, polityki lokalne, Warszawa: Municypium

K. Szmigiel-Rawska, 2017, Teorie współpracy terytorialnej: municipium oeconomicus versus municipium reciprocans. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa zostanie wystawiona na podstawie zaliczenia pisemnego na podstawie materiału z wykładu i wybranych przez studentów lektur uzupełniających.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Gendźwiłł, Marta Lackowska, Julita Łukomska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)