Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia polityczna miast

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-SM-2-4MEP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia polityczna miast
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, Studia miejskie, stacjonarne - sem. 2
Studia Miejskie, II semestr, Moduł Ekonomiczno-Polityczny
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Pełny opis:

Wykład będzie się koncentrować na pokazaniu relacji między procesami gospodarczymi a działaniami władzy publicznej. Poruszać będzie kwestie roli sektora publicznego w alokacji zasobów w ramach systemu ekonomicznego, w tym przypadku miasta. Miasta będą przy tym traktowane z jednej strony jako element globalnej sieci, a z drugiej jako lokalny system o złożonej strukturze społeczno-ekonomicznej. Pozwoli to w pierwszym ujęciu ukazać m.in. kwestie dotyczące konkurencji między miastami zachodzące na różnych poziomach hierarchicznych, w tym przede wszystkim globalnym. Wykład w szczególności pokaże relacje i powiązania między korporacjami transnarodowymi, państwami narodowymi i metropoliami. Natomiast w ujęciu lokalnym poruszone zostaną takie zagadnienia jak m.in. rola władz publicznych w funkcjonowaniu i planowaniu miasta, co obejmie odpowiedź na pytanie o to kim są aktorzy „grający” w miasto, a także jak zarządzać funkcjonalnymi obszarami miast w świetle „teorii gier”. W ramach zajęć studenci wezmą m.in. udział autorskiej grze dotyczącej współpracy i konkurencji zachodzącej w ramach obszaru metropolitalnego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

O’Sullivan, 2019, Urban Economics, 9th Edition, McGraw-Hill.

Dicken P., 2015 Global Shift, Mapping the changing contours of the world economy, Sage Publications Ltd. 7th edition,

Błaszczyk M., 2012, W poszukiwaniu socjologicznej teorii rozwoju miast. Meandry ekonomii politycznej, Warszawa: Scholar.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa składać będzie się z: egzaminu pisemnego (100%).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)