Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Urban Lab: Rozwój, degradacja i rewitalizacja przestrzeni miejskiej – mechanizmy odnowy miast (1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-URL1-OG Kod Erasmus / ISCED: 02.3 / (0731) Architektura i urbanistyka
Nazwa przedmiotu: Urban Lab: Rozwój, degradacja i rewitalizacja przestrzeni miejskiej – mechanizmy odnowy miast (1)
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geografii
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

W zajęciach mogą uczestniczyć jedynie studenci czterech ostatnich semestrów studiów, czyli semestrów 3-6 na studiach pierwszego stopnia (licencjackich) i 1-4 na studiach drugiego stopnia (magisterskich) oraz studenci semestrów 7-10 na jednolitych studiach magisterskich.

Podstawowa znajomość problematyki rozwoju miast, umiejętność pracy z komputerem, przebyte zajęcia z zakresu: Geoinformatyki, Systemów informacji Przestrzennej lub Systemów Informacji Geograficznej, Geografii Ekonomicznej, Ekonomiki Miast.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Laboratorium Miejskie służyć ma rozwijaniu kompetencji pozwalających na identyfikowanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów społecznych, ekonomicznych, środowiskowych i przestrzennych występujących w miastach. Uczestnicy zajęć wyposażeni zostaną w informacje i posiądą wiedzę, które pozwolą im na bycie kompetentnymi w dziedzinie identyfikowania problemów rozwojowych, ich opisu i analizy. Uczestnicy zajęć poznają możliwości wykorzystania różnych źródeł danych (dane zastane, badania sondażowe, wyniki obserwacji w terenie) oraz sposoby zastosowania bogatego instrumentarium analitycznego (analizy desk research, techniki PAPI i IDI, techniki GIS). Nabyta wiedza i umiejętności przygotują uczestników zajęć do identyfikowania, diagnozowania i rozwiązywania problemów rozwojowych miast w określonym kontekście prawnym, politycznym, społecznym i ekonomicznym. Tematyką wiodącą jest rewitalizacja przestrzeni miejskiej. Obszarem który posłuży jako studium przypadku jest Warszawa.

Pełny opis:

Zajęcia mają wymiar 30 godzin i realizowane są w drugiej połowie semestru, w blokach 4 godzinnych. Efektem końcowym prowadzonych zajęć będzie przygotowanie przez uczestniczących w zajęciach diagnozy obszaru i koncepcji projektu związanego z rewitalizacją.

Zajęcia realizowane są w formule konwersatorium i warsztatowej. Studenci w ramach pracy nad diagnozą i koncepcją projektu, zajmują się wybranymi obszarami Warszawy (wybór dokonany wspólnie z odpowiednimi biurami Urzędu m.st. Warszawy). Co ważne, w zajęciach biorą udział praktycy, przedstawiciele wybranych biur Urzędu Miasta Warszawy, którzy przedstawią specyficzne problemy związane z planowaniem i realizacją działań rewitalizacyjnych w mieście. Wybrane zagadnienia opracowywane są na zajęciach warsztatowych przy wykorzystaniu sprzętu komputerowego. Przewidziane są także zajęcia w terenie.

Tematyka zajęć:

1. Wprowadzenie – omówienie tematyki, wykład: współczesne procesy rozwoju miast – czynniki sprawcze, trendy rozwojowe, konsekwencje

2. Pozyskiwanie danych i informacji na temat miast - statystyka publiczna jako źródło

3. Pozyskiwanie danych i informacji na temat miast - badania społeczne w diagnozowaniu problemów w mieście oraz pozyskiwaniu informacji o potrzebach i oczekiwaniach mieszkańców

4. Dane przestrzenne - pozyskiwanie i przetwarzania danych na temat zagospodarowania przestrzennego miasta; Oprogramowanie: Google Earth, Quantum GIS, Global Mapper

5. Identyfikacja zjawisk kryzysowych, delimitacja obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji – specyfika Warszawy

6. Rewitalizacja jako mechanizm odnowy miasta i proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych (udział grup interesariuszy, koncentracja terytorialna działań, wizja obszaru po rewitalizacji, kierunki działań) – doświadczenia Warszawy

7. Pozyskiwanie danych i informacji na temat miast – GIS - techniki i narzędzia

8. Pozyskiwanie danych i informacji na temat miast – statystyka publiczna – techniki i narzędzia

9. Rewitalizacja jako element polityki miejskiej – umocowanie formalno-prawne, kompetencje, odpowiedzialność, aktorzy – przypadek Warszawy i innych miast różnej wielkości

10. Prace warsztatowe – GIS, analiza danych statystycznych

11. Prace warsztatowe – GIS, analiza danych statystycznych

12. Praktyka rewitalizacji - analiza studiów przypadku

13. Praktyka rewitalizacji - analiza studiów przypadku, zajęcia w terenie cz. 1

14. Praktyka rewitalizacji - analiza studiów przypadku, zajęcia w terenie cz. 2

15. Podsumowanie zajęć

Literatura:

Boryczka E.M. 2014, Koncepcja Town Centre Management w procesie rewitalizacji obszarów śródmiejskich polskich miast, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Chmielewski J. M., 2001: Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

Chmielewski J.M., 2007, Lokalny Program Rewitalizacji - problemy wdrażania, [w:] Rewitalizacja miast w Polsce. Pierwsze doświadczenia, Wydawnictwo Urbanista, Warszawa.

Dembicka-Niemiec, A. Szafranek, E. , 2016, Działania rewitalizacyjne w polityce rozwoju lokalnego i regionalnego, Gospodarka Narodowa, 2016, nr. 5, s. 115-140

Dolnicki, B. (red), 2014, Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym. Warszawa: Wydawnictwo LEX.

Dudek-Mańkowska, S., Grochowski, M. Jadach-Sepioło, A. Zegar, T 2012, Rewitalizacja w Warszawie – doświadczenia i perspektywy, Problemy Rozwoju Miast 9/4, s. 27-37

Gehl, J. 2009 Życie między budynkami, Wydawnictwo RAM, Kraków.

Grochowski, M., Fuhrmann, M., Zegar, T., 2010, Rewitalizacja w Warszawie jako instrument zarządzania rozwojem miasta i regionu, Mazowsze Studia Regionalne 5, s. 183-200

Jałowiecki B., Szczepański M.S. 2006, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Lorens P., Martyniuk-Pączek J., 2009, Miasto - metropolia - region, Wybrane zagadnienia rewitalizacji

Miast, Kraków.

Muzioł-Węcławowicz A., 2009, Rewitalizacja dzielnic śródmiejskich, [w:] Jarczewski W. (red.), Przestrzenne aspekty rewitalizacji - Śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, seria Rewitalizacja miast polskich, tom 4, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 23-87

Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji, Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Warszawa 2003

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Dz.U. 2015 poz. 1777.

Ustawa o rewitalizacji. Praktyczny podręcznik, 2016, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Departament Polityki Przestrzennej, Warszawa.

Zaniewska H., Kowalewski A.T., Thiel M., Barek R., 2008, Zrównoważony rozwój osiedli i zespołów mieszkaniowych w strukturze miasta. Kryteria i poziomy odpowiedzialności. Instytut Rozwoju miast, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk.

Efekty kształcenia:

Efekty kształcenia są następujące:

Wiedza:

Student

- zna podejścia i koncepcje wyjaśniające procesy rozwoju miast (kształtowanie przestrzeni miast, ich struktur funkcjonalno-przestrzennych, zróżnicowań społecznych, procesów degradacji i gentryfikacji, programowania rozwoju i planowania przestrzennego),

- zna prawne zasady prowadzenia rewitalizacji,

- zna zasady delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,

- zna zasady sporządzania diagnoz oraz zna źródła danych i informacji na temat miast,

- zna zawartość gminnego programu rewitalizacji,

- zna procedurę uchwalania gminnego programu rewitalizacji

Umiejętności:

Student

- umie wyjaśnić relacje pomiędzy procesami rozwoju gospodarczego, społecznego i przestrzennego w kontekście uwarunkowań środowiskowych oraz ich wpływu na funkcjonowanie miast,

- umie wyjaśnić przyczyny procesów degradacji zachodzących w mieście,

- potrafi przygotować kompleksową diagnozę wybranego obszaru w mieście, umie korzystać z różnych źródeł informacji na temat sytuacji w mieście oraz potrafi zastosowań różne techniki i narzędzia badawcze pozwalające na identyfikację obszarów zdegradowanych w mieście,

- potrafi przygotować konsultacje społeczne,

- potrafi zaproponować wizję obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji, określić cele rewitalizacji oraz kierunki działań służących eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk,

- umie zaproponować przedsięwzięcia rewitalizacyjne,

- umie opracować program rewitalizacji dla wybranego obszaru w mieście (przeprowadzenie diagnozy stanu i jego uwarunkowań, delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, przygotowanie i prowadzenie konsultacji społecznych, przygotowanie programu działania w wybranych obszarach i wizji ich funkcjonowania po przeprowadzeniu działań rewitalizacyjnych, przygotowania projektów rewitalizacyjnych, przygotowania systemu monitoringu i ewaluacji)

Postawy:

Student

- ocenia skalę problemów zachodzących we współczesnych miastach oraz rozumie ich konsekwencje

- rozumie istotę rewitalizacji i jej znaczenie dla rozwoju miasta

- rozumie partycypacyjny charakter rewitalizacji

- ocenia znaczenie i rzetelność różnych danych dotyczących sytuacji w mieście,

- rozumie potrzebę poszerzania kompetencji zawodowych, wzbogaconych o wymiar interdyscyplinarny

- potrafi współdziałać i pracować w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowany projekt.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Grochowski
Prowadzący grup: Sylwia Dudek-Mańkowska, Mirosław Grochowski, Klaudia Peszat, Mariusz Porczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (w trakcie)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Grochowski
Prowadzący grup: Sylwia Dudek-Mańkowska, Mirosław Grochowski, Klaudia Peszat, Mariusz Porczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.