Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geopolitical Tuesdays

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2100-MON-WTGP
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Geopolitical Tuesdays
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Monografy i fakultety WNPiSM - semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami geopolityki w Europie i na świecie, ukazanie różnych podejść badawczych wyjaśniających istotę tych procesów i zjawisk oraz omówienie ich wpływu na wydarzenia w Europie oraz na świecie. W zajęciach będą uczestniczyli zaproszeni wykładowcy z uczelni francuskich.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Przedmiot dedykowany programowi:

4EU+KURSY

Skrócony opis:

Konwersatorium prowadzone jest w języku angielskim. Część zajęć (ok. 4-6 spotkań) odbędzie się z udziałem badaczy z ośrodków francuskich (gości).

Konwersatorium organizowane jest przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW i Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW we współpracy z Groupe d’études géopolitiques przy École Normale Supérieure Paris.

Osoby koordynujące konwersatorium: mgr Tomasz Łukaszuk (WNPiSM UW), dr Nicolas Maslowski (WNPiSM UW), dr Kinga Torbicka (OKFiSF UW).

15 godzin w semestrze. Co drugi wtorek w godzinach 15.00-16.30.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami geopolityki w Europie i na świecie, ukazanie różnych podejść badawczych wyjaśniających istotę tych procesów i zjawisk oraz omówienie ich wpływu na wydarzenia w Europie oraz na świecie. W zajęciach będą uczestniczyli zaproszeni wykładowcy z uczelni francuskich.

Pełny opis:

Konwersatorium prowadzone jest w języku angielskim. Część zajęć (ok. 4-6 spotkań) odbędzie się z udziałem badaczy z ośrodków francuskich (gości).

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami geopolityki w Europie i na świecie, ukazanie różnych podejść badawczych wyjaśniających istotę tych procesów i zjawisk oraz omówienie ich wpływu na wydarzenia w Europie oraz na świecie. W zajęciach będą uczestniczyli zaproszeni wykładowcy z uczelni francuskich.

Konwersatorium wpisuje się w sieć debat odbywających się między innymi w Columbia University, EHESS, ESSEC, LUISS, SciencesPo Paris, Scuola Superiore Sant'Anna, Paris IV Sorbonne, Universidade Lisboa i Universitatea din Bucureşti. Debaty te umożliwiają studentom kontakt z wybitnymi badaczami z Francji. Tematy zajęć będą inspirowane artykułami dotyczącymi aktualności geopolitycznych z czasopisma internetowego „Le Grand continent”.

„Wtorki geopolityczne” to propozycja zbudowania intelektualnej, politycznej i naukowej debaty w kontynentalnej skali.

Pierwsze konwersatorium będzie miało charakter wprowadzający i organizacyjny. Po prezentacji projektu nastąpi wykład zaproszonego gościa i debata. Następnie odbędzie się sześć kolejnych spotkań.

Konwersatorium ma za zadanie:

1. Przedstawić wiedzę potrzebną do zaliczenia przedmiotu.

2. Zapoznać studenta z podstawowymi informacjami na temat:

- omawianych zagadnień z zakresu geopolityki,

- francuskiego podejścia do geopolityki.

W ramach przedmiotu będzie realizowany następujący zakres tematów:

1. Geopolityka Białorusi

2. Terroryzm

3. Europejska służba cywilna

4. Polityka wschodnia Emmanuela Macrona

5. Francuska wizja europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony

6. Geopolityka ryzyka

7. Geopolityka regionu Indii i Pacyfiku

Konwersatorium = 15 godzin

Samodzielne przygotowanie do zajęć (literatura w języku angielskim) = 60 godz.

Przygotowanie do napisania eseju (w języku angielskim) = 60 godz.

Razem = około 120 godzin pracy studenta.

Literatura:

1. Burgess Peter J., Surveillance, Privacy and Security Citizens’ Perspectives, Routledge, Londyn 2016

2. Brzezinski Zbigniew, Strategic Vision and the Crisis of Global Power, New York 2012

3. Grygiel Jakub J., Great power and geopolitical change, Johns Hopkins University Press, Baltimore 2011

4. Tuathail Gearóid, Dalby Simon, Routledge Paul (red.), The geopolitics reader, Routledge, Londyn, Nowy Jork 2003

5. Pozostałe teksty zostaną studentom wskazane w trakcie trwania zajęć

Literatura dostępna on-line dotycząca tematyki poruszanej podczas semestru zostanie systematycznie przedstawiona na platformie UW Come

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu konwersatorium student uzyska:

Wiedzę pozwalającą:

1. uzupełnić rozumienie wybranych pojęć z zakresu geopolityki.

2. poznać wybrane podejścia do badań geopolitycznych.

Umiejętności pozwalające:

1. wyjaśnić wybrane problemy geopolityczne.

Postawy pozwalające na:

Dostrzeżenie walorów analizy aktualności we współczesnym świecie w oparciu o wiedzę akademicką i szersze spojrzenie intelektualne opierające się na pogłębionej refleksji.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność (dopuszczalna nieobecność na jednych zajęciach), aktywny udział w dyskusji, esej w języku angielskim na koniec semestru nawiązujący do jednego z tematów prowadzonych konwersatoriów (6 stron).

Od studentów oczekuje się przeczytania wyznaczonych materiałów w języku angielskim przed rozpoczęciem każdych zajęć oraz gotowości do zgłaszania uwag i/lub pytań w dyskusjach.

Aktywny udział w dyskusji podczas zajęć lub na forum dyskusyjnym.

Esej: Esej powinien zawierać 6 stron w języku angielskim, strukturę pracy naukowej, tj. zawierać tezę, pytania badawcze, odniesienia do teorii lub danych empirycznych. Prowadzący ocenią poprawność wywodu i styl narracji. Praca powinna być opatrzona przypisami i bibliografią naukową. Esej powinien być powiązany z tematyką spotkań. Praca zostanie sprawdzona w ramach programu antyplagiatowego uczelni. Praca powinna być przesłana mailem do jednego z koordynatorów przedmiotu.

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)