Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy psychologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-L-D1POPS
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy psychologii
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - DZIENNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Od studentów oczekuje się kompetencji poznawczych pozwalających na przyswojenie i analizowanie poznawanych treści.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje: mechanizmy psychologicznych zachowań człowieka w różnych złożonych strukturach społecznych; rolę kompetencji intelektualnych, emocjonalnych i społecznych jednostek dla zachowywania porządku i bezpieczeństwa w państwie.

Pełny opis:

Wykład ma na celu dostarczenie studentowi podstawowej wiedzy o psychologicznych mechanizmach funkcjonowania człowieka oraz rozwinięcie umiejętności refleksyjnego myślenia o problemach życia społeczno-politycznego w kontekście działań jednostek. Student zostaje wprowadzony w problematykę historii psychologii i metod badawczych tej dyscypliny. Na zajęciach podejmowane są problemy poznawczego funkcjonowania człowieka ze szczególnym uwzględnieniem mentalności, procesów spostrzegania i myślenia społeczno-politycznego. Na wykładzie podejmowane są także kwestie osobowości oraz postaw i zachowań człowieka w sytuacjach społecznych, w tym także związanych z polityką, zarządzaniem i sytuacjami zagrożenia.

Szacowana całkowita liczba godzin, którą student musi przeznaczyć na osiągniecie zdefiniowanych dla zajęć efektów kształcenia to około 90 godzin.

Literatura:

Literatura podstawowa, choć nadobowiązkowa (egzamin odbywa się z zakresu wykładu):

Skarżyńska K. (red.), Podstawy psychologii politycznej, Poznań

Strelau J. (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3: Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, Gdańsk.

Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa.

Zimbardo P.H., Ruch F.L., Psychologia i życie, Warszawa.

Literatura uzupełniająca i rozszerzająca wiedzę i umiejętności studenta:

Aronson E., Człowiek istota społeczna. Wybór tekstów, Warszawa.

Aronson E. Wilson T. Akert R., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań.

Boski P., Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej, Warszawa.

Koralewicz J., Ziółkowski J., Mentalność Polaków. Sposoby myślenia o polityce, gospodarce i życiu społecznym 1988-2000, Warszawa.

Reber A.S., Reber E.S., Słownik psychologii, Warszawa.

Reykowski J., Skarżyńska K. Ziółkowski M., Orientacje społeczne jako element mentalności, Poznań.

Sears D., Huddy L, Jervis R. (red.), Psychologia polityczna, Kraków.

Stanisławiak E. (red.), Wybrane problemy psychologii społecznej, Warszawa.

Efekty uczenia się:

K_W02: charakteryzuje człowieka jako istotę społeczną, z uwzględnieniem więzi społecznych łączących go z otoczeniem społecznym, jego funkcjonowania w różnych strukturach społecznych

K_W03: charakteryzuje człowieka jako podmiot, nie bagatelizując jednocześnie kwestii: konformizmu, kontroli społecznej, socjalizacji i wpływu grupowego;

K_W07: wyjaśnia, odnosząc się do wiedzy psychologicznej, psychologiczne uwarunkowania zachowań jednostek i grup zagrażających bezpieczeństwu państwa i społeczeństwa oraz specyfikę reakcji człowieka w sytuacjach zagrożenia i konfliktów;

K_U01: potrafi, z użyciem podstaw wiedzy psychologicznej, dostrzegać wielość i różnorodność opinii oraz merytorycznie dyskutować o nich; wykorzystuje wiedzę psychologiczną do analizy i interpretacji zjawisk życia społeczno-politycznego;

K_K03: ma odpowiednią wiedzę psychologiczną, by móc zachowywać się w sposób profesjonalny i etyczny w działalności zawodowej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena zależy w pełni od wyniku egzaminu końcowego - jest to egzamin w formie pisemnej.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Kordas-Surowiec
Prowadzący grup: Mariola Kordas-Surowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Wykład ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy na temat psychologicznych mechanizmów funkcjonowania człowieka. Student pozna obszary zainteresowań różnych dziedzin psychologii, jej historię i metody badawcze oraz zagadnienia dotyczące procesów poznawczych, osobowości, postaw, emocji i motywacji. Szerzej będą omawiane tematy dotyczące społecznego funkcjonowania człowieka oraz zachowań w sytuacjach trudnych.

Pełny opis:

Na zajęciach będą omawiane wybrane zagadnienia z różnych obszarów psychologii, pod kątem przydatności w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego.

Historia psychologii. Zadania wybranych dziedzin psychologii stosowanej. Metody badań psychologicznych.

Poznawcze funkcjonowanie człowieka.

Osobowość i różnice indywidualne.

Zmiany i kryzysy w życiu człowieka, od poczęcia do śmierci.

Emocje i procesy motywacyjne.

Psychologiczne mechanizmy budowania obrazu świata i siebie.

Kształtowanie i zmiany postaw.

Zachowania konformistyczne i zachowania prospołeczne.

Psychologiczne aspekty tworzenia bliskich więzi.

Procesy grupowe i radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych.

Wpływ uprzedzeń na zachowanie.

Agresja i przemoc. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Psychopatologia, rodzaje pomocy psychologicznej. Mechanizmy uzależnienia i współuzależnienia.

Stres w życiu człowieka.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Zimbardo P.H., Ruch F.L., Psychologia i życie, PWN, Warszawa 2008.

Aronson E., Wilson T., Akert R., Psychologia społeczna, Zysk i S-ka, Poznań 2006.

Mietzel Gerd, Wprowadzenie do psychologii, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006

Literatura uzupełniająca rozszerzająca wiedzę studenta:

Strelau J. 9red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Psychologia ogólna. Tom 2. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.

Sears D., Huddy L, Jervis R. (red.), Psychologia polityczna, Kraków.

Uwagi: (tylko po angielsku)

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Smuniewski
Prowadzący grup: Cezary Smuniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Wykład ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy na temat psychologicznych mechanizmów funkcjonowania człowieka. Student pozna obszary zainteresowań różnych dziedzin psychologii, jej historię i metody badawcze oraz zagadnienia dotyczące procesów poznawczych, osobowości, postaw, emocji i motywacji. Szerzej będą omawiane tematy dotyczące społecznego funkcjonowania człowieka oraz zachowań w sytuacjach trudnych.

Pełny opis:

Na zajęciach będą omawiane wybrane zagadnienia z różnych obszarów psychologii, pod kątem przydatności w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego.

Historia psychologii. Zadania wybranych dziedzin psychologii stosowanej. Metody badań psychologicznych.

Poznawcze funkcjonowanie człowieka.

Osobowość i różnice indywidualne.

Zmiany i kryzysy w życiu człowieka, od poczęcia do śmierci.

Emocje i procesy motywacyjne.

Psychologiczne mechanizmy budowania obrazu świata i siebie.

Kształtowanie i zmiany postaw.

Zachowania konformistyczne i zachowania prospołeczne.

Psychologiczne aspekty tworzenia bliskich więzi.

Procesy grupowe i radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych.

Wpływ uprzedzeń na zachowanie.

Agresja i przemoc. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Psychopatologia, rodzaje pomocy psychologicznej. Mechanizmy uzależnienia i współuzależnienia.

Stres w życiu człowieka.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Zimbardo P.H., Ruch F.L., Psychologia i życie, PWN, Warszawa 2008.

Aronson E., Wilson T., Akert R., Psychologia społeczna, Zysk i S-ka, Poznań 2006.

Mietzel Gerd, Wprowadzenie do psychologii, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006

Literatura uzupełniająca rozszerzająca wiedzę studenta:

Strelau J. 9red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Psychologia ogólna. Tom 2. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.

Sears D., Huddy L, Jervis R. (red.), Psychologia polityczna, Kraków.

Uwagi: (tylko po angielsku)

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)