Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-L-D6SELI Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - DZIENNE I STOPNIA 6 semestr 3 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 11.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium koncentruje się wokół problematyki historycznych i współczesnych

uwarunkowań dróg rozwojowych Polski i świata. Analizowane zagadnienia mają na celu stawianie hipotez i pytań badawczych oraz analizę problemu według tak zarysowanego podejścia badawczego. Celem przedmiotu jest napisanie przez każdego z uczestników seminarium pracy dyplomowej zgodnie z wymogami metodologicznymi i formalnymi, z uwzględnieniem regulacji dotyczących ochrony własności intelektualnej.

Pełny opis:

1. Wymogi stawiane pracy licencjackiej i zasady jej pisania. Metodologia badań teoretycznych i badania praktyki ochrony prawnej oraz poszukiwanie i dobór jej źródeł. Problematyka poprawności językowej – terminologia, gramatyka. Technika pisania pracy i zagadnienia formalne – 12 godz.

2. Omówienie zaproponowanej przez promotora lub studenta problematyki -4 godz.

3. Zapoznanie się na podstawie źródeł i literatury z rozpatrywaną problematyką - 6 godz.

4. Wybór przez magistrantów ogólnej problematyki przyszłej pracy pracy, zapoznanie się z nią, oraz rozpoznanie potencjalnych możliwości dotyczących źródeł oraz adekwetnej metody analizy materiału.

Omówienie materiałów przygotowanych przez studentów - 6 godz.;

5. Prezentacja problemów badawczych, konceptualizacja tematu, sformułowanie tez i zaproponowanie metod ich weryfikacji.

pogłębienie znajomości rozpatrywanej problematyki w szczególności dzięki istniejącym źródłom i literaturze – 35 godz.

6. Sporządzenie szczegółowego planu pracy (późniejszego „spisu treści”) i stosowne rozłożenie problemów do poszczególnych części (rozdziałów, tytułów) pracy ze szczególnym naciskiem na logiczną konsekwencję analizy, strukturę wewnętrzną, niepowtarzanie omówień i wniosków.

Omówienie pisanych przez studentów prac - 12 godz

7. Pisanie i poprawianie pracy w celu uzyskania ostatecznej wersji. Pogłębienie znajomości rozpatrywanej problematyki w szczególności dzięki istniejącym źródłom i literaturze - 100 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Warszawa 2015.

2. Literatura podstawowa dopasowana do tematyki powstającej pracy dyplomowej.

Literatura uzupełniająca

Literatura uzupełniająca dotycząca problematyki powstającej pracy dyplomowej.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

EK1 Student zna w pogłębionym zakresie zagadnienia związane z przygotowywaną pracą licencjacką dotyczącą ochrony prawnej. K_W02

EK2 Student potrafi dokonać syntezy wybranego fragmentu wiedzy uzyskanego podczas studiów pierwszego stopnia. K_W10

EK3 Student rozumie znaczenie przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania własności intelektualnej. K_W08

UMIEJĘTNOŚCI

EK4 Student potrafi formułować cele i hipotezy pracy licencjackiej i dokonać ich empirycznej weryfikacji. K_U11

K_U12

KOMPETENCJE

EK5 Student rozumie mechanizmy ochrony prawnej państw współczesnych, docenia stosowanie zasad konstytucyjnych w funkcjonowaniu instytucji państwa i potrzebę respektowania aksjologii demokratycznej. K_KK05

Metody i kryteria oceniania:

Stosowane będą różne formy pracy: rozmowa nauczająca, praca studentów pod kierunkiem prowadzącego z materiałami źródłowymi, rozwiązywanie casusów, wystąpienia ustne studentów. Kryterium oceniania w pierwszym semestrze jest uzyskanie zatwierdzenia przez promotora tematu prac, spisu treści, wstępnej bibliografii i jednego rozdziału. Kryterium oceniania w drugim semestrze jest sporządzenie pracy licencjackiej.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Bejma, Michał Brzeziński, Magdalena Dobrowolska-Opała, Michał Mistygacz, Marek Nadolski, Piotr Potejko, Mariusz Sokołowski, Magdalena Tomaszewska-Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.