Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ustrój polityczny RP

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-L-Z2UPRP Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Ustrój polityczny RP
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ZAOCZNE I STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student posiada wiedzę z zakresu podstaw nauk o państwie (koncepcje i definicje państwa, formy i funkcje państwa) i prawie (norma prawna, przepis prawny, źródła prawa, system źródeł prawa). Student dysponuje również ogólną wiedzą na temat historycznych aspektów ustroju państwa oraz ogólną wiedzą na temat organizacji i działania współczesnych państw, ze szczególnym uwzględnieniem państw europejskich.


Student ma umiejętności komparatystycznego postrzegania problematyki ustrojowej – zarówno z perspektywy rozwiązań historycznych, jak i współczesnych oraz potrafi odnosić to do rozwiązań przyjętych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest ustrojowi politycznemu państwa określonemu przez Konstytucję RP z 1997 r. (z elementami transformacji ustrojowej). Akcent zostaje położony na problematykę: standardów konstytucyjnych w Polsce na tle porównawczym współczesnych państw demokratycznych, wartości i zasad ustrojowych w RP, systemu źródeł prawa, systemu wyborczego do naczelnych organów państwowych, systemu rządów w RP, ustroju instytucji ochrony prawnej w kontekście zasad naczelnych ustroju RP.

Pełny opis:

Przedmiot poświęcony jest następującej problematyce:

1. Podstawowe pojęcia związane z funkcjonowaniem systemu politycznego współczesnej Polski: 1) Pojęcie systemu politycznego, ustroju politycznego, systemu rządów.2) Pojęcie, rodzaje i funkcje konstytucji. 3) Prawo konstytucyjne i jego źródła. 4) Konstytucja RP a standardy współczesnego konstytucjonalizmu.

2. Proces przygotowania i uchwalenia Konstytucji III RP.

3. Wartości i zasady konstytucyjne (ustrojowe) w RP: 1) Pojęcie wartości i zasad ustrojowych. 2) Rzeczpospolita jako dobro wspólne. 3) RP demokratycznym państwem prawnym: zasady konstytucjonalizmu, legalizmu, suwerenności narodu, pluralizmu politycznego, podziału władz. 4) Godność, wolność i równość jako podstawy katalogu praw i wolności człowieka i obywatela.

4. System źródeł prawa w Konstytucji RP i jego kontrola: 1) Pojęcie systemu źródeł prawa, 2) Źródła prawa powszechnie obowiązującego: umowa międzynarodowa, ustawa, rozporządzenie, 3) Prawo krajowe a prawo wspólnotowe, 4) Trybunał Konstytucyjny: geneza, funkcje i kompetencje, skutki orzeczeń.

5. Prawo wyborcze: wybory do Sejmu, Senatu i prezydenckie oraz do Parlamentu Europejskiego: 1) Ustrojowo – polityczna rola wyborów parlamentarnych i prezydenckich w III Rzeczypospolitej. 2) Organizacja wyborów. 3) Zgłaszanie kandydatów. 4) Ustalanie wyników głosowania. 5) Ważność wyborów. 6) Kampania wyborcza. 7) Finansowanie wyborów.

6. Sejm i Senat: 1) Struktura i tryb funkcjonowania parlamentu. 2) Status prawny posła i senatora. 3) Funkcje Sejmu i Senatu. 4) Organizacja wewnętrzna Sejmu i Senatu. 5) Tryb ustawodawczy. 6) Zgromadzenie Narodowe.

7. Prezydent Rzeczypospolitej: 1) Geneza przywrócenia instytucji Prezydenta RP. 2) Ustrojowa pozycja Prezydenta RP. 3) Kompetencje Prezydenta RP. 4) Odpowiedzialność konstytucyjna głowy państwa.

8. Rada Ministrów: 1) Ustrojowa pozycja Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów. 2) Sposób powoływania Rady Ministrów. 3) Struktura rządu. 4) Tryb działania Rady Ministrów. 5) Kompetencje Rady Ministrów. 6) Administracja rządowa.

Literatura:

Literatura podstawowa

L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2018 i nast. wyd.

Literatura uzupełniająca

J. Zaleśny, Tworzenie Konstytucji z 1997 roku. Przejaw kooperacji czy rywalizacji elit politycznych?, «Przegląd Sejmowy» 2017, Nr 6

T. Mołdawa, Konstytucja RP a standardy współczesnego konstytucjonalizmu w perspektywie minionej dekady, [w:] W. Jakubowski, T. Słomka (red.), Porządek konstytucyjny w Polsce, Warszawa-Pułtusk 2008.

R. Glajcar, Konstytucja RP z 1997 roku w procesie konsolidacji demokracji, «Przegląd Sejmowy» 2017, Nr 6.

M. Grzybowski, Wpływ europejskich rozwiązań konstytucyjnych na unormowania Konstytucji RP z 1997 roku. Zagadnienia wybrane, «Przegląd Sejmowy» 2017, Nr 6

J. Jaskiernia, Społeczna percepcja Konstytucji RP z 1997 roku, «Przegląd Sejmowy» 2017, Nr 6

B. Szlachta, Aksjologia Konstytucji RP z 1997 roku. Perspektywa badacza myśli politycznej, «Przegląd Sejmowy» 2017, Nr 6

M. Dąbrowski, Antywartości konstytucyjne. Wprowadzenie do problematyki, «Przegląd Sejmowy» 2018, Nr 5

J. Szymanek, Interpretacja konstytucji: warianty teorii i praktyki na przykładzie Konstytucji RP z 1997 roku, «Przegląd Sejmowy» 2017, Nr 6

A. Bień-Kacała, Bezpieczeństwo w Konstytucji RP z 1997 r. – wstępna diagnoza, «Przegląd Prawa Konstytucyjnego» 2015, Nr 2

R. Balicki, Zwierzchnictwo Prezydenta RP nad siłami zbrojnymi (wybrane problemy), «Przegląd Prawa Konstytucyjnego» 2014, Nr 2

R. M. Małajny, Podział władzy w Konstytucji RP z 1997 roku. Analiza formalna, «Przegląd Sejmowy» 2017, Nr 6

Z. Machelski, Rozliczalność jako element jakości procesu demokratycznego w systemie instytucjonalnym III Rzeczypospolitej «Przegląd Sejmowy» 2018, Nr 1

G. Kuca, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w systemie podzielonych władz (zarys problemu), [w:] T. Mołdawa, J. Szymanek (red.), Instytucja prezydenta. Zagadnienia teorii i praktyki na tle doświadczeń polskich oraz wybranych państw obcych, Warszawa 2010

P. Czarny, Konstytucyjne spory kompetencyjne (wybrane zagadnienia teoretyczne), «Przegląd Prawa Konstytucyjnego» 2014, Nr 2

T. Słomka, Ustrojowe cechy polskiej kohabitacji, «Rocznik Nauk Politycznych» 2008, nr 11

R. Grabowski, Refleksje nad polskim modelem parlamentaryzmu, «Przegląd Prawa Konstytucyjnego» 2018, Nr 5

J. Kuciński, Posłowie jako podmioty sejmowej kontroli działalności rządu w świetle regulacji normatywnych, «Przegląd Prawa Konstytucyjnego» 2017, Nr 1

J. Juchniewicz, Odpowiedzialność polityczna ministrów – konieczność czy polityczne awanturnictwo?, «Przegląd Prawa Konstytucyjnego» 2016, Nr 5

T. Mołdawa, Konstytucje polskie 1918-1998, Warszawa 1999 i nast. wyd.

W. Jakubowski, T. Słomka, Konstytucyjne organy władzy RP w latach 1989-2011 na tle polskich tradycji ustrojowych XIX i XX wieku, Warszawa 2012.

J. Szymanek (red.), Wielki słownik parlamentarny, Warszawa 2018

Źródła: Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r., podstawowe ustawy ustrojowe, regulaminy parlamentarne, wybrane orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Efekty uczenia się:

EK1. Zna i rozumie prawidłowości ewolucji ustrojowej Polski.

EK2. Zna pojęcie i treść standardów konstytucyjnych funkcjonujących w Polsce i innych państwach demokratycznych;

EK3. Zna tryb przyjęcia i zmiany konstytucji, jej systematykę (budowę i treść) i znaczenie w ustroju politycznym RP;

EK4. Zna i rozumie system źródeł prawa w RP;

EK5. Zna podstawowe wartości i zasady ustrojowe RP;

EK6. Zna zasady wyboru i powoływania naczelnych organów władzy państwowej RP;

EK7. Zna i rozumie konstytucyjny katalog praw, wolności i obowiązków człowieka i obywatela oraz zna środki służące ochronie praw i wolności;

EK8. Rozpoznaje katalog funkcji i kompetencji naczelnych organów władzy państwowej RP oraz prawidłowości w zakresie ich relacji wzajemnych.

UMIEJĘTNOŚCI

EK9. Potrafi wyjaśnić rolę i znaczenie konstytucji jako zbioru podstawowych praw dla państwa, również w ujęciu członkostwa Polski w Unii Europejskiej;

EK10. Umie opisać tryb tworzenia i wprowadzenia w życie podstawowych aktów prawnych (umowa międzynarodowa, ustawa, rozporządzenie);

EK11. Umie wskazać rolę i znaczenie konstytucyjnych praw, wolności i obowiązków w kontekście wartości i zasad ustrojowych RP;

EK12. Umie scharakteryzować funkcje i kompetencje naczelnych organów władzy państwowej RP w kontekście panującego systemu rządów.

KOMPETENCJE

EK13. Potrafi wykorzystać procedury i instrumenty prawno-ustrojowe do osiągania celów właściwych dla funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim w warunkach państwa demokratycznego i prawnego (np. organizować komitet ludowej inicjatywy ustawodawczej).

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja efektów kształcenia odbywa się na podstawie egzaminu pisemnego (testowo-opisowy) oraz bieżącego przygotowania studentów do uczestnictwa na zajęciach. Elementem zaliczenia jest również uczestnictwo na ćwiczeniach (dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze).

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs internetowy, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Mistygacz, Jacek Zaleśny
Prowadzący grup: Michał Mistygacz, Jacek Zaleśny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest ustrojowi politycznemu państwa określonemu przez Konstytucję RP z 1997 r. (z elementami transformacji ustrojowej). Akcent zostaje położony na problematykę: standardów konstytucyjnych w Polsce na tle porównawczym współczesnych państw demokratycznych, wartości i zasad ustrojowych w RP, systemu źródeł prawa, systemu wyborczego do naczelnych organów państwowych, systemu rządów w RP, ustroju instytucji ochrony prawnej w kontekście zasad naczelnych ustroju RP.

Pełny opis:

Przedmiot poświęcony jest następującej problematyce:

1. Podstawowe pojęcia związane z funkcjonowaniem systemu politycznego współczesnej Polski: 1) Pojęcie systemu politycznego, ustroju politycznego, systemu rządów.2) Pojęcie, rodzaje i funkcje konstytucji. 3) Prawo konstytucyjne i jego źródła. 4) Konstytucja RP a standardy współczesnego konstytucjonalizmu.

2. Proces przygotowania i uchwalenia Konstytucji III RP.

3. Wartości i zasady konstytucyjne (ustrojowe) w RP: 1) Pojęcie wartości i zasad ustrojowych. 2) Rzeczpospolita jako dobro wspólne. 3) RP demokratycznym państwem prawnym: zasady konstytucjonalizmu, legalizmu, suwerenności narodu, pluralizmu politycznego, podziału władz. 4) Godność, wolność i równość jako podstawy katalogu praw i wolności człowieka i obywatela.

4. System źródeł prawa w Konstytucji RP i jego kontrola: 1) Pojęcie systemu źródeł prawa, 2) Źródła prawa powszechnie obowiązującego: umowa międzynarodowa, ustawa, rozporządzenie, 3) Prawo krajowe a prawo wspólnotowe, 4) Trybunał Konstytucyjny: geneza, funkcje i kompetencje, skutki orzeczeń.

5. Prawo wyborcze: wybory do Sejmu, Senatu i prezydenckie oraz do Parlamentu Europejskiego: 1) Ustrojowo – polityczna rola wyborów parlamentarnych i prezydenckich w III Rzeczypospolitej. 2) Organizacja wyborów. 3) Zgłaszanie kandydatów. 4) Ustalanie wyników głosowania. 5) Ważność wyborów. 6) Kampania wyborcza. 7) Finansowanie wyborów.

6. Sejm i Senat: 1) Struktura i tryb funkcjonowania parlamentu. 2) Status prawny posła i senatora. 3) Funkcje Sejmu i Senatu. 4) Organizacja wewnętrzna Sejmu i Senatu. 5) Tryb ustawodawczy. 6) Zgromadzenie Narodowe.

7. Prezydent Rzeczypospolitej: 1) Geneza przywrócenia instytucji Prezydenta RP. 2) Ustrojowa pozycja Prezydenta RP. 3) Kompetencje Prezydenta RP. 4) Odpowiedzialność konstytucyjna głowy państwa.

8. Rada Ministrów: 1) Ustrojowa pozycja Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów. 2) Sposób powoływania Rady Ministrów. 3) Struktura rządu. 4) Tryb działania Rady Ministrów. 5) Kompetencje Rady Ministrów. 6) Administracja rządowa.

Literatura:

Literatura podstawowa

L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2018 i nast. wyd.

Literatura uzupełniająca

J. Zaleśny, Tworzenie Konstytucji z 1997 roku. Przejaw kooperacji czy rywalizacji elit politycznych?, «Przegląd Sejmowy» 2017, Nr 6

T. Mołdawa, Konstytucja RP a standardy współczesnego konstytucjonalizmu w perspektywie minionej dekady, [w:] W. Jakubowski, T. Słomka (red.), Porządek konstytucyjny w Polsce, Warszawa-Pułtusk 2008.

R. Glajcar, Konstytucja RP z 1997 roku w procesie konsolidacji demokracji, «Przegląd Sejmowy» 2017, Nr 6.

M. Grzybowski, Wpływ europejskich rozwiązań konstytucyjnych na unormowania Konstytucji RP z 1997 roku. Zagadnienia wybrane, «Przegląd Sejmowy» 2017, Nr 6

J. Jaskiernia, Społeczna percepcja Konstytucji RP z 1997 roku, «Przegląd Sejmowy» 2017, Nr 6

B. Szlachta, Aksjologia Konstytucji RP z 1997 roku. Perspektywa badacza myśli politycznej, «Przegląd Sejmowy» 2017, Nr 6

M. Dąbrowski, Antywartości konstytucyjne. Wprowadzenie do problematyki, «Przegląd Sejmowy» 2018, Nr 5

J. Szymanek, Interpretacja konstytucji: warianty teorii i praktyki na przykładzie Konstytucji RP z 1997 roku, «Przegląd Sejmowy» 2017, Nr 6

A. Bień-Kacała, Bezpieczeństwo w Konstytucji RP z 1997 r. – wstępna diagnoza, «Przegląd Prawa Konstytucyjnego» 2015, Nr 2

R. Balicki, Zwierzchnictwo Prezydenta RP nad siłami zbrojnymi (wybrane problemy), «Przegląd Prawa Konstytucyjnego» 2014, Nr 2

R. M. Małajny, Podział władzy w Konstytucji RP z 1997 roku. Analiza formalna, «Przegląd Sejmowy» 2017, Nr 6

Z. Machelski, Rozliczalność jako element jakości procesu demokratycznego w systemie instytucjonalnym III Rzeczypospolitej «Przegląd Sejmowy» 2018, Nr 1

G. Kuca, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w systemie podzielonych władz (zarys problemu), [w:] T. Mołdawa, J. Szymanek (red.), Instytucja prezydenta. Zagadnienia teorii i praktyki na tle doświadczeń polskich oraz wybranych państw obcych, Warszawa 2010

P. Czarny, Konstytucyjne spory kompetencyjne (wybrane zagadnienia teoretyczne), «Przegląd Prawa Konstytucyjnego» 2014, Nr 2

T. Słomka, Ustrojowe cechy polskiej kohabitacji, «Rocznik Nauk Politycznych» 2008, nr 11

R. Grabowski, Refleksje nad polskim modelem parlamentaryzmu, «Przegląd Prawa Konstytucyjnego» 2018, Nr 5

J. Kuciński, Posłowie jako podmioty sejmowej kontroli działalności rządu w świetle regulacji normatywnych, «Przegląd Prawa Konstytucyjnego» 2017, Nr 1

J. Juchniewicz, Odpowiedzialność polityczna ministrów – konieczność czy polityczne awanturnictwo?, «Przegląd Prawa Konstytucyjnego» 2016, Nr 5

T. Mołdawa, Konstytucje polskie 1918-1998, Warszawa 1999 i nast. wyd.

W. Jakubowski, T. Słomka, Konstytucyjne organy władzy RP w latach 1989-2011 na tle polskich tradycji ustrojowych XIX i XX wieku, Warszawa 2012.

J. Szymanek (red.), Wielki słownik parlamentarny, Warszawa 2018

Źródła: Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r., podstawowe ustawy ustrojowe, regulaminy parlamentarne, wybrane orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest ustrojowi politycznemu państwa określonemu przez Konstytucję RP z 1997 r. (z elementami transformacji ustrojowej). Akcent zostaje położony na problematykę: standardów konstytucyjnych w Polsce na tle porównawczym współczesnych państw demokratycznych, wartości i zasad ustrojowych w RP, systemu źródeł prawa, systemu wyborczego do naczelnych organów państwowych, systemu rządów w RP, ustroju instytucji ochrony prawnej w kontekście zasad naczelnych ustroju RP.

Pełny opis:

Przedmiot poświęcony jest następującej problematyce:

1. Podstawowe pojęcia związane z funkcjonowaniem systemu politycznego współczesnej Polski: 1) Pojęcie systemu politycznego, ustroju politycznego, systemu rządów.2) Pojęcie, rodzaje i funkcje konstytucji. 3) Prawo konstytucyjne i jego źródła. 4) Konstytucja RP a standardy współczesnego konstytucjonalizmu.

2. Proces przygotowania i uchwalenia Konstytucji III RP.

3. Wartości i zasady konstytucyjne (ustrojowe) w RP: 1) Pojęcie wartości i zasad ustrojowych. 2) Rzeczpospolita jako dobro wspólne. 3) RP demokratycznym państwem prawnym: zasady konstytucjonalizmu, legalizmu, suwerenności narodu, pluralizmu politycznego, podziału władz. 4) Godność, wolność i równość jako podstawy katalogu praw i wolności człowieka i obywatela.

4. System źródeł prawa w Konstytucji RP i jego kontrola: 1) Pojęcie systemu źródeł prawa, 2) Źródła prawa powszechnie obowiązującego: umowa międzynarodowa, ustawa, rozporządzenie, 3) Prawo krajowe a prawo wspólnotowe, 4) Trybunał Konstytucyjny: geneza, funkcje i kompetencje, skutki orzeczeń.

5. Prawo wyborcze: wybory do Sejmu, Senatu i prezydenckie oraz do Parlamentu Europejskiego: 1) Ustrojowo – polityczna rola wyborów parlamentarnych i prezydenckich w III Rzeczypospolitej. 2) Organizacja wyborów. 3) Zgłaszanie kandydatów. 4) Ustalanie wyników głosowania. 5) Ważność wyborów. 6) Kampania wyborcza. 7) Finansowanie wyborów.

6. Sejm i Senat: 1) Struktura i tryb funkcjonowania parlamentu. 2) Status prawny posła i senatora. 3) Funkcje Sejmu i Senatu. 4) Organizacja wewnętrzna Sejmu i Senatu. 5) Tryb ustawodawczy. 6) Zgromadzenie Narodowe.

7. Prezydent Rzeczypospolitej: 1) Geneza przywrócenia instytucji Prezydenta RP. 2) Ustrojowa pozycja Prezydenta RP. 3) Kompetencje Prezydenta RP. 4) Odpowiedzialność konstytucyjna głowy państwa.

8. Rada Ministrów: 1) Ustrojowa pozycja Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów. 2) Sposób powoływania Rady Ministrów. 3) Struktura rządu. 4) Tryb działania Rady Ministrów. 5) Kompetencje Rady Ministrów. 6) Administracja rządowa.

Literatura:

Literatura podstawowa

L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2018 i nast. wyd.

Literatura uzupełniająca

J. Zaleśny, Tworzenie Konstytucji z 1997 roku. Przejaw kooperacji czy rywalizacji elit politycznych?, «Przegląd Sejmowy» 2017, Nr 6

T. Mołdawa, Konstytucja RP a standardy współczesnego konstytucjonalizmu w perspektywie minionej dekady, [w:] W. Jakubowski, T. Słomka (red.), Porządek konstytucyjny w Polsce, Warszawa-Pułtusk 2008.

R. Glajcar, Konstytucja RP z 1997 roku w procesie konsolidacji demokracji, «Przegląd Sejmowy» 2017, Nr 6.

M. Grzybowski, Wpływ europejskich rozwiązań konstytucyjnych na unormowania Konstytucji RP z 1997 roku. Zagadnienia wybrane, «Przegląd Sejmowy» 2017, Nr 6

J. Jaskiernia, Społeczna percepcja Konstytucji RP z 1997 roku, «Przegląd Sejmowy» 2017, Nr 6

B. Szlachta, Aksjologia Konstytucji RP z 1997 roku. Perspektywa badacza myśli politycznej, «Przegląd Sejmowy» 2017, Nr 6

M. Dąbrowski, Antywartości konstytucyjne. Wprowadzenie do problematyki, «Przegląd Sejmowy» 2018, Nr 5

J. Szymanek, Interpretacja konstytucji: warianty teorii i praktyki na przykładzie Konstytucji RP z 1997 roku, «Przegląd Sejmowy» 2017, Nr 6

A. Bień-Kacała, Bezpieczeństwo w Konstytucji RP z 1997 r. – wstępna diagnoza, «Przegląd Prawa Konstytucyjnego» 2015, Nr 2

R. Balicki, Zwierzchnictwo Prezydenta RP nad siłami zbrojnymi (wybrane problemy), «Przegląd Prawa Konstytucyjnego» 2014, Nr 2

R. M. Małajny, Podział władzy w Konstytucji RP z 1997 roku. Analiza formalna, «Przegląd Sejmowy» 2017, Nr 6

Z. Machelski, Rozliczalność jako element jakości procesu demokratycznego w systemie instytucjonalnym III Rzeczypospolitej «Przegląd Sejmowy» 2018, Nr 1

G. Kuca, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w systemie podzielonych władz (zarys problemu), [w:] T. Mołdawa, J. Szymanek (red.), Instytucja prezydenta. Zagadnienia teorii i praktyki na tle doświadczeń polskich oraz wybranych państw obcych, Warszawa 2010

P. Czarny, Konstytucyjne spory kompetencyjne (wybrane zagadnienia teoretyczne), «Przegląd Prawa Konstytucyjnego» 2014, Nr 2

T. Słomka, Ustrojowe cechy polskiej kohabitacji, «Rocznik Nauk Politycznych» 2008, nr 11

R. Grabowski, Refleksje nad polskim modelem parlamentaryzmu, «Przegląd Prawa Konstytucyjnego» 2018, Nr 5

J. Kuciński, Posłowie jako podmioty sejmowej kontroli działalności rządu w świetle regulacji normatywnych, «Przegląd Prawa Konstytucyjnego» 2017, Nr 1

J. Juchniewicz, Odpowiedzialność polityczna ministrów – konieczność czy polityczne awanturnictwo?, «Przegląd Prawa Konstytucyjnego» 2016, Nr 5

T. Mołdawa, Konstytucje polskie 1918-1998, Warszawa 1999 i nast. wyd.

W. Jakubowski, T. Słomka, Konstytucyjne organy władzy RP w latach 1989-2011 na tle polskich tradycji ustrojowych XIX i XX wieku, Warszawa 2012.

J. Szymanek (red.), Wielki słownik parlamentarny, Warszawa 2018

Źródła: Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r., podstawowe ustawy ustrojowe, regulaminy parlamentarne, wybrane orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.