Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konflikty w świecie Islamu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-L-Z3-KWSI-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Konflikty w świecie Islamu
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z aktualną sytuacją społeczno-polityczną w świecie islamu ze szczególnym zwróceniem uwagi na konflikty polityczne na obszarze Bliskiego Wschodu. Pomocniczo będą miały miejsce odwołania się do historii islamu, jego sukcesów i porażek w bliższej i dalszej przeszłości. Pozwoli to lepiej zrozumieć współczesne dylematy i uwarunkowania sporów i kryzysów w tym świecie.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zostaną omówione historyczne uwarunkowania porażek islamu jako formacji społeczno-politycznej. Pokazane zostaną relacje między cywilizacją arabską a Zachodem i wzajemne postrzeganie się od fascynacji po pogardę. Omówione zostaną szanse na pokojowe współistnienie między obydwoma światami. Dużo uwagi poświęci się relacjom między szyitami a sunnitami i walce Iranu o przywództwo w świecie islamu. Przedmiotem analizy będzie idea świętej wojny. Zostaną scharakteryzowane lokalne konflikty o dalekosiężnych skutkach: Irak, arabska wiosna, Państwo Islamskie i wojna w Syrii, dodatkowe omówiony zostanie problem kurdyjski i konflikt świata arabskiego z Izraelem.

Pełny opis:

Zostaną omówione historyczne uwarunkowania porażek islamu jako formacji społeczno-politycznej. Pokazane zostaną relacje w przeszłości i aktualnie między cywilizacją arabską a Zachodem i wzajemne postrzeganie się dziś i w średniowieczu, sprowadzające się raz do fascynacji, a innym razem do pogardy. Omówione zostaną szanse na pokojowe współistnienie między obydwoma światami, występujące między nimi współzależności oraz konflikty. Dużo uwagi poświęci się relacjom między szyitami a sunnitami, historycznym determinantom narodzin i trwałości podziału oraz walce Iranu o przywództwo w świecie islamu. Przedmiotem analizy będzie idea dżihadu rozumianego nie tylko jako święta wojna, ale i jako samodoskonalenie się. Zostaną scharakteryzowane lokalne konflikty o dalekosiężnych skutkach: Irak, arabska wiosna, Państwo Islamskie i wojna w Syrii, dodatkowe omówiony zostanie problem kurdyjski i konflikt świata arabskiego z Izraelem.

Literatura:

K. Armstrong, Krótka historia islamu, Wrocław 2004. Sz. Niedziela, Konflikty i napięcia w świecie islamskim, Warszawa 2014. K. Brataniec, Zachód i islam. Dylematy relacji, Kraków 2009. J.-F. Colosimo, Zbędni ludzie. Przekleństwo chrześcijan Bliskiego Wschodu, Warszawa 2017. N. Obara, T.E. Lawrence i powstanie nowoczesnego Bliskiego Wschodu, [w:] J. Marszałek-Kawa, R. Podgórzańska, J. Piątek (red.), Bliski Wschód między konfliktem a stabilizacją, Toruń 2017. D. Estulian, W imię Allaha. Historia o tym, jak Zachód wykreował, sfinansował i rozpetał islamski terroryzm, Katowice 2016. M. Stolarczyk, Iran. Państwo i religia, Warszawa 2015. G. Corm, Bliski Wschód w ogniu. Oblicza konfliktu 1956-2003, Warszawa 2003. M. Sadowski, Dżihad – Święta wojna w islamie, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2013, nr 8. .: J. Rohoziński, Narodziny globalnego dżihadu, Poznań 2017. A. Dzisiów-Szuszczykiewicz, Szyici i sunnici na Bliskim Wschodzie. Odwieczny konflikt czy współpraca ponad podziałami? Biblioteka „Bezpieczeństwa Narodowego” Warszawa 2008, t.7. Dwa lata Arabskiej Wiosny - próba bilansu. Raport Fundacji Amicus Europae, Warszawa, czerwiec 2013. A.Dzisiów-Szuszczykiewicz, „Arabska wiosna” – przyczyny, przebieg i prognozy, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2011, nr 18. J. Danecki, Tło bliskowschodnich przemian 2011 roku, [w:] J. Danecki, S. Sulowski (red.), Bliski Wschód coraz bliżej, Warszawa 2011. S. Sulowski, Bliski Wschód między demokratyzacją a rewolucją, [w:] J. Danecki, S. Sulowski (red.), Bliski Wschód coraz bliżej, Warszawa 2011. K.Strachota, Bliski Wschód w cieniu Państwa Islamskiego, „Punkt Widzenia” lipiec 2015, nr 52. A.Dzisiów-Szuszczykiewicz, Regionalna rywalizacja o Syrię, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2012, nr 22. K. Dobosz, Dynamika stosunków turecko-irańskich w XXI wieku, s.424-436.[w:] M. Woźniak, D. Ściślewska (red.), Badania nad światem islamu. Dzieje, dzień dzisiejszy, perspektywy, Łódź 2015. K.Strachota, Turcja i węzeł kurdyjski. Przewartościowania w cieniu kryzysu na Bliskim Wschodzie, Warszawa 2013. .Surzyn, Konflikt izraelsko-palestyński. Rokowania na rozwiązanie, [w:] T.Okraska (red.), Oblicza współczesnych konfliktów zbrojnych, Katowice 2014.

A.Guzowski, Niepodległa Palestyna: nadzieje i perspektywy, [w:] R.Kaczmarczyk, M.Klimiuk, A.Raszkowska (red.), Świat muzułmański od Maghrebu do Kaukazu, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student w zakresie wiedzy:

- rozpoznaje kluczowe postacie i objaśnia ich rolę w kryzysach i konfliktach na Bliskim Wschodzie na przełomie XX i XXI w. (W02)

- opisuje polityczne i społeczno-gospodarcze determinanty współczesnych kryzysów i konfliktów w świecie muzułmańskim Bliskiego Wschodu (W04)

- identyfikuje wartości, normy i reguły rządzące strukturami międzynarodowymi w dobie ładu późnowestfalskiego (W06)

Po ukończeniu przedmiotu student w zakresie umiejętności:

- analizuje współzależności między wybranymi współczesnymi kryzysami bliskowschodnimi (U01)

- uwzględniając determinanty przeobrażeń społecznych, politycznych i gospodarczych współczesnego świata ocenia rolę struktur społecznych, ekonomicznych i kulturowych we współczesnym państwie i świecie w rozwiązywaniu konfliktów na Bliskim Wschodzie (U02)

- odwołując się do różnych koncepcji polityk, w tym teorii rozwiązywania konfliktów ocenia ich przydatność i efektywność w rozstrzyganiu kryzysów w świecie muzułmańskim na Bliskim Wschodzie (U06)

Po ukończeniu przedmiotu student w zakresie kompetencji:

- jest chętny do brania udziału w życiu publicznym i międzynarodowych zespołach monitorujących rozwiązywanie kryzysów i konfliktów politycznych (K01)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę student otrzymuje po uzyskaniu minimum 6 (w tym obowiązkowo 3 za udział w dyskusji) lub więcej punktów na podstawie:

- aktywności (maksymalnie 13 pkt.), scenariuszy (maksymalnie 3 pkt.) lub prezentacji (maksymalnie 5 pkt.)

- obecności na zajęciach i braku stwierdzenia nieprzygotowania.

Punkty przeliczane są na oceny wg poniższych zasad:

6-7 pkt. dst

8 pkt. dst plus

9-10 pkt. db

11 pkt. db plus

12-13 pkt. bdb

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.